از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﻧﯿﺰ ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﮫ ﭼﻮن ﻓﻠﺴﻔﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﺎزﺗﺎب و ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺗﻌﺒﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن از اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻣﺎدی از اﻧﺴﺎن ھﻢ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه دارد. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دو ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻣﺪرن و ﭘﺴﺎﻣﺪرن اﺷﺎره ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﻮد. ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻣﺪرن ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺒﻨﺎی روﺣﺎﻧﯽ اﺧﻼق و ﺣﻘﻮق را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺧﺮد اﻧﺴﺎن اﺻﻮل ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق را اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺮد از ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣﺎﻧﯽ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺧﺮد ﺑﮫ ﺣﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻧﻔﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻨﺰل ﯾﺎﻓﺖ. از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ای ﻋﻤﻼً ﺑﮫ ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم، اﺳﺘﻌﻤﺎر، ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ، ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻓﺮاطﯽ، ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺪن ﻋﺮ ﺻ ﮫ اﻗﺘﺼﺎد و ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺶ، و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﺋﯽ و وﯾﺮاﻧﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ دارای ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺘﯽ ھﻢ ﺑﻮد ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﮫ از " ﺣﻘﻮق اﻧﻔﮑﺎک ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻧﺴﺎن" ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ. اﻣﺎ ﺑﺰودی آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ "ﺣﻘﻮق اﻧﻔﮑﺎک ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻧﺴﺎن" ﻣﺤﺼﻮل ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ ، ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ، ﻧﺎنآ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻨﮭﺎ دﻧﺒﻠﮫ ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻋﺎدﺗﮭﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و روﺣﺎﻧﯽ در ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎده ﮔﺮا ﺑﺰودی اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻣ ﺪرن را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬارده و از اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﺴﺎﻣﺪرن دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ. در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﯿﭻ ارزﺷ ﺗﻮان از ﺧﺮد ﻧﻤﻮد و در ﻧﺘﯿﭽﮫ ھﻤﮫ ارزﺷﮭﺎ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻼک ﺗﻮ ﺟ ﯿﮫ ارزﺷﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺳﻨﺘﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﯿ ﺴﺖ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﮫ در درون ﺧﻮد ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ﭼ ﺮا ﮐﮫ اﮔﺮ ﭼﮫ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺑﺮدﺑﺎری اﺳﺖ وﻟﯽ در واﻗﻌﯿﺖ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ دروغ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻢ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﮋادی ، ھﻢ ﺑﺮده داری و ھﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ آن، ھﻢ اﺳﺘﺒﺪاد و ھﻢ دﻣﮑﺮاﺳﯽ، ھﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ھﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، و ھﻢ زن ﺳﺘﯿﺰی و ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد ھﻤﮕ ﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوی درﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ و اﻣﺘﯿﺎزی در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد . از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﺸﺎن از اﺻﻞ ﻧﺼﺮت درﺳﺖ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ ﻧﺼﺮت ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪاﺋﯽ در ﮐﺎر اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ و ارزش ﻣﻄﻠﻘﯽ وﺟﻮد دارد و اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ارزش ﻣﻄ ﻠﻖ ﺧﻮﯾ ﺸﺘﻦ را در ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮ ﺟﻠﻮه اﺳﺘﻨﺘﺎ

ﯽ را ﻧﻤ ﯽ

ج

ءﷲ

ن

48

Made with FlippingBook flipbook maker