از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﻟﻌﻤﺮﷲ ﺷﺌﻮﻧﺎت درﻧﺪه ھﺎی ارض ﻻﯾﻖ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ. ﺷﺄن اﻧﺴﺎن رﺣﻤﺖ و ﻣﺤﺒﺖ و ﺷﻔﻘﺖ و ﺑﺮدﺑﺎری ﺑﺎ ﺟﻤﯿﻊ اھﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮده و ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. )آﯾﺎت اﻟﮭﯽ 83( ﻟﻌﻤﺮی ﻗﺪﺧﻠﻘﺘﻢ ﻟﻠﻮداد ﻻ ﻟﻠﻀﻐﯿﻨﺔ و اﻟﻌﻨﺎد. ﻟﯿ اﻟﻔﺨﺮ ﻟﺤﺒﮑﻢ اﻧﻔﺴﮑﻢ ﺑﻞ ﻟﺤﺐ اﺑﻨﺎء ﺟﻨﺴ ﮑ ﻢ و . )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از اﻟﻮاح ﺑﻌﺪ ازاﻗﺪس 81 ( )ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﮫ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﮫ از ﺑﺮای وداد آﻗﺮﯾﺪه ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﮫ از ﺑﺮای ﺿﻐﯿﻨﮫ و ﻋ ﻨﺎد. ﻓﺨﺮ در ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ در دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﺑﻨﺎء ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ. و ﻓﻀﻞ از آن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ وطﻦ ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻋﺎﻟﻢ را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد( ﻗﻠﺐ را ﻣﻨﻮر دارﯾﺪ و از ﺧﺎﺷﺎک ﺿﻐﯿﻨﮫ و ﺑﻐﻀﺎء ﻣﻄﮭﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﮐﻞ اھﻞ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﯿﺪ و از ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﯾﺪ. ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ﺣ ﺎل ﻧﻔﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﻋﻤﻮم اﻧﺎم ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ... ﻓﺴﺎد و ﻧﺰاع و ﺟﺪال ﺷﺄن اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد . )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺤﻔﻈﮫ 30:175 ( اﺻﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ زﻣﺎﻧﻤﻨﺪی اﻧﺴﺎن ﮐﮫ دﻋﻮﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ اﻧﺴﺎن در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ءﷲ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﻧﻤﻮ ﻧﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺎﻧﺎت اﯾﺸﺎن در ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﮫ در ﺑﺎره اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ای ﭘﺴﺮ روح ﺗﺮا ﻏﻨﯽ آﻓﺮﯾﺪم ﭼﺮا ﺧﻮد را ﻓﻘﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ ای و ﺗﺮا ﻋﺰﯾﺰ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻮﺟﻮد آوردم ﭼﺮا ﺧﻮد را ذﻟﯿﻞ ﮐﺮده ای و ﺗﺮا از ﺟﻮھﺮ داﻧﺶ ﺑﮫ ظﮭﻮر آوردم ﭼﺮا از ﻏﯿﺮم داﻧﺶ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﯽ و ﺗﺮا از ﺧﺎک ﻋﺸﻖ ﻋﺠﯿﻦ ﮐﺮدم ﭼﺮا ﺑﮫ ﻏﯿﺮم ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه ای. ﭘﺲ ﭼﺸﻤﺖ را ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺑﮕﺮدان ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﻣﺮا در ﺧﻮدت ﺣﺎﺿﺮ و ﺗﻮاﻧﺎ و ﻣﻘﺘﺪر و ﻗﯿﻮم ﺑﯿﺎﺑﯽ. ﻋﯿ ﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﮫ ﺑﻌﺮﺑﯽ اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ: ﯾﺎ اﺑﻦ اﻟﺮوح ﺧﻠﻘﺘﮏ ﻏﻨﯿﺎً ﮐﯿﻒ ﺗﻔﺘﻘﺮ و ﺻﻨﻌﺘﮏ ﻋﺰﯾﺰاً ﺑﻢ ﺗﺴﺘﺬل و ﻣﻦ ﺟﻮھﺮ اﻟﻌﻠﻢ اظﮭﺮﺗﮏ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ دوﻧﯽ و ﻣﻦ طﯿﻦ اﻟﺤﺐ ﻋﺠﻨﺘﮏ ﮐﯿﻒ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﻐﯿﺮی. ﻓﺎرﺟﻊ اﻟﺒﺼﺮ اﻟﯿﮏ ﻟﺘﺠﺪﻧﯽ ﻓﯿﮏ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻗﺎدراً ﻣﻘﺘﺪراً ﻗﯿﻮﻣﺎً )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﻟﻮاح ﭼﺎپ ﻣﺼﺮ 20( ﻟﯿﺲ اﻟﻔ ﻀﻞ ﻟﻤﻦ ﯾﺤﺐ اﻟﻮطﻦ ﺑﻞ ﻟﻤﻦ ﯾﺤﺐ اﻟﻌﺎﻟﻢ

15

Made with FlippingBook flipbook maker