از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از ھﯿﭻ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺸﻤﺎرد ﭼﺮا ﮐﮫ ھﻤﮕﺎ ن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاﯾﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﺰ او ﺧﺪاﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑ ﺮده داری ﻗﺒﻼً در ﻟﻮح ﻣﻠﮑﮫ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮه ھﺎی طﺮد ﺑﺮدﮔﯽ و ﺑﺮده داری ﺑﮫ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺷﺘﻦ آﺛﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب اﻗﺪس ﯾ ﺎ ﺳﻮره ھﯿﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﮔﺮدد . در اﺛﺮی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﺧﺪا ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﮫ ھﻤﮫ آدﻣﯿﺎن، از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ، ﺑﻨﺪه و ﻣﻤﻠﻮک ﺧﺪا ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﮫ دﻋﻮی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ را ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻨﮑﮫ ﻧﻔﯽ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻣﻨﺎﺟﺎ ت ﺑﺎ ﺧﺪا ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ارﺟﻤﻨﺪی اﻧﺴﺎن و ﺣﻘﻮق او در ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣﺎﻧﯽ وﺟﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ . ﻋﯿﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﺴﺖ: ﮐﻞ اﻟﻤﻠﻮک ﻣﻤﻠﻮک ﻟﺪی ﺑﺎب رﺣﻤﺘﮏ و ﮐﻞ اﻻﻏﻨﯿﺎء ﻓﻘﺮاء ﻟﺪی ﺷﺎطﺊ ﻗﺪس ﺳﻠﻄﻨﺘﮏ و ﮐﻞ اﻟﮑﺒﺮاء ﺻﻐﺮاء ﻓﯽ ﺳﺎﺣﺔ ﻋﺰ ﻣﺮﺣﻤﺘﮏ و ﻣﻊ ذﻟﮏ ﮐﯿﻒ ﯾﻘﺪر ھﺬااﻟﻤﻤﻠﻮک ان ﯾﺪﻋﯽ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺔ اﺣﺪ ﺑﻞ وﺟﻮده ﻓﯽ ﺳﺎﺣﺔ ﻋﺰک ذﻧﺐ ﻟﻦ ﯾﻌﺎدﻟﮫ ذﻧﺐ ﻓﯽ ﻣﻤﻠﮑﺘﮏ . )ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺎﺋﯽ( ﭼﮭﺎرم: ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ دﯾﺪﯾﻢ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ آﻧﺴﺘﮑﮫ ﻣﻘﺎم ارﺟﻤﻨﺪ اﻧﺴﺎن در ﻓﺮھﻨﮓ و ﺟ ﺎﻣﻌﮫ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی از ﻣﻨﻄﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺟﻨﮕﻞ رھﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺳﺎﯾﮫ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻠﮑﻮت ﯾﺎ ﺷﮭﺮﺑﻨﺪ دل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎھﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﮭﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ، رﯾﺸﮫ ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻘﺮ، ﺣﻔﻆ آزادی اﻗﺘﺼﺎدی، و ﻣﺤﻮ ﺛﺮوت اﻓﺮاطﯽ اﺳﺖ. در آﺛﺎ ر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ھﻢ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻟﺰوم ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻓﻘﯿﺮان و ھﻢ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻟﺰوم اﺷﺘﻐﺎل ھﻤﮕﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اھﻞ ﺛﺮوت را از ﻏﺮور و ﺑﯿﺨﺒﺮی از اﺣﻮال ﻓﻘﺮا ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﻘﺮا را ﺑﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر و ﮐﺴﺐ و

54

Made with FlippingBook flipbook maker