از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﻧﻮع اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﮭﻤﺘﺮ ﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ و ﻧﻮآوری آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ء ﷲ اﺳﺖ. در ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در ﺑﺎره آداب زﯾﺎرت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﮭﺎﺋﯿﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر آ ن ﺣﻀﺮت ﻣﯽ رﺳﻨﺪ از ﺳﺠﺪه و ﺗﻌﻈﯿﻢ و دﺳﺖ ﺑﻮﺳﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آ ن ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺠﻮد و ﺗﻌﻈﯿﻢ را ﺑﺮ ﭘﺎی ﻣﻦ و ﭘﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣ ﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺠﺪه ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺧﺪاﺳﺖ و ھﺮ آﻧﺠﮫ ﮐﮫ ﻏﯿﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ﺳﺠﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺣﺮام اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎﺋﺎﻟﻠہ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺶ ھﯿﭽﮑﺲ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺧ ﻮار و ذﻟﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺳﺠﻮد ﺑﮫ ﺧﺪا م ﻣﺴﺘﻠﺰ ﺣﺮام ﺑﻮدن ﺳﺠﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾ ﮕﺮ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺳﺠﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ. ﻋﯿﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ: اﻧﮫ ﯾﻤﻨﻌﮑﻢ ﻋﻦ اﻻﻧﺤﻨﺎء و اﻻﻧﻄﺮاح ﻋﻠﯽ ﻗﺪﻣﯽ و اﻗﺪام ﻏﯿﺮی... ﻟﯿﺲ ﻻﺣﺪ ان ﯾﺘﺬﻟﻞ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ... ﻗﺪﺣﺮم ﻋﻠﯿﮑﻢ اﻟﺘﻘﺒﯿﻞ و اﻟﺴﺠﻮد و اﻻﻧﻄﺮاح و اﻻﻧﺤﻨﺎء... ان اﻟﺴﺠﻮد ﯾﻨﺒﻐﯽ ﻟﻤﻦ ﻻ ﯾﻌ ﺮف وﻻ ﯾﺮی واﻟﺬی ﯾﺮی...ﻟﯿﺲ ﻻﺣﺪ ان ﯾﺴﺠﺪه. ﻧﻤﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎء ﷲ اﺳﺖ: ﻗﻠﺐ را ﻣﻨﻮر دارﯾﺪ و از ﺧﺎک و ﺧﺎﺷﺎک ﺿﻐﯿﻨﮫ و ﺑﻐﻀﺎء ﻣﻄﮭﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﮐﻞ اھﻞ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﯿﺪ و از ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﯾﺪ. ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ﺣﺎل ﻧﻔﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﻋﻤﻮم اﻧﺎم ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ. و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﺎ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﮫ در آن ﭘﺲ از طﺮد ﺣﻤﻠﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮاﻧﮫ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﻮن ھﻤﮫ از ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﭘﺲ ھﻤﮫ ﻧﻮع ﺟﻨﮓ و ﻧﺰاع از ﺟﻤﻠﮫ اﺳﺘﻌﻤﺎر و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ: و اﮐﺜﺮ ﻣﺤﺎرﺑﺎت ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺾ ھﻮی ظﺎھﺮ وﻟﮑﻦ ﺑﮫ دﯾﻦ و ﺣﻤﯿّﺖ و وطﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ. دﯾﻦ و وطﻦ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﺮ ﮐﺬب اﯾﻦ ﮔﺮوه. ﺑﮕﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﮏ وطﻦ اﺳﺖ و ﻣﺒﺪء ﺧﻠﻖ از ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ اﯾﻦ ﻧﺰاع از ﺑﺮای ﭼﮫ و اﯾﻦ ﻋﻨﺎد از ﺑﮭﺮ ﮐﮫ.

ن

47

Made with FlippingBook flipbook maker