از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ھﻢ دارای رﺗﺒﮫ ﻋﺒﻮدﯾﺘﻨﺪ و ھﻢ ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﮫ اﻟﻮھﯿﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻟﻮھﯿﺖ ﻧﮫ ذ ات ﺧﺪا ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺸﯿﺖ و ﮐﻠﻤﮫ ﺧﺪاﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ، در اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ وﺣﯽ اﯾﻦ وﺣﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ر ؤ ﯾﺎ و ﻣﮑﺎﻟ ﻤ ﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﺷﺘﮫ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﻮرﯾﮫ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﮕﻔﺘﮫ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ اﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﮫ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ و ﻣﺸﯿﺖ اﻟﮭﯽ ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﮫ وﺣﯽ و ﮐﻼم اﻟﮭﯽ ﻧﮫ ﮐﻼم ذات ﺧﺪا ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻼم ﺗﺠﻠﯽ ﺧﺪا در درون ﻗﻠﺐ ﭘﺒﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﻣﻔﮭﻮم دﯾﻦ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در آﺛﺎر ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺗ ﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﺪن اﯾﻦ ر ؤ ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐ ﮫ اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣ ﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آﮔﺎه ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺮ ﻋﮑﺲ، ﺑﺮ طﺒﻖ آﺋﯿﻦ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ھﻤﻮاره از ﻣﻘﺎم ﺧﻮﯾﺶ آﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ وﺣﯽ ﭘﺪﯾﺪاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ رﺧﺪاد ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ. ﭘﺲ اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ رﺧﺪاد در ﺳﯿﺎھﭽﺎل طﮭﺮان اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ وﺣﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺰول وﺣﯽ و آﻏﺎز ﯾﮏ دﯾﺎﻧﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﭘ ﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮی ﺑﺮای ظ ﮭﻮر ﯾﮏ ﺗﻤﺪن روﺣﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ رﺧﺪاد ، ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ از " ﺧﻮاب " ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﯿﺪاری ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﮑﻮت ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺷﮑﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼ ﺮا ﮐﮫ ﻣﺮدم ھﻢ اﮐﻨﻮن آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم ﻧﻮﯾﻦ اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی و ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ در ﻣﻔﮭﻮم دﯾﺎﻧﺖ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮫ دﯾﺎﻧﺖ ﯾﮏ اراده دﻟﺒﺨﻮاھﯽ و ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺒﺎرت از ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﯾﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن اراده ﺧﺪا و اﺳﺘﻌﺪاد و ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ . ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، دﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ ای اﺳﺖ ﻣﯿﺎ ن ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻧﺴﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﭼ اﮔﺮ ﮫ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ دﯾﻦ وﺣﯽ اﻟﮭﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ وﺣﯽ ﺑﮫ ﺷﮑ ﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻠﮫ ﻣﺮﺣ ﺧﺎص ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ در آن زﻣﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ. در اﺻﻄﻼح ادﯾﺎن و اﺻﻄﻼح ﺑﮭﺎﺋﯽ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﺻﻞ ﻣﯿﺜﺎ ق ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد. دﯾﺎﻧﺖ ﻣﯿﺜﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﺧﺪا ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد. آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺜﺎق ﮐﮫ ﻗﺮاردادی اﻟﮭﯽ اﺳﺖ ﻧﺘﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺎن دو ھﺸﯿﺎری و دو اراده و دو ذھﻨﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد. ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ

ﺷﺪه

ﺳﺎزد

22

Made with FlippingBook flipbook maker