از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺷﮏ ﻣﻨﻈﻢ دﮐﺎرﺗﯽ و روﺷﻨﮕﺮی ﮐﺎﻧﺘﯽ و ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ھﺎﯾﺪﮔﺮی ھﻤﮕﯽ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﮫ ای از اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻮﯾﻦ اﻧﻘﻄﺎع ﺮﺑﻮط ﻣ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ج. ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺼﺮت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮی روﺣﺎﻧﯽ از ھﺴﺘ و اﻧﺴﺎن اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﺷﻌﺎر ﺗﮭﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧ ﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﻧ ﺨ ﺴﺖ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ دﯾﻦ و ﻋﺮﻓﺎن ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪ ه و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪا در ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ادﯾﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . اﻣﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﺼﺮت در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ از اﯾﻦ ھﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ رود و اﺻﻞ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ را ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ اطﻼق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮه ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﮭﺎﺋﯽ ﻧﺼﺮت ﻋﺒﺎرت از ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺑﺮﻗﺮاری وﺣﺪت ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮی در ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﺼﺮت ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮓ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ ﻣﺮﮐﺰی در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. اول: ﺑﺮاﺑﺮی و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزﺗﺎب ھﺸﯿﺎری روﺣﺎﻧﯽ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ از ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ، و وﺣﺪت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺼﺮت را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﻮ ﻧﻔﺮت و ﮐﯿﻨﮫ و ﺗﻌﺼﺐ از دﻟﮭﺎی ﻣ ﺮدﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﺒﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﻣﯽ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﮭ ﺎءﷲ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﮫ ھﺎی ﻣﺎدی ﮔﺮا ﺗﻔﺎوت ﮐﯿﻔﯽ دارد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ . در اﺑﺘﺪا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻨﻈﺮ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ھﻢ آﺋﯿﻦ ﺑﮭﺎﺋﯽ و ھﻢ ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ھﺮدو ﻧﻈﺮﯾﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺮوﺿﺎت روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺎده اﻧﺪ. اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﺴﺘﮑﮫ اﯾﻦ ﺷﺒﺎھﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺒﺎھﺘﯽ ظﺎھﺮﯾﺴﺖ و در واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺷﮑﺎﻓﯽ ژرف ﻗﺮار دارد. ﺑﺮای درک ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺳﻨﺖ ﮔﺮاﺋﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ

ﺖاﺳ

روﺣﺎﻧﯽ

44

Made with FlippingBook flipbook maker