از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﻗﺴﺎوت و ﮐﺸﺘﺎر ھﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﮑﮫ " ﺿﻐﯿﻨﮫ و ﺑﻐﻀﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﮫ " " ﻧﺎرﯾﺴﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻮز " از ﻗﻠﺒﮭﺎ زدوده ﺷﻮد. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت از طﺮﻓﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺴﺦ ﺣﮑﻢ ﺟﮭﺎد و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ادﯾﺎن ﮔﺬﺳﺘﮫ اﺳﺖ . ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد اﺛﺒﺎت اﺻﻞ ﺗﺎر ﯾﺨﯽ ﺑﻮدن دﯾﻦ و ، ﺟﺎﻣﻌﮫ ﯾﺎ ھﺸﯿﺎری ﺗ ﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﮫ در دﯾﺎﻧﺖ ﮔﺬﺷﺘﮫ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮی ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ زﯾﺎﻧﻤﻨﺪ و وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل، ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮ ت ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﻤﮫ ادﯾﺎن و وﺣ ﺪت ھﻤﮫ ﭘﯿﺎ ﻣﺒﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻤﮫ دﯾﻨﮭﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ھﯿﺞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﺮﺗﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ واﺣﺪﻧﺪ. ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ادﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً و ﺑﮕﻮﻧﮫ ای ﺑﺴﯿﺎر ﻟﻄﯿﻒ در ھﻤﺎن اوﻟﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﮫ وﺣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد . در ھﻤﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﺮا ﺑﺘﻮ ﺳﻂ ﺧﻮدت و ﻗﻠﻤﺖ ﻧﺼﺮت ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﺧﺪا ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ : اﻧﺪوه ﻣﺨﻮر و ﻣﺘﺮس ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ در اﻣﻦ و اﻣﺎﻧﯽ ) ﻻ ﺗﺤﺰن و ﻻ ﺗﺨﻒ اﻧﮏ ﻣﻦ اﻻﻣﻨﯿﻦ (. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺑﮫ ﻋﻤﺪ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮕﻔﺘﮫ ﻗﺮان ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ. در داﺳﺘﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮط و ﻣﻮﺳﯽ و داوود ﮐﮫ در ﻗﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ ﺧ ﺪاوﻧﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﯿﻨﺎً ھﻤﯿﻦ ﻧا ا ﮐﮫرا ﮔﻔﺘﮫ ﺪوه ﻣﺨﻮر )ﻻﺗﺤﺰن( و ﻣﺘﺮس )ﻻﺗﺨﻒ( ﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد. اﻣﺎ

اﻟﺒﺘﮫ ﺑﯿﺶ از ھﺮ داﺳﺘﺎﻧ ﯽ اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻠﮫ وﺣﯽ ﺗﮑﺮار اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ وﺣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ در ﮐﻮ ه طﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ از طﺮﯾﻖ درﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ. در ﺳﻮره ﻗﺼﺺ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ در اوﻟﯿﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﮫ او دو ﺑﺮھﺎن ﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ

از آن طﺮﯾﻖ اﻣﺮ ﺧﺪا را ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﺪ، ﯾﮑﯽ ﻋﺼ ﺎی او و دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﺪ ﺑﯿﻀﺎی او. در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮھﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻋﺼﺎ ، ﺑﮕﻔﺘﮫ ﺳﻮره ﻗﺼﺺ، ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ ﻋﺼﺎﯾﺶ را ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪازد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﯽ ﻣﻮﺳ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﺼﺎ ﺑﮫ ﻣﺎری زﻧﺪه و ﻣﺘﺤﺮک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ و ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻘﺐ

19

Made with FlippingBook flipbook maker