رساله مدنیه عبدالبهاء علل واپس گرائی ایران وراه نجات آن

اﮔر ﭼﮫ رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﺗﻌﺻب را ﻧﮑوھش ﻣﯽ ﮐﻧد و آﻧرا ﺑﮭﻣراه ﻓرھﻧﮓ ﺗﻘﻠﯾد از وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﻓرھﻧﮓ آﺧوﻧد ﻣﺣور ﻣﯽ ﺑﯾﻧد وﻟﯽ ﺳرﺗﺎﺳر رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﺳﺗﺎﯾش ﻏﯾرت و ھﻣت ﻣﻠﯽ اﯾراﻧﯾﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﮑوھﻣﻧد ﺧود را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﻧد و از ﺳﻧﺗﮭﺎی ﻣﺛﺑت ﺧود ﺑﮭره ﺑﮕﯾرﻧد و ﺑﮫ ﺧﻼﻗﯾت ﻓرھﻧﮕﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﺑﻔراوان دﯾده ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎز ﮔردﻧد. از ﻣﮭﻣﺗرﯾن وﯾژﮔﯾﮭﺎی رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ آﻧﺳ ﮑﮫ ﺗ ﭘﯾش ﻓرض ﭘﯾﺷرﻓت اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﯾران را دﮔرﮔوﻧﯽ در ارزﺷﮭﺎ و اﺧﻼق اﯾراﻧﯾﺎن ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽ ﮐوﺷد ﮐﮫ اﯾن ﻓرھﻧﮓ ﻧوﯾن را در اﯾران ﺗﺷوﯾ ﻖ ﻧﻣﺎﯾد. ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﻧﯾز ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ھﻣﮫ اﯾن رﺳﺎﻟﮫ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﺑﮫ ﻓرﺟﺎم ﮐوﺷﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﻧوی را در اﯾران ﺗﺷوﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾد و رﺷد و ﭘﯾﺷرﻓت اﯾران را ﺗﻧﮭﺎ از اﯾن طرﯾﻖ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ ﯾﺎﺑد. ﭘﯾﺷرﻓت اﯾران ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﻓﻧﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ اﺳت اﻣﺎ ﺳرﭼﺷﻣﮫ اﯾن ﺗﺣوﻻت ﭘﯾش از ھر ﭼﯾز ﯾﮏ دﮔرﮔوﻧﯽ اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻧﯽ و ﻓﮑری اﺳت. آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﯾران ﻻزم دارد ﻧﮫ ﺳود ﺟ وﺋﯽ ﺑﯾﺷﺗر، ﻓ ﺳﺎد ﺑﯾﺷﺗر، و ا ﻏرا ض ﺷﺧﺻﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾراﻧﯽ اﺳت. ﺑرﻋﮑس، آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﯾران ﻻ زم دارد ﻏﯾرت، ھﻣت، ﻋﻠو طﺑﻊ ، ﻣﯾﮭن دوﺳﺗﯽ، ﻋﺷﻖ ﺑ ﮫ اﯾران، اﻧﺳﺎﻧﯾت، ﻧﯾت ﭘﺎک، روﺣﯾﮫ ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ، ﻓداﮐﺎری، ازﺧود ﮔذﺷﺗﮕﯽ، ﺗدﯾن ﺣﻘﯾﻘﯽ، ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ، و ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺧﻠﻖ اﺳت. ھﻣﮫ رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﺗﺷوﯾﻖ ھﻣﯾن ﻣطﻠب و اﺛﺑﺎت اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺷرف راﺳﺗﯾن و ﺗدﯾن راﺳﺗﯾن و ﺳﻌﺎدت راﺳﺗﯾن اﻓراد در ﺑﺳﯾﺞ اﻓﮑﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ در ﺟﮭت ﻧﻔﻊ ﺟﻣﮭور ﻣردم، ﭘﯾﺷرﻓت اﯾران، و ﺑﺎزﮔﺷت ﺷﮑوه اﯾران ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد. از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﻏﯾرت ﻣﻠﯽ ﺑرای ﺗﺷوﯾﻖ ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾران اﯾﺟﺎد ھﺷﯾﺎری ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﻣﯾﺎن اﯾراﻧﯾﺎن اﺳت. از اﯾن ﻧظر رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﺑﺎ روﺣﯾﮫ ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ ﻓردوﺳﯽ ھﻣدﻟﯽ ﻧزدﯾﮑﯽ دارد. ﯾﺎد آوری ﺷﮑو ه اﯾران در ﮔذﺷﺗﮫ و اﯾﻧﮑﮫ اﯾراﻧﯾﺎن در ﻓرھﻧﮓ و ﺻﻧﻌت و داﻧﺎﺋﯽ ﺳرﻣﺷﻖ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑوده اﻧد و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ آن ﻓرھﻧﮓ ﺧﻼق ﺑﺎ رو ﯾﮫ ﺧوار ﺣ ی و ﻧﺎﺗواﻧﯽ و ﺑﯾﭼﺎرﮔﯽ آن زﻣﺎن از ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﺑزاری اﺳت ﮐﮫ رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﻣﯽ ﮐوﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ آن ﮐﺳﺎﻟت و ﺑﯾﮑﺎری و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ و ﻓﺳﺎد ﻓرھﻧﮕﯽ را در ھم ﺷ ﮑﻧد و ﻏﯾرت و طﺑﻊ ﺑﻠﻧد و ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺗﺣ رک و ﺟوش و ﺧروش و آﯾﻧده ﻧﮕری و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﻧﻔس و رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻓرھﻧﮕﯽ را ﺟﺎﯾﮕزﯾن آن ﻧﻣﺎﯾد. ﭘﯾﺷرﻓت اﯾران ﻧﯾﺎزﻣﻧد آزادی ﻣردم، آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ، اﺷﺗﯾﺎق ﺑﮫ ﮐﺎر و ﺧﻼﻗﯾت و ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧدﻣت ﺑرای ﺳرﺑﻠﻧدی اﯾران و اﯾراﻧﯾﺎن اﺳت. ﺑرای ﺑوﺟود آﻣدن اﯾن ﻓر ھﻧﮓ اﺻﻼح ﻧظﺎم آﻣوزش و ﭘرورش از اھﻣﯾت وﯾژه ای ﺑر ﺧوردار اﺳت و اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ در ﮐﺗﺎب ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮔردد. آﻣوزش ﻧوﯾن ﺑﮫ اﺳﺗﻘﻼل ﻓﮑری اﻓراد ﮐﻣﮏ ﮐرده و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺗﻣدن ﮐﻧوﻧﯽ آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد. 29 در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺧن و ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﮫ ذﮐر ﺳﮫ ﻣﺛﺎل از اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣطﺎﻟب در رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﺑﺳﻧده ﻣﯽ ﺷود: ٴ ﺧﻣول ﺧزﯾده ای اھل اﯾران ﺗﮑﺎﺳل و ﺗراﺧﯽ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﺗﺑوع و ﻣطﺎع ﮐلّ آﻓﺎق ﺑودﯾد ﺣﺎل ﭼﮕوﻧﮫ از ﻋزّ ﻗﺑول ﺑﺎزﻣﺎﻧده در زاوﯾﮫ اﯾد ﻣﻧﺷﺄ ﻣﻌﺎرف و ﻣﺑدأ ﺗﻣدّن ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن ﺑودﯾد اﮐﻧون ﭼﮕوﻧﮫ اﻓﺳرده و ﻣﺧﻣود و ﭘژﻣرده ﮔﺷﺗﮫ اﯾد ﺳﺑب ﻧوراﻧﯾّت آﻓﺎق ﺑ وده اﯾد ﺣﺎل ﭼﮕوﻧﮫ در ظﻠﻣﺎت ﻏﻔﻠت و ﮐﺳﺎﻟت ﺑﺎزﻣﺎﻧده ٴ ﺧود را ادراک ﻧﻣﺎﺋﯾد ﮐﻣر ھﻣّت و ﻏﯾرت ﺑرﺑﻧدﯾد و در ﺗدارک اﯾد ﭼﺷم ﺑﺻﯾرت را ﺑﺎز و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺣﺎﻟﯾّﮫ وﺳﺎﯾط ﻣﻌﺎرف و ﻣدﻧﯾّت ﺑﮑوﺷﯾد ... آﯾﺎ اﯾن ﭘﺳﻧدﯾده اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن و ﻣﺟﺎوران ﻟﯾﻼً و ﻧﮭﺎراً در ﺗﺷﺑّث وﺳﺎﯾل ﺗرﻗّﯽ و ﻋزّت و ﺳﻌﺎدت ﺑﺟﺎن و دل ﺑﮑوﺷﻧد و ﺷﻣﺎ از ﺗﻌﺻّب ﺟﺎھﻠﯾّﮫ ﺑﻣﺿﺎدّت و ﻣﻧﺎزﻋت و ھوی و ھوس ﺧود ﻣﺷﻐول ﮔردﯾد ؟ 30 ٴ طﯾّﺑﮫ ﭼون ﺳراج وھّﺎج ﺑﺎﻧوار ﻋرﻓﺎن و ﺿﯾﺎء ﻋﻠوم و ﻓﻧون و ﻋﻠوّ ﻣﻧزﻟت و ﺳﻣوّ ھﻣّت و ﺣﮑﻣت و ﺷﺟﺎﻋت و ﻣروّت ﻧوراﻧﯽ اﯾن ﺧطّﮫ . ﺑود ﺣﺎل از ﮐﺳﺎﻟت و ﺑطﺎﻟت و ﺧﻣودت و ﻋدم ﺗرﺗﯾب و ﻧظم و ﻗﻠّت ﻏﯾرت و ھﻣّت اھﺎﻟﯽ ﭘرﺗو اﻗﺑﺎﻟش ﻣﮑدّر و ظﻠﻣﺎﻧﯽ ﮔﺷﺗﮫ 31 ٴ ﺟﺳم و ﻏﯾرت و ھ ﻣﻠّت ﺑﻣﺛﺎﺑﮫ ﻣّت ﻣﺎﻧﻧد ﺟﺎن . ﺟﺳم ﺑﯽ ٴ ﻋظﻣﯽ در طﯾﻧت اھﺎﻟﯽ اﯾران در ﻣﻧﺗﮭﺎ درﺟﮫ ﺟﺎن ﺣرﮐت ﻧﮑﻧد ﺣﺎل اﯾن ﻗوّه . ٴ ﻣﻌﺎرف اﺳت ﻣوﺟود ﻣﺣرّﮐش ﺗوﺳﯾﻊ داﯾره 32

29 ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء، رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﺻص. 124 - 126 ، 132 . 30 ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻ ص. 108 - 109 .

31 ھﻣﺎﻧﺟﺎ ص. 12 . 32 ھﻣﺎﻧﺟﺎ ص. 132 .

Made with FlippingBook Digital Publishing Software