از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺳﺎﻻری ﯾﺎ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و اﺣﺘﺮام ﺑﮫ اﻧﺴﺎﻧﯿّﺖِ اﻧﺴﺎن ﺳﻨﺨﯿّﺖ دارد. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮕﻞ، و آدﻣﯿﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﯽ ﺗﻠﻘّﯽ ﻧﮕﺮدﻧﺪ و آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﺸﯿﺎری و روح از ﮐﺮاﻣﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻮع ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ از طﺮﯾﻖ ﻣﺸﻮرت و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮاﺑﺮی و اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻧﻮع دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻟﺒﺘّﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﺎﻧﯽ از ھﻤﮥ آدﻣﯿﺎن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮدم و ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪن ﺣﻘﻮق و آزادی ھﻤﮕﺎن ھﻤﺮاه اﺳﺖ. از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﭽﮫ در دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺗﻨﮭﺎ ﺟﻠﻮۀ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ از ﻣﻔﮭﻮم راﺳﺘﯿﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺖ. ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮق اﻗﻠّﯿّﺖ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ، ﻗﻮﻣﯽ و ﯾﺎ زﻧﺎن ﺗﻮﺳّﻂ رأی اﮐﺜﺮﯾّﺖ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺑﺸﻮد ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺒﺤﯽ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ھﻤﯿﻦ طﻮر آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣﺸﻮرت ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺰاع و ﺗﻌﺼّﺐ و دﺷﻨﺎم ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺤﻄﺎط ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ در واﻗﻊ ﺻﺤﻨﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮥ ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﻨﺎزﻋﮥ ﺑﻘﺎ واژﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای درک اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ دﻓﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﺸﺎن آدﻣﯿﺎن را ھﻤﮕﯽ ﻣﻘﺪس و آﯾﻨﮫ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻮع ﻣﺸﺮوع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿ ﺮی اﭼﺘﻤﺎﻋﯽ از طﺮﯾﻖ ﻣﺸﻮرت ﻣﯿﺎن آدﻣﯿﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺸﻮرت ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ در دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺳﺘﯿﻦ اﻓﺮاد ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺣ ﺳﻄﺢ ا ﺰاب ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ، ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﮐﮫ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﮫ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺮان ﺣ ﺰب ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﮫ از آ ن ﻧﺼﻤﯿﻢ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺠﺎی ﻣﺸﻮرت ، ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺴﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺣﺰب دﯾﮕﺮ، دﮔﺮ ﭘﺮدازی از آﻧﺎن، و ﺗﺸﻔﯽ از ذﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. در واﻗﻊ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺘﺪاول در ﮐﺸﻮرھﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺠﺎ ی ﺗﺜﺒﯿﺖ اﺻﻞ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی و ﺻﻠﺢ ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﮭﺖ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﻧﻔﺮت از دﯾﮕﺮ ھﻤﻮطﻨﺎن، و ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ارﻋﺎب ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺑﻮدی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻦ و ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ، در ھﺮ ﻣﻮردی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯿﺮی ﮔ

ﻣﺮدم

ﺑﮫ

ﭘﻠﯿﺪ

50

Made with FlippingBook flipbook maker