از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ . در آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ آ ﯾﺪ ﺑﮫ دو ﺑﯿﺎن از ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. در ھﺮدو ﺑﯿﺎن آدﻣﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺟﻮاھﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ھﺮ دو ﺑﯿﺎن ظﮭﻮر اﯾﻦ ﺟﻮاھﺮ ﻧﮭﻔﺘﮫ در اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻣﮭﺮ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ در دﻧﯿﺎ، از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﺿﻐﯿﻨﮫ و ﮐ ﯿﻨﮫ ﻣﺬھﺒﯽ، و ﺟﻠﻮه وﺣﺪت ﻋﺎﻟ ﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺠﻠﯽ ﺧﺪا و ﺻﻔﺎﺗﺶ در ﺟﮭﺎن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺑﯿﺎن اول ھﺪف از ظﮭﻮر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد: ﺣﻖ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﮫ از ﺑﺮای ظﮭﻮر ﺟﻮاھﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ از ﻣﻌﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻣﺪه. اﻟﯿﻮم دﯾﻦ ﷲ و ﻣﺬھﺐ ﷲ آﻧﮑﮫ ﻣﺬاھﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﮫ و ﺳﺒﻞ ﻣﺘﻌﺪده را ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺖ ﺑﻐﻀﺎ ﻧﻨ ﻤﺎﯾﻨﺪ... ای اھﻞ ﺑﮭﺎء ﮐﻤﺮ ھﻤﺖ را ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺪال و ﻧﺰاع ﻣﺬھﺒﯽ از ﺑﯿﻦ اھﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد و ﻣﺤﻮ ﮔﺮدد...ﺿﻐﯿﻨﮫ و ﺑﻐﻀﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺎرﯾﺴﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻮز. )اﺷﺮاﻗﺎت 133 -4( در ﺑﯿﺎن دوم آدﻣﯽ ﺑﻌﻨﻮا ن ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﮫ دارای ودﯾﻌﮫ اﻟﮭﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن و ﻣﻈﮭﺮ ﺧﺪا ﺳﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﮫ ھ ﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ آدﻣﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﺪن آﮐﻨﺪه از ﺟﻮاھﺮا ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ طﻠﺴﻢ اﻋﻈﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺸﻮده ﺷﻮد ﻣﻌﺮ ﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ظﮭﻮر اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺤﻘﻖ وﺣﺪت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد: ﻟﺬا ﺳﻔﺮا و اﻧﺒﯿﺎ و اﺻﻔﯿﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ...ﮐﻞ ﻋﺎرف ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ ودﯾﻌﮫ رﺑﺎﻧﯿﮫ ﮐﮫ در اﯾﺸﺎن ﺑﻨﻔﺲ اﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه. اﻧﺴﺎن طﻠﺴﻢ اﻋﻈﻢ اﺳﺖ وﻟﮑﻦ ﻋﺪم ﺗﺮﺑﯿﺖ او را از آ ﻧﭽﮫ ﺑﺎ اوﺳﺖ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮده... اﻧﺴﺎن را ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ ﻣﻌﺪن ﮐﮫ دارای اﺣﺠﺎر ﮐﺮﯾﻤﮫ اﺳﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎ. ﺑﮫ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﻮاھﺮ آن ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ﺷﮭﻮد آﯾﺪ و ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﮔﺮدد... ﻣﻘﺼﻮد آﻧﺴﺖ ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻔﻮس ﻧﻔﺲ واﺣﺪه ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻠﻮب ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻤﻠﮏ ﻟﻠہ ﻣﻨﻄﺒﻊ ﮔﺮدد . )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از اﻟﻮاح ﺑﻌﺪ از اﻗﺪس 95-6( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺤﺚ از ﻧﺼﺮت ﺑﺤﺜﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﺎره ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﺴﺘﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻌﻼوه و ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻮرد اﻧﺴ ﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻔﮭﻮم

ت

13

Made with FlippingBook flipbook maker