از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺟﻨﺒﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣﺎﻧﯽ آن و دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺘﺤﻮل آن. ﺟﻨﺒﮫ دوم ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ظﮭﻮر ھﺮ دﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑ ﺎ ﺗﺤﻮل ﻓﺮھﻨﮓ و ﺟﻮاﻣﻊ در دﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﺴﺦ ﻣ ﯽ ﮔﺮدد. اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣ ﺎﻧﯽ ھﻤﮫ ادﯾﺎن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و از ﺟﻨﺒﮫ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﺴﺘﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ آدﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺸﺘﺮک ادﯾﺎن ﻧﺎظﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎی اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ را ﭘﺪﯾﺪاری ﻓﺮﻋﯽ و واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ھﻨﮕﺎم ظﮭﻮر دﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨ ﺪ. اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺮان ﺟﺎھﻞ ﻣﺬھﺒﯽ، ھﻮﯾﺖ دﯾﺎﻧﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﮫ ﺣﺪ ﻓﻘﮫ و اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﺗﻨﺰل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ د ر اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺬھﺒﯽ، ھﺮ ﻨﯽدﯾ ﺑﺎ دﯾﻨﮭﺎی دﯾﮕﺮ در ﺗﻀﺎد و ﺟﻨﮓ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ دوﮔﺎﻧﮕﯽ و ﺑﺮﺗﺮی و ﻟﻌﻦ و طﻌﻦ و ﻧﺠﺎﺳﺖ و اﺟﺘﻨﺎب و ﺗﮑﻔﯿﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﻨ ﺤﻂ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ اﺣ ﮑﺎم ادﯾﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﮫ دواھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐ ﮫ ھﺮﯾﮏ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎﺻﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﺸﺒﯿﮫ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺧﺪا ﭘﺰﺷﮏ ﺣﺎذق اﺳﺖ و دوای او ﺑﺮ طﺒﻖ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری و ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺧﺎص از ﺗﮑﺎﻣﻠﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ آﻧﺴﺘﮑﮫ ھﯿﭻ دواﺋﯽ از دوای دﯾﮕﺮ ﺑﮭﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﮭﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ھﺮﯾﮏ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ داروﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دوای ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﮐﮫ ﺑﺮای زﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﻨﮭﺎ دوای ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﮐ ﻨﻮﻧﯽ ﺟ ﮭﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﺮد. ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻨﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻨﮭ ﺎ ﺑﮫ ﻣﺮگ و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی وﺧﯿﻤ ﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭘﺲ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﮑﺎم " " ﮔﺬﺷﺘﮫ دﯾﻨﯽ ﺑﺎزﮔﺮدﯾ ﻢ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ " روح ﺧﻼق " ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﺜﻼً ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺮای د رﻣﺎن دﺷﻮارﯾﮭﺎی ﺑﺸﺮ ﭼﮫ ﭘﯿﺎﻣﯽ از ط ﺮف ﺧﺪا ﻣﯽ آورد ، و ﻧﮫ آﻧﮑﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن آن زﻣﺎن ﭼﮫ ﺣﮑﻤﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ. اوج ا ﯾﻦ روش اﯾﻨﺴﺘﮑﮫ ﺑﻔﮭﻤﯿﻢ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﮭﺎءﷲ ظﺎھﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﺣﮑﺎم اﯾﺸﺎن ﺑﻌﯿﻨﮫ ھﻤﺎن اﺣﮑﺎم ادﯾﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ظﺎھﺮ ﻧﺴﺦ آن اﺣﮑﺎم ھﻢ ﺑﺎﺷ ﺪ.ﻨ

24

Made with FlippingBook flipbook maker