عید رضوان و دیالکتیک وصال و فراق

8

ﺑﺸﺮی آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آدﻣﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن ﺷﮑﻞ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﮫ ﺷﻮد و رﺷﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﻣّﺎ ھﻤﺎن آدم اﺳﺖ. ﭘﺲ اﯾﺸﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘ ﻨﺪ و ﭘﺲ از ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ آﯾﺪ.ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮّم ﺣﻀﺮت ﷲ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺻﻠﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻋﻼن ظﮭﻮر اﻧﺴﺎن و رھﺎﺋﯽ از ﻋﺮﺻﮥ ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ و ددﻣﻨﺸﯽ اﺳﺖ. د ر روز ﻧﺨﺴﺖ رﺿﻮان در ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻮای ﺑﺮ ﻋﺮش ، ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ھﻤﮥ اﺷﯿﺎء ﺑﺎ ھﻤﮥ ﻧﺎم ھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺠﻠّﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ آﯾﻨﮥ ﺧﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺻﻔﺎت و اﺳﻤﺎء ﺧﺪا را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ و ھﻤﮫ ﮐﺲ ﭘﺎک و ﻣﻘﺪّس و زﯾﺒﺎﺳﺖ و ھﻤﮫ ﮐﺲ از ﮐ ﺮاﻣﺖ و ﺣﻘﻮق و ﺗﻘﺪّس ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺎﻟﻘّ ﺖﺣﻘﯿﻘ ﻮه آدﻣﯿﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺻﻮرت و ﻣﺜﺎل ﺧﺪا اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻞ و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و در ﻋﺮﺻﮥ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ آدﻣﯿﺎن ﺗﺎﺑﻨﺎک و درﺧﺸﺎن ﷲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ راﺑﻄﮫ ای ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ و اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ. رﻓﻊ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻓﺮھﻨﮓ ﺻﻠﺢ ﺗﻨﮭﺎ در ﺳﺎﯾﮥ ﺗﻌﺒﯿﺮی روﺣﺎﻧﯽ از اﻧﺴﺎن ﮐﮫ در آن آدﻣﯽ ﺟﻠﻮۀ اﺳﻤﺎء ﺧﺪا و ﻧﮫ درّﻧﺪه ای ﺧﻮﻧﺨﻮار ﺗﻠﻘّﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎن ظﮭﻮر اﻧﺴﺎن از طﺒﯿﻌﺖ و ورودش ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮥ روح و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﺻﻠﺢ و ﻣﮭﺮ و داد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ھﺸﯿﺎری ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ. روح ، ﭘﺪﯾﺪاری طﺒﯿﻌﯽ و اﯾﺴﺘﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ و ﯾﮋﮔﯽ راﺳﺘﯿﻦ ﺧﺮد و ھﺸﯿﺎری، دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و رﺷﺪ و ﭘﻮﯾﺎﺋﯽ و ﻓﻌّﺎﻟﯿّﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﻤﻨﺪ ﺑﻮدن و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮدن آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪﯾﺸﮥ اﯾﺴﺘﺎ ﺑﻮدن ﺧﺮد و ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ادﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺮﺳﺘﯽ، ﻣﺮگ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﻘﻮط آدﻣﯽ ﺑ ﮫ ورطﮥ ﺷﯿﺌﯽ اﺳﺖ . ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﭘﺪﯾﺪاری اﺳﺖ روﺣﺎﻧﯽ، روح ﭘﺪﯾﺪاری اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭘﻮﯾﺎ، و ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻮﯾﻦ اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺎﺋﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﮭﺎن و ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ ھﻤﮕﺎن. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺿﻮان روز ﺧﺪاﺳﺖ و ا ﮔﺮﭼﮫ اﯾﻦ روز در ر وز ﺧﺮوج از ﺑﻐﺪاد آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣّ ﺎ اﯾﻦ روز ﺧﺪا ﺗﺎ ھﺰار ﺳﺎل اداﻣﮫ دارد. ھﺮ روزی ﻧﻮروز و ھﺮ ﯾﻮﻣﯽ رﺿﻮان اﺳﺖ. ﮔﯿﺮد، ﺑﺰرگ ﺳﮫ اﺻﻠﯽ ﮐﮫ در اظﮭﺎر اﻣﺮ ﺣﻀﺮت

ﺧﻮد ﻣﯽ

ﻣﯽ

ﺑﮭﺎء

ﻣﺒﺎرک

ﮔﺮدد.

ﺑﮭﺎء

ﺳﻨّﺖ

ﻣﻨﺎﺑﻊ:

1 - ﺣﻀﺮت ﺑﺎب، ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﮭﺎی ﺣﻀﺮت اﻋﻠﯽ 2 ، ص 33. 2- ﺣﻀﺮت ﺑﺎب، ﮐﺘﺎب اﻻﺳﻤﺎء، INBA : 29:49 3- ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ، ﻟﻮح ﺷﻤﺲ اﻟﮑﻠﻤﺎت، INBA : 81:64 4- ھﻤﺎﻧﺠﺎ، ﺻﺺ 75-62 5- ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ، ﺳﻮرة اﻟﺼﺒﺮ، INBA : 73:82 - 117

6- ھﻤﺎﻧﺠﺎ، ص. 115 7- ھﻤﺎﻧﺠﺎ، ص. 87 8- ھﻤﺎﻧﺠﺎ، ص. 89 9- ھﻤﺎﻧﺠﺎ، ص. 117 10- ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ،

INBA : 15:277

11- ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ، INBA :17-18 :71 12- ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ، INBA : 36 :26 13- ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ، INBA : 91 :34 14- ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ، INBA : 117 :36 15- ﻋﺒﺪاﻟ ﺤﻤﯿﺪ اﺷﺮاق ﺧﺎوری، ﻣﺎﺋﺪه آﺳﻤﺎﻧﯽ 8 : طﮭﺮان، ﻣﺆﺳﺴﮫ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻣﺮی، 129 ﺑﺪﯾﻊ ص. 64

Made with