از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺎن ﺑﮫ اﺣ ﺘﯿﺎج ﮔ ﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺟﻤﻊ ﮔﻨﺞ ﭘﺮدازﻧﺪ ) ﻓﺎﻋﺪل ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﻂ اﻻﺳﺘﻮاء ﺑﺤﯿﺚ ﻟﻦ ﯾﺤﺘﺎج ﺑﻌﻀﮭﻢ و ﻟﻦ ﯾﮑﻨﺰ ﺑﻌﻀﮭﻢ .(

در ھﻤﺎن ﺳﻮره ﻣﻠﻮک ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ھﻤﮫ زﻣﺎﻣﺪاران ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داده و ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿ آﺰ ﻧﺎﻧﺮا ﺑﮫ ﻣﺤﻮ ﻓﻘﺮ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﯾ ﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗ ﺤ ﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آن از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرھﺎﺳﺖ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻄﺮف اﻣﻨﯿﺖ دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻘﺮ در دﻧﯿﺎ را از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﻨ ﺪ ﺑﺮد. اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺪود ﭼ ﮭﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺳﻮره ھﯿﮑﻞ و ﺧﻄﺎب ﺑﮫ زﻣﺎﻣﺪاران ﻋﺎﻟﻢ دوﺑﺎره ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻻزم ﺑﮫ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﭼﮫ اﺻﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﮫ ﺑﺎور ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎﺋﯽ در ﺟﮭﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﯿﺸﺖ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ – اﻣﻨﯿﺖ دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ، ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﺼﺎﻋﺪی، آﻣﻮزش و

ﭘﺮورش راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻓﻘﺮاء، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎر ﺑﻨﻮان ﻋﺒﺎدت، و ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻓﻘﺮاء ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﻣﺎ -- ﺷﺎﻟﻮده اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﺒﯿﺮی روﺣﺎﻧﯽ از اﻧﺴﺎن و اﯾﺠﺎد ﻓﺮھﻨﮓ و اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﯿﺎن ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ای ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺻﻞ اﻣﺎﻧﺖ اﺳﺖ. اﺻﻞ اﻣﺎﻧﺖ ھﻤﻮاره در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ءﷲ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ اﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺸﮭﻮرش، در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺰ ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻓﻘﺮاء را اﻣﺎﻧﺖ ﺧ ﺪا ﻣﯿﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان داﻧﺴﺘﮫ و ﺣﻔﻆ اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻓﻘﺮاء ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﻮره ﻣﻠﻮک ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و زﻣﺎﻣﺪاران ﺟﮭﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﻓﻘﺮاد اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺪاﯾﻨﺪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﺲ ﻣﺒﺎدا ﮐﮫ در اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺪا ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾ ﺪ و ﺑﮫ آﻧﺎن ﺳﺘﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ) ﺛﻢ اﻋﻠﻤﻮا ﺑﺎن اﻟﻔﻘﺮاء اﻣﺎﻧﺎت ﷲ ﺑﯿﻨﮑﻢ اﯾﺎﮐﻢ ان ﻻ ﺗﺨﻮﻧﻮا ﻓﯽ اﻣﺎﻧﺎﺗﮫ و ﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮھﻢ( .

56

Made with FlippingBook flipbook maker