از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ، ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺳﻄﺢ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎد و ی ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮده و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮورت زﻣﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم، ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ دو اﺻﻞ دﻣﮑﺮاﺳﻲ و ﺟﮭﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺻﻞ ﯾﮕﺎﻧﮕﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻧﺪ ﺑﮭﺎءﷲ اﺻﻞ دﻣﮑﺮاﺳﻲ راﺳﺘﯿﻦ و اﺻﻞ ظﮭﻮر ﺧﺮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ. از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم "ظﮭﻮر ﺧﺮ د در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم" ﯾﮑﻲ ﻣﻲ ﻧ ﮔﯿﺮ ﺪ. ﺗﻨﮭﺎ در زﻣﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻧﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﺒﺮ طﺒﯿﻌﻲ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوھﺎي ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه و ﮐﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻠﮑﮫ زا ﺗﺼﻤﯿﻢ دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﻲ و ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﻲ و ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﻲ در رﺳﯿﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ و ﻓﻌﻠﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﻮاي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﻣﻔﮭﻮم ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﻲ و ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﻲ در آﺛﺎر اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻓﻼﺳﻔﮫ اي ﻧﻈﯿﺮ ھﮕﻞ، ﻓﻮ ﺋ ﺮﺑﺎخ، و ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان از ﺿﺮورت ﭼﯿﺮه ﺷﺪن ﺑﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﻲ و ﺧﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﻲ و ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺴﺎن راﺳﺘﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ. اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ از ﺑُﻌﺪ ﻧﻮﯾﻨﻲ ﺑﮫ اﯾ ﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ھﻤﺎﻧﻨﺪ ھﮕﻞ، ﻣﺎرﮐﺲ و دورﮐﮭﯿﻢ، ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ اﻧﺴﺎن را ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ روﺣﺎﻧﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ از اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺪل ﻣﻲ ﻨﮐﻨ ﺪ. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮭﺎ در ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﮭﺎﻧﻲ وﺣﺪت ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ و اﺗﺤﺎد ﺷﺮق و ﻏﺮب اﺳﺖ ﮐﮫ آدﻣﯿﺎن ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ﺧﻮد ﯾﻌﻨﻲ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﮐﮫ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن ھﺸﯿﺎراﻧﮫ و ﺧﺮ ﯿﺎراﻧﮫ ھﺸ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﮔﺮدد اﺳﺖ ﮐﮫ "اﻧﺴﺎن" ﺑﮫ راﺳﺘﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد . از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ وﺣﺪت ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ ازا ﻧدا ﻣﻲ ﻨﺪ، اﻣﺎ اﯾﺸﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎ وﺣﺪت ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ھﻮﯾﺘ ﯽ ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ، رھﺎﯾﻲ از ور ﺟﻨﮕﻞ ، آزادي از ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ، و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ

دورز

یﮔﯿﺮ

ﯾﺸﮫ

ﺣﻀﺮت

یﮔﯿﺮ

ﯾﯿﺪه

یﻣﻌﻨﺎ

ﻣﻲ طﮫ

ﻟﮫ ی

ھﻤﮫ

ی ی

ﻧﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ، ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻔﺎھﻢ و ﯾﮕﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎ ھﻤﮫ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﮫ وطﻦ راﺳﺘﯿﻦ ﺧﻮد ﭘﺮواز ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺻﻮرت و ﻣﺜﺎل ﺧﺪا ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﯾﮕﺎﻧﮕﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻖ راﺳﺘﯿﻦ ﯾﮕﺎﻧﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ اﻋﻼن ﻓ ﺮﻣﻮد:

ھﻤﮫ

61

Made with FlippingBook flipbook maker