از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آدﻣﯽ را در ﺟﮭﺖ ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﻨﮕﻞ ﯾﻌﻨﯽ دوری از ﺧﺪا و ﻋﺮﻓﺎن و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ. ﭘﺲ ﻧﺼﺮت در آن واﺣﺪ ﺑﮫ دو ﻣﻌﻨﺎ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اول آﻧﮑﮫ اﻗﺘﻀﺎی اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ از ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ. در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻘﻠﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ: ﮔﻮش را از آﻻﯾﺶ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﻨﺰه ﮐﻦ ﺗﺎ ﻧﻐﻤﺎت ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ وﺣﺪت و ﺗﻮﺣﯿﺪ را از اﻓﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺸﻨﻮی... ای اﺣﻤﺪ از ﺗﻘﯿﯿﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺮوﺿﮫ ﻗﺪس ﺗﺠﺮﯾﺪ و ﻓﺮدوس ﻋﺰ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺨﺮام. )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺤﻔﻈﮫ 35:402 -5( ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻨﺴﺘﮑﮫ ﺗﻘﻠﯿ ﺪ در واﻗﻊ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ن ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣﺎ ﻧﯽ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. آدﻣﯽ از طﺮﯾﻖ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﺠﺎی ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﺪا و ﺗﺠﻠﯽ ﺧﺪا در وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ ، ﺑﮫ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ زﻣﺎﻣﺪاران ﻣﺬھﺒﯽ و ﭘﺎﺳﺪاران ﺳﻨﺖ رو ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺠﺎی آ ﻧﮑﮫ ﺟﺰ ﺧﺪا را ﻧﺒﯿﻨﺪ و ﺟﺰ ﺑﮫ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ، ﻏﯿﺮ ﺧﺪا را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺪا ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ. از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ اﺻﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﯿﺰ در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ از ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺘﺪاول آ ن ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود. اﯾﻨﺴﺘﮑﮫ در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ آﻧﺎ ن ﮐﮫ ﺑﺠﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ ر ؤ ﺳﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﭘ ﺮدازﻧﺪ "ﻣﺸﺮک" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺎن دﺷﻨﺎم ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ ھﯿﭽﮑﺲ در آﺋﯿﻦ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺎور دﯾﻨﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﻮﯾﺶ از ھﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤ ﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺮ ﻋﮑﺲ در ﻋﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﮕﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺑﺎورﺷﺎن، واژه ﻣﺸﺮک ﺗﻮﺻﯿﻒ ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ روش ﺷﻨﺎ ﺳﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ آ ﻧﮑﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺑﺎور ﺑﮫ ﺗﻮﺣﯿﺪ ، ﺑﺎ اﻧﺤﻄﺎط ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻘﻠﯿﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺻﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. ﺳﺒﺐ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺗﻘﻠﯿﺪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ اﯾﻨﺴﺘ ﮑﮫ اﺧﺘﻼف و ﺟﻨﮓ و ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن ﻣﺬاھﺐ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن از اطﺎﻋﺖ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﮫ ﺳﺮان ﻣﻐﺮض ﺧﻮد ﮐﮫ ، ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن را در دﮔﺮ ﭘﺮدازی ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﯿﻨﻨﺪ ، ﺳﺮ ﺑﺎز زﻧﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﮔﻮش ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺑﺰودی آﺷﺘﯽ و اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ادﯾﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و آﺷﺘﯽ ادﯾﺎن ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ اﺧﺘﻼ ف و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن ادﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﭙ ﺎرد. ﺳﺮاﻧﺠ ﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ

40

Made with FlippingBook flipbook maker