رساله مدنیه عبدالبهاء

وﺳﺎﯾط ﻣﻌﺎرف و ﻣدﻧﯾّت ﺑﮑو ﺷﯾد ... آﯾﺎ اﯾن ﭘﺳﻧدﯾده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن و ﻣﺟﺎوران ﻟﯾﻼً و ﻧﮭﺎراً در ﺗﺷﺑّث وﺳﺎﯾل ﺗرﻗّﯽ و ﻋزّت و ﺳﻌﺎدت ﺑﺟﺎن و دل ﺑﮑوﺷﻧد و ﺷﻣﺎ از ﺗﻌﺻّب ﺟﺎھﻠﯾّﮫ ﺑﻣﺿﺎدّت و ﻣﻧﺎزﻋت و ھوی و ھوس ﺧود ﻣﺷﻐول ﮔردﯾد ؟ 38 اﻋظم ﺳﻌﺎدت ﺳﻌﺎدت اﻧﺳﺎﻧﯾّﮫ و اوﺳت ﻣدرک ﺣﻘﺎﯾﻖ آﯾﺎت آﻓﺎﻗﯾّﮫ و اﻧﻔﺳﯾّﮫ اﮔر ﺳﻣﻧد ھﻣّت ﺑﯽ ھﻣﺗﺎ را در ﻣﯾدان ﻋدل و ﺗﻣدّن ﺟوﻻن . دھد 39 . ٴ ﻋﺎﻟم اﻣﮑﺎن ﻋزّت ﻧﻔس و ھﻣّت ﺑﻠﻧد و ﻣﻘﺎﺻد ارﺟﻣﻧد و ﻋﺻﻣت ﻓطرﯾّﮫ و ﻋﻔّت ﺧﻠﻘﯾّﮫ اﺳت اﻋظم ﺷرف اﻧﺳﺎن و ﺳﻌﺎدت ﮐﻠّﯾّﮫ 40 ٴ ﻣﺑﺎرﮐﮫ ﮐﮫ ﻣﻧﺷﺄ آﯾﺎ ﻏﯾرت و ھﻣّت اﻧﺳﺎن ﻗﺎﺋل ﺑر آن ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﺧطّﮫ ﺗﻣدّن ﻋﺎﻟم و ﻣﺑدأ ﻋزّت و ﺳﻌﺎدت ﺑﻧﯽ آدم ﺑوده و ﻣﻐﺑوط آﻓﺎق و ﻣﺣﺳود ﮐلّ ﻣﻠل ﺷرق و ﻏرب اﻣﮑﺎن ﺣﺎل ﻣﺣلّ ﺗﺄﺳّف ﮐلّ ﻗﺑﺎﯾل و ﺷﻌوب ﮔردد؟ 41 ٴ طﯾّﺑﮫ ﭼون ﺳراج وھّﺎج ﺑﺎﻧوار ﻋرﻓﺎن و ﺿﯾﺎء ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ﻋﻠوّ ﻣﻧزﻟت و ﺳﻣوّ ھﻣّت و ﺣﮑﻣت و ﺷﺟﺎﻋت و ﻣروّت ﻧوراﻧﯽ اﯾن ﺧطّﮫ . ﺑود ﺣﺎل از ﮐﺳﺎﻟت و ﺑطﺎﻟت و ﺧﻣودت و ﻋدم ﺗرﺗﯾب و ﻧظم و ﻗﻠّت ﻏﯾرت و ھﻣّت اھﺎﻟﯽ ﭘرﺗو اﻗﺑﺎﻟش ﻣﮑدّر و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﮔﺷﺗﮫ 42 ٴ ﺟﺳم و ﻏﯾرت و ھﻣّت ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺎن ﻣﻠّت ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ . ﺟﺳم ﺑﯽ ٴ ﻋظﻣﯽ در طﯾﻧت اھﺎﻟﯽ اﯾران در ﻣﻧﺗﮭﺎ درﺟﮫ ﺟﺎن ﺣرﮐت ﻧﮑﻧد ﺣﺎل اﯾن ﻗوّه . ٴ ﻣﻌﺎرف اﺳت ﻣوﺟود ﻣﺣرّﮐش ﺗوﺳﯾﻊ داﯾره 43 ای ﺧوﺷﺎ ﺣﺎل ﻧﻔﺳﯽ ﮐﮫ ﺧﯾر ذاﺗﯽ ﺧود را ﻓراﻣوش ﻧﻣوده ﭼون ﺧﺎﺻّﺎن درﮔﺎه ﺣﻖّ ﮔوی ھﻣّت را در ﻣﯾدان ﻣﻧﻔﻌت ﺟﻣﮭور اﻓﮑﻧد ﺗﺎ ﺑﻌﻧﺎﯾﺎت اﻟﮭﯾّﮫ و ﺗﺄﯾﯾدات ﺻﻣداﻧﯾّﮫ ﻣؤﯾّد ﺑر آن ﮔردد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻠّت ﻋظﯾﻣﮫ را ﺑﺎوج ﻋزّت ﻗدﯾﻣﮫ رﺳﺎﻧد و اﯾن اﻗﻠﯾم ﭘژﻣرده را ﺑﺣﯾﺎت طﯾّ ﺑﮫ . ٴ اوراق و ازھﺎر و اﺛﻣﺎر ﺳﻌﺎدت ﻣﻘدّﺳﮫ ﺳرﺳﺑز و ﺧرّم ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎزه و زﻧده ﻧﻣﺎﯾد و ﭼون ﺑﮭﺎر روﺣﺎﻧﯽ اﺷﺟﺎر ﻧﻔوس اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺑﺣﻠﯾﮫ 44

38 ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻ ص. 108 - 109 . 39 ھﻣﺎﻧﺟﺎ ص. 5 .

40 ھﻣﺎﻧﺟﺎ ص. 124 . 41 ھﻣﺎﻧﺟﺎ ص. 11 . 42 ھﻣﺎﻧﺟﺎ ص. 12 . 43 ھﻣﺎﻧﺟﺎ ص. 132 . 44 ھﻣﺎﻧﺟﺎ ص. 137 .

Made with FlippingBook Online newsletter creator