از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺿﺮورﺗﯽ ﻣﻨ ﻄﻘﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ اﻣﺮی اﺳﺖ ارادی ﮐﮫ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻗﺪرت و ﺣﮑﻤﺖ و اراده ﺧﺪا ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﯾﻌﻨﯽ در ھﺮ ﭘﺪﯾﺪار ﺑﻈﺎھﺮ ﻣﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﮑﻮه و ﺣﻀﻮر ﺧﺪا را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ. ﻣﻨﺸﺎء اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ھﻤﮫ ﺣﻮادث طﺒﯿﻌﯽ را ﻣﻌﺠﺰه و ﺗﺒﻠﻮر ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪا ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت ءﺑﮭﺎ ﷲ ﺧﺮد ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ط ﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮد ا ز ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺣﺴﯽ و ﮔﻮاھﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﺪد ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ. اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺣﮑﻤﺎی ﯾﻮﻧﺎن و ﺑﻌﺪاً ﺑﺮﺧﯽ ﺣﮑﻤﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﻋﻘﻞ - ﻣﺤﻮر ﺑﻮد وﻟﯽ ﻋﻘﻠﺸﺎن ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﯽ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻟﺰوم ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺣﺴﯽ ﺑﻮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ از درک ﻗﻮاﻧﯿﻦ طﺒﯿﻌﺖ ﻧﺎﺗﻮان ﻧﺪ ﺑﻮد . اﻣﺎ در ﻏﺮب

ﻣﺪرن، ﻋﻠﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن ﺧﺮد و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺣﺴﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﮫ اﺷﮑﺎل ھﻢ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺣﺴﯽ و ھﻢ ﺧﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ طﺒﯿﻌﯽ را ، ﺑﺨﺎطﺮ ﺗﮑﺮار و ﻋﺎدت ، ﭘﺪﯾﺪاری ﻋﺎد ی ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد و ﺟﻨﺒﮫ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎی وﻗﺎﯾﻊ طﺒﯿﻌﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻨﺰل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و طﺒﯿﻌﺖ را ﭘﺪﯾﺪاری ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺠﺎز و ﻋﺎری از ﺟﻼل و ﺷﮑﻮه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﻣﺎ درک و ﯾﺎدآوری اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺳﺖ و ﺧﺮد ﺑ ﮫ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ و ﺑﺪون ﮔﻮاھﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺣﺴﯽ راھﯽ ﺑﮫ درک اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺪارد ﺑﮫ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ در ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ و در ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﺠﻠﯽ ﻗﺪرت و ﺷﮑﻮه ﺧﺪا را ﺑﺎزﺑﯿﺎﺑﯿﻢ. اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎرھﺎ در ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻨﺠﺎ دو ﺑﯿﺎن اﯾﺸﺎن را ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. در ﺑﯿﺎن اول ﺳﺨﻦ از و ﯾﮋﮔﯽ ﻣﻌﺠﺰه آﻣﯿﺰ طﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﻋﻘﻞ ﭘﯿﺶ از روﯾﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺣﺴﯽ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮد. وﻟﯽ ھﺮﺷﯿﺊ در واﻗﻊ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﺗﺠﻠﯽ ﻗﺪرت اﻟﮭﯽ اﺳﺖ: اﮔﺮ ﺑﮫ ﻋﯿﻦ ﺑﺼﯿﺮت ﻣﻼﺣﻈﮫ ﺷﻮد آﻧﭽﮫ در ارض ﻣﺸﮭﻮد اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﻼﺣﻈﮫ آن ، ﺟﻤﯿﻊ ﻧﺎس از اﻋﺎﻟﯽ و اداﻧﯽ از ادراک آن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮده و ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد. ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎ در ﺷﻤﺲ ﺳﻤﺎء ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﮫ ﻣﺸﮭﻮد اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮐﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﯽ اﻻرض از ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﮭﺎت ھﻤﮫ را ﺑﮭﺠﺖ و ﺿﯿﺎء ﻣﯽ دھﺪ. اﻟﺒﺘﮫ ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺎھﺪه آن، از ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﻘﻞ

11

Made with FlippingBook flipbook maker