از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﻣﯽ رود. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﺎ ﺑﺴﻂ " ﻣﺸﺎورت در " ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﻣﺎ آﺛﺎر ﺣﻀﺮ ت ﺑﮭﺎءﷲ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ظﮭﻮر و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ظﮭﻮر و ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪن دﻣﮑﺮاﺳﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ. در واﻗﻊ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻗﺒﻼً در ﺑﺎره ﻟ ﺰوم ﺗﺤﺮی ﺣﻘﯿﻘﺖ در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ء ﮔ ﷲ ﺑﯿﺎن ﺮدﯾﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ روﺣﺎﻧﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﺨﺴﺖ آدﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﮫ ﺳﺮان ﻣﺬھﺒﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ آزاد ﮔﺸﺘﮫ و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﺎ ﺋ ﯽ و ارﺟﻤﻨﺪی ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻋﺎدت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮد و ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﮫ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ، از ﺑﺮدﮔﯽ ﻋﻠﻤﺎ ء ء و ﻓﻘﮭﺎ ﮐﮫ آﻧﺎن را ﺑﻘﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ )ﻋﻮام ﮐﺎﻻﻧﻌﺎم ( ﺧﻮد را رھﺎ ﺳﺎزﻧﺪ، ﺑﮫ ﭼ ﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺒﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮش ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و از ﻋﺮﺻﮫ ﭘﯿﺶ داوری و ﺗﻌﺼﺐ ﺑﮫ ﭘﮭﻨﮫ ﻣﮭﺮ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﮔﺎ م ﻧﮭﻨﺪ. ﺗﻨﮭﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﮫ دﻣ ﮑﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﮔﺸﺘﮫ و ﺗ ﻨ ﮭﺎ ﻟﻔﻈﯽ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد. در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ آﺛﺎر اوﻟﯿﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺣﺎ رو ﻧﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﮫ، ﮐﻨﺎب اﯾﻘﺎن و ھﻔﺖ وادی از ﺟﻤﻠﮫ آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ. اﻣﺎ ﭘﺲ از آ ن و در ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻞ ﺗﺤﺮی ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ از ﺿﺮورت دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺨ ﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﻮھﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮه اﯾﻦ دواﺻﻞ و راﺑﻄﮫ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ اﺳﺖ ﮐﮫ در آﺧﺮ دھﮫ 1860 ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

ﻋﺰت از دو طﺎﺋﻔﮫ اﺧﺬ ﺷﺪ از ﻣﻠﻮک و ﻋﻠﻤﺎء .

در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺒﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ا ز اﻧﺴﺎن اﻋﻼن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ در آ ﯾﻨﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺬھﺒﯽ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﺎرﯾﺦ در ﺟﮭﺖ ظﮭﻮر ﻣﻘﺎم ارﺟﻤﻨﺪ اﻧﺴﺎن و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎ ﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ دوران ﻨﮕﻞ در ﺟ ﮑﻮﻣﺖ ﺣ ﻣﯿﺎن آدﻣﯿﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺑﻘﺎ ﻧﺪارد. از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در

51

Made with FlippingBook flipbook maker