رساله مدنیه عبدالبهاء علل واپس گرائی ایران وراه نجات آن

ّ ٴ ﺑﻘﺎ ﻣﺳﺗوﻟﯽ و ﺧوﻧﺧواری و درﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻣر اﻧﺳﺎﻧﯾﺳت و ﺗﺎ اﯾن ﺗﻌﺻّﺑﺎت ﻣوﺟود ﻣﻧﺎزﻋﮫ . ﭘس ﻋﺎﻟم اﻧﺳﺎﻧﯽ از ظﻠﻣﺎت طﺑﯾﻌت ﺟز ﺑﺗرک . ﺗﻌﺻّب و اﺧﻼق ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﻧﺟﺎت ﻧﯾﺎﺑد و روﺷن ﻧﮕردد 22 ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺳﮫ ﻣطﻠب اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻧظر ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء ﺑﺣث در ﺑﺎر ه ﺗﺟدد و ﺗﻣدن ﺑﮫ ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﺑﺻورت ﺑرﺧورد ﺷرق ﺑﺎ ﻏرب ﯾﺎ اﺳﻼم و ﺗﺟدد در آﻣده اﺳت وﻟﯽ در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺣث راﺳﺗﯾن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺟز ﺑرﺧورد ﻓرھﻧﮓ ﺧرد ﮔراﺋﯽ و اﺧﻼق اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻓرھﻧﮓ ﺗﻌﺻب و ﺗﺑﻌﯾض. ھم آﺧوﻧدﯾﺳم ﺷرﻗﯽ و ھم ﻣﻠﯾت ﭘرﺳﺗﯽ ﭘرﺧ ﺎﺷﮕر ﻏرﺑﯽ ھردو ﺟﻠوه ھﺎﯾﯽ از ﻓرھﻧﮓ ﺗﻌﺻب و ﺗﺑﻌﯾض ﺑوده ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺟدد و ﺗﻣدن راﺳﺗﯾن ﯾﻌﻧﯽ ﻓرھﻧﮓ ﺧرد و اﺧﻼق در ﺳﺗﯾز اﺳت. وﯾژﮔﯽ ﭼﮭﺎ رم: اطﺎﻋت از اواﻣر ﻣوﻻ رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ اطﺎﻋت از ﻓرﻣﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑر را ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻟزوم دﯾن در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﯾز ھوﯾت راﺳﺗﯾن دﯾن و اواﻣر اﻟﮭﯽ ﺗﻌﺑﯾر ﻣﯽ ﮐﻧ د . در ھر دو ﻣورد ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء ﺑﮕوﻧﮫ ای ﺣﺗﯽ روﺷﻧﺗر از ﺑﺣﺛش در ﺑﺎره وﯾژﮔﯽ ﺳوم اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ دو دﻟﯾل ﻓرھﻧﮓ آﺧوﻧدﯾﺳم دﺷﻣن راﺳﺗﯾن دﯾن اﺳت. ﻧﺧﺳت آﻧﮑﮫ ﻣﻼ ﺳﺎﻻری ﺑﺧﺎطر ﺳﺗﯾزش ﺑﺎ ﺧرد و ﺗﻣدن و داﻧش و آزادی ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺑﺗدر ﯾﺞ ﻣردم ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳﻧ د ﮐﮫ دﯾن ﻣﺧﺎﻟف ﺗﻣدن و ﺧرد و اﻧﺳﺎﻧﯾت اﺳت و در ﻧﺗﯾﺟﮫ از دﯾن ﺑﯾزار ﺷده و ﺑﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ دﯾن ﺳﺗﯾز و ﻣﺎدی روی ﻣﯽ آ ورﻧد. ﮔﻔﺗﺎر آﺧوﻧدھﺎ ﮐﮫ از ﺑﯽ دﯾﻧﯽ ﺗﻣدن ﻏرﺑﯽ اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑراﺳﺗﯽ اﻧﺗﻘﺎ د از ﻓرھﻧﮓ ﺧود ﻣﻼّﯾﺎن ا ﺳت. ﺳﺑب آﻧﮑﮫ در ﻏرب ﺣرﮐت در ﺟﮭت ﺑﯽ دﯾﻧﯽ ﻗدرت ﮔرﻓت روﯾﮑرد ﺗ ﻌﺻب آﻣﯾز، ﺧرد ﺳﺗﯾز، ﻧﺎﺑردﺑﺎر و ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑود ﮐﮫ دﯾن را در ﻣﻘﺎﺑل ھر ﻧوع ﻧو آوری و آزادی و ﺗرﻗﯽ ﻗرار ﻣﯽ داد ﯾﻌﻧﯽ درﺳت ھﻣﺎن ﮐﺎری ﮐﮫ در اﯾران ﻓرھﻧﮓ آ ارﺗﺟﺎع آﺧوﻧد - ﻣﺣور اﻧﺟﺎم داده و ﻣﯽ دھد. ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد: ﻣﻘﺻود اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﺷود ﮐﮫ دﯾﺎﻧت ﺣﻘﯾﻘﯾّﮫ ﭼﮕو ٴ ٴ اﺳﯾره ﻧﮫ ﺳﺑب ﺗﻣدّن و ﻋزّت و ﺳﻌﺎدت و ﻋﻠوّ ﻣﻧزﻟت و ﻣﻌﺎرف و ﺗرﻗّﯽ طواﯾف ذﻟﯾﻠﮫ . ﭼﻧﯾن ﻧوراﻧﯾّت ﻋظﻣﯽ ﺑظﻠﻣت دھﻣﺎ ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﺷود ٴ ﺟﺎھﻠﮫ ﻣﯾﺷود و ﭼون ﺑدﺳت ﻋﻠﻣﺎء ﺟﺎھل ﻣﺗﻌﺻّب اﻓﺗد از ﺳوء اﺳﺗﻌﻣﺎل، ﺣﻘﯾره 23 وﻟﮑن در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ... زﻣﺎم اﻣور ﺟﻣﮭور ﻣﺳﯾﺣﯾّﯾن در دﺳت ﻗﺳّﯾﺳﯾن ﺟﺎھﻠﮫ اﻓﺗﺎد ﺑﮑﻠّﯽ آن ﻧﺳﺎﯾم رﺣﻣﺎﻧﯾّﮫ از ﻣﮭبّ ﻋﻧﺎﯾت ﻣﻧﻘطﻊ ﺷد و اﺣﮑﺎم اﻧﺟﯾل ﺟﻠﯾل ﮐﮫ اسّ اﺳﺎس ﻣدﻧﯾّت ﻋﺎﻟم ﺑود از ﺳوء اﺳﺗﻌﻣﺎل و ﺣرﮐت ﻧﻔوﺳﯽ ﮐﮫ ﺑظﺎھر آراﺳﺗﮫ و ﺑﺑﺎطن ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ﺳﺎﻗط اﻟﻧّﺗﯾﺟﮫ ﮔﺷت .... ﻗ ٴ وﺳطﯽ ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت از ﺑداﯾت ﻗرن ﺳﺎدس ﻣﯾﻼد اﻟﯽ ﻧﮭ رون ﻋﺷره ﺎﯾت ﻗرن ﺧﺎﻣس ﻋﺷر اﺳت ﻣﻣﺎﻟﮏ اروپ در ﻣﻧﺗﮭﺎ ٴ ﺗوﺣّش و ﻋدم ﻣدﻧﯾّت از ﺟﻣﯾﻊ ﺷﺋون ﺑود درﺟﮫ ... و ﺑﺎﻋث اﺻﻠﯽ آن آﻧﮑﮫ رھﺎﺑﯾن ﮐﮫ ﺑﺎﺻطﻼح اھﺎﻟﯽ اروپ رؤﺳﺎی روﺣﺎﻧﯽ دﯾﻧﯽ ٴ اﻧﺟﯾل ﻏﺎﻓل ﮔﺷﺗﮫ ٴ اﺗّﺑﺎع اواﻣر ﻣﻘدّﺳﮫ و ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺳﻣﺎوﯾّﮫ ﺑودﻧد از ﻋزّت اﺑدﯾّﮫ ... و اﯾن اﺣوال و اطوار ﺳﺑ ب ھدم اسّ اﺳﺎس دﯾﺎﻧت و . اﻧﺳﺎﻧﯾّت و ﻣدﻧﯾّت و ﺳﻌﺎدت اھﺎﻟﯽ اروپ ﮔﺷت 24 دﻟﯾل دوم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ از ﻧظر ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء ﺣﻘﯾﻘت دﯾن ﻓرھﻧﮓ ﻣﮭر و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﺷر اﺳت ﭼرا ﮐﮫ ﺑر ﺣﻘﯾﻘت روﺣﺎﻧﯽ آدﻣﯾﺎن ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﺎﻣل اﺻﻠﯽ ﺑرای ﮔﺳﺗرش اﺗﺣﺎد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﯾﺎن اﻗوام ﮔوﻧﺎﮔون ﺑوده اﺳت . ﺑﻌﻼوه دﯾن ﺑﺎ ﺗﺷوﯾﻖ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﮔﺳﺗرش داﻧش و ﺗﻣدن ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد. در ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻣطﻠب رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﮔوﻧﺎﮔون و اﯾﻧﮑﮫ آﻧﺎن ﮔر وھﮭﺎ ی ﻣﺗﺧﺎﺻم را اﺗﺣﺎد ﺑﺧﺷﯾدﻧد و ﺗﻣدﻧﮭﺎی ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺑﭘﺎ ﮐردﻧد ﺑﺎزﮔو ﻣﯽ ﮐﻧد . در ھﻣﯾن راﺑطﮫ ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء ﺑر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧﯾز ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐ ﮫ ﻧوآوری در ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﻧﯾز ﺗﺎ ﺣدی ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯾری آﻧﺎن از ﺗ ﻣدن اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ از طرﯾﻖ ﺟﻧﮕﮭﺎی ﺻﻠﯾﺑﯽ ﺑﺎ آن آﺷﻧﺎ ﺷدﻧد آﻏﺎز ﮔردﯾد. ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣﻘﯾﻘت ادﯾﺎن ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﺧراﻓﺎت ﭘرور وﺗﻌﺻب - ﻣﺣور ﻣﻼّﯾﺎن در ﺳﺗﯾز اﺳت. ﭘس ﻋﺎﻟم راﺳﺗﯾن آﻧﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون در ﺟﮭت ﺑردﺑﺎری دﯾﻧﯽ و ﺑراﺑری ﺣﻘوق ھﻣﮕﺎن و دوﺳﻧﯽ و آﺷﺗﯽ ﻣﯾﺎن ادﯾﺎن ﮔوﻧﺎﮔون و ﮔﺳﺗرش آﻣوزش ﻋﻠﻣﯽ ﻧوﯾن و ﺟداﺋﯽ دﯾن از ﺣﮑوﻣت ﺑﮑوﺷد و ﺑﮫ دﺳﺗور ﭘﯾﺎﻣﺑر اﺳﻼم ﮐﮫ ﺑر ﻟزوم ﯾﺎدﮔﯾری از دورﺗرﯾن ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻋﺎﻟم ﺣﺗﯽ ﭼﯾن ﻧﯾز ﺗﺄ ﮐﯾد ﻧﻣود ﮔوش ﻓرادھﻧد و در ﺟﮭت ﺗﺟدد و ﺗﻣدن ﮔﺎم ﺑر دارﻧد. ﺑﮕﻔﺗﮫ ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء: ﻣﻘﺻود از اﯾن ٴ رﺑّﺎﻧﯾّﮫ و ﺗﻌﺎﻟﯾم ﺳﻣﺎوﯾّﮫ اﻋظم اﺳﺎس ﺳﻌﺎدت ﺑﺷرﯾّﮫ اﺳت ﺑﯾﺎﻧﺎت آﻧﮑﮫ واﺿﺢ و ﻣدﻟّل ﺷود ﮐﮫ ادﯾﺎن اﻟﮭﯾّﮫ و ﺷراﯾﻊ ﻣﻘدّﺳﮫ و از ﺑرای ﮐلّ اھل ﻋﺎﻟم ﻧﺟﺎح و ﻓﻼح ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺑدون اﯾن ﺗرﯾﺎق ﻓﺎروق اﻋظم ﻣﻣﮑن ﻧﮫ وﻟﮑن ﺑﺷرط آﻧﮑﮫ در دﺳت ﺣﮑﯾم داﻧﺎی ﺣﺎذق ﺑﺎﺷد ٴ ﺑ واﻻّ اﮔر ﺟﻣﯾﻊ ادوﯾﮫ رء اﻟﺳّﺎﻋﮫ ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﻋﺎﻟﻣﯾﺎن ﺑﺟﮭت ﺷﻔﺎی آﻻم و اﺳﻘﺎم آدﻣﯾﺎن ﺧﻠﻖ ﻓرﻣوده ﺑدﺳت طﺑﯾب ﻏﯾر ﺣﺎذق اﻓﺗد ﺻﺣّت و ﻋﺎﻓﯾت ﻣﯾﺳّر ﻧﮕردد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﻟﻌﮑس ﺳﺑب اھﻼک ﻧﻔوس ﺑﯾﭼﺎرﮔﺎن و اذﯾّت ﻗﻠوب درﻣﺎﻧدﮔﺎن ﮔردد . ﻣﺛﻼً ﻣﻧﺑﻊ ﺣﮑﻣت اﻟﮭﯾّﮫ و ﻣظﮭر ﻧﺑوّت

22 ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء ، اﻟواح ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﻻھﮫ ﺑرای اﺟرای ﺻﻠﺢ ﻋﻣوﻣﯽ

https://reference.bahai.org/fa/t/ab/MMAB/mmab-210.html#pg212

23 ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء، رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ 104 - 105 . 24 ھﻣﺎﻧﺟﺎ 101 - 103 .

Made with FlippingBook Digital Publishing Software