از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﯾﮕﺎﻧﮕﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ. ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺒﯿﻨﯿﺪ. ھﻤﮫ ﺑﺎر ﯾﮏ

اي اھﻞ ﻋﺎﻟﻢ! ﺳﺮاﭘﺮده

دارﯾﺪ و ﺑﺮگ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺴﺎر. ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﻮه ھﺎی ظﻠﻢ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺟﮭﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻤ ﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟّﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﭘﮋوھ ﺸ ﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺻﻞ ﺷﮭﺮوﻧﺪی اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﮫ اﻓﺮاد آن ﮐﺸﻮر دارای ﺣﻘﻮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣّﺎ در ﺳﻄﺤﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻔﮭﻮم ﺷﮭﺮوﻧﺪی اﺳﺎﺳﺎً ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ اﻧﺤﺼﺎری و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ای ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در آﺛﺎر ﺧﻮد ﻣﮑﺮّراً ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﻧﺪ . ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ظﻠﻢ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ھﻤﯿﻦ ﻧﮭﺎد ﺷﮭﺮوﻧﺪی اﺳﺖ. ﮐﻮدﮐﯽ در ای ﻓﻘﯿﺮ در آ ﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ از ھﺮ ﻧﻮع اﻣﺘﯿﺎز و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ای ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ھﻤﺎ ن زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ دﯾﮕﺮ در ﮐﺸﻮری ﺛﺮوﺗ ﻤﻨﺪ ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﺎدف ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻞّ ﺗﻮﻟّﺪ، آن ﮐﻮدک ﻣﺸﻤﻮل ده ھﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻓﺮاطﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﯿﺎن دو ﮐﻮدک ﺻﺮﻓﺎً ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪۀ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻓﺮاد ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﮭﺮوﻧﺪی آﻧﮭﺎﺳﺖ. دﯾﮕﺮ طﺒﻘﮫ و ﺟﻨﺴﯿّﺖ و ﻗﻮﻣﯿّﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﮫ، ﺗﻨﮭﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﻗﺮار ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ . در دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺣﺎﺻﻞ از طﺒﻘﮫ و ﺟﻨﺴﯿّﺖ و ﻧﮋاد ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ظﺎﻟﻤﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘّﯽ ﻣﯽ اﻣّﺎ ﻧ ﺷﻮد ﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻓﺮاطﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﺎدف ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺤﻞّ ﺗﻮﻟّﺪ ﭘﺪﯾﺪاری طﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺎدی ﺗﻠﻘّﯽ ﺷﻮد. در ﮔﺬﺷﺘﮫ اﯾﻨﮑﮫ آدﻣﯽ اھﻞ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪان اھﻤّﯿّﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻓﺮاد در ﺟﺎھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﻧﯿﺎ آﻧ ﭽ ﻨﺎن ﻋﻤﺪه ﻧﺒﻮد. اﻣّﺎ از ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ و ﻧﻮزدھﻢ ﻣﯿﻼ دی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﮭﺖ ﻣﯿﺰان ﺛﺮوت و دﯾﮕﺮ اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺪّی اﻓﺮاطﯽ و ﻧﺎﻣﻮزون ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﯾﮏ آدﻣﯽ اھﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ او ﻣﯽ ﮔﺮدد. از اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻣﮑﺮّراً در ﻟﺰوم ﺗﻮﺟّﮫ ﺑﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﮭ ﺷﻤﻮل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ : " ﻋﺎﻟﻢ ﯾﮏ وطﻦ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻋﻠﯽ

ﻣﯽ ﻣﯽ ﺎن

ﻧﻘﻄﮫ

آﯾﻨﺪه

ﻣﯽ

62

Made with FlippingBook flipbook maker