از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ا ﻧﻘﻄﺎع ﺑﮫ ھﺮ دو ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎرھﺎ در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮑﮫ ﻧﺼﺮت و ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻧﺒﺎﯾﺪ دﮐﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﺑﺸﻮد. ﺑﮕﻔﺘﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﯿﻢ ﻟﻄﯿﻒ ﺳﺤﺮی ﺑﺮ ﺷﮭﺮھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔ ﻮن ﻣﺮور ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﮐﻤﺎل اﻧﻘﻄﺎع ﺧ ﻔﺘﮕﺎن را ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ آزادﮔﯽ و ﻓﺮاﻏﺖ آن ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻣﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻧﻘﻄﺎع ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ دو ﻣﻔﮭﻮم ﮔﺬﺷﺘﮫ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل درﯾﭽﮫ ای ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ. ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻄﺎع در آ ﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ آدﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺗﻘﻠﯿﺪ را ﮐ ﻨﺎر ﺑﮕﺬارد، در ھﺮ آ ﻧﭽﮫ ﮐﮫ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪه ﺷﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ھﻤﮫ ﺑﺎورھﺎ ﯾﯽ را ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و ر ؤ ﺳﺎی دﯾﻨﯽ و ﻓﺮھﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮاو ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﺮض اﻧﺘﻘﺎد و ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار دھﺪ. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﮫ ﮔﻮش ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮد. در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ آ دﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮده ھﺎ ﺗﻨﯿﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎم ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﻌﺼﺐ را ﭘﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً و ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ا ﺻﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮏ ﻣﻨﻈﻢ در ھﻤﮫ ﮔﻔﺘﮫ ھﺎ، ﺷﻨﯿﺪه ھﺎ و ﺑﺎورھﺎی ﺗﻘﻠﯿﺪی ﺷﺮط ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﺤﺮی ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﮫ در اول اﯾﻘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع ﻣﺤﺾ از ھﺮ آن ﮐﺲ ﮐﮫ در ﺳﻤآ ﺎﻧﮭﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ وﺻﻮل ﺑﮫ ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺮﻓ ﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ اﻧﻘﻄﺎع ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺷﮭﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺟﺮأت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و در ﺟﮭﺖ ﻋﮑﺲ آب ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ھﻤﻮاره ﺑﺎ آزار و دﺷﻨﺎم ﺳﻨﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻣﻘﻠﺪان ھﻤﺮاه ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در ﺧﯿﺎل ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن و ﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ و از ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﻧﻘﻄﺎع ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ

ی

ﻧﻘﺪ

ﺳﺎﺣﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ. از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﻘﻄﺎع در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در آن واﺣﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺒﺎزی و ﻧﺜﺎر ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻔﮭﻮم اﻧﻘﻄﺎع در

آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ از ﻣﻔﺎھﯿ ﻢ ﺳﻨﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ رود و ﺑﺠﺎی آ ﻧﮑﮫ ﭘﯿﺮوی ﺑﯿﭽﻮن و ﭼﺮا از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺬھﺒﯽ و ﺑﺎ ﻋﺎرف ﺻﻮﻓﯽ اﻧﻘﻄﺎع از دﻧﯿﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد اﻧﻘﻄﺎع ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی، ﺷﮭﺎﻣﺖ اﻧﺪﯾ ﺸﯿﺪن، و درﯾﺪن ﭘﺮده ھﺎی ظﻨﻮن و اوھﺎم در ﻣﯽ آﯾﺪ. در ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻏﺮب ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

43

Made with FlippingBook flipbook maker