از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻨﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬھﺒﯽ درﺗﻀﺎد اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ دو ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺪرن و ﭘﺴﺎ ﻣﺪرن ﭼﯿﺮه در ﻏﺮب ھﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ. در ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﮔﺮ ﭼﮫ ﺟﮭﺎد و ﺷﻤﺸﯿﺮ در ﻋﺮﺻﮫ ﺑﺎور دﯾﻨﯽ ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ﺑﮫ ﺷﮑﻠ دﯾﮕﺮ دﯾﻦ از ﻋﺮﺻﮫ ﺧ ﺮد ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ طﺮز ﻓﮑﺮ ﭘﮭﻨﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻧﺪ ﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﮭﻨﮫ ای ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻋﺮﺻﮫ دﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ﻏﯿﺮ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﺻﮫ ﻣﺮاﺳﻢ و ﺷﻌﺎﺋﺮ ارﺛﯽ و ﺗﻘﻠﯿﺪی اﻧﺤﻄﺎط ﻣﯽ ﯾﺎ ﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ دﯾﻦ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ای ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺧﺮد، اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد دﯾﻦ و ﮔﺰﯾﻨﺶ دﯾﻨﯽ را از ﺻﺤﻨ ﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨ ﺪ و آن را ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺎره آن در ﺣﯿﻄﮫ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ از طﺮﻓﯽ دﯾﻦ را اﻣﺮی ﺿ ﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده و در واﻗﻊ ﻻﻣﺬھﺒﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از طﺮف دﯾﮕﺮ دﯾﻦ را ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و و ﺳﮑﻮت ﻣﻨﺰوی ﻣﯽ ﺳﺎ زد. از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ " ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻨﯽ " ﭘﺪﯾﺪاری ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﺘﻤﺪن ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ، ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﻌ دل ﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ اﯾﻦ ﯾﮫ ﺮﻧﻈ آﻣﯿﺰ ﺳﻔﺴﻄﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﺼﺐ ﺿﺪ دﯾﻨﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎور ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎر ﺧﻮﯾﺶ ر ا ﺑﻌﻨﻮان آزادی و ﺧﺮدورزی ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﺗﻮﺳﻂ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭘﺴﺎ ﻣﺪرن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن از ﺣﯿﻄﮫ ﺧﺮد و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ دﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﻓﻠﺴﻔﮫ و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ھﻨﺮ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد. اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ طﺮز ﻓﮑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻮن ﻧﮫ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ در ﮐﺎر ا ﺳﺖ و ﻧﮫ ارزﺷﯽ، در آ ﻧﺼﻮرت ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻼک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ارزﺷﮭﺎ ﺳﻨﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﻧﺘﯿﺠﮫ ، اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ اﮔﺮ ﭼﮫ دﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ ﺗﮑﺜﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺳﻨﺖ ﻓﺮھﻨ ﮕﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻼک ﺣﻘﯿﻘﺖ و ارزﺷﮭﺎ ﺧﻮد ﺑﺨﻮ د ﺑﮫ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺳﻮداﮔﺮان ﻧﻔﺮت و ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺳﻨﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻮﺗﮫ ﻧﻈﺮ و ﻧﺎﺑﺮدﺑﺎر دﯾﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. دﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪاری ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺳﻨﺖ ﺗﻨﮭﺎ راه ﻧﺠﺎت ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت در آﺛﺎر

ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ

38

Made with FlippingBook flipbook maker