از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

از رﺟﺎل ﺑﻠﮑﮫ از اﺑﻄﺎل ﻋﻨﺪﷲ ﻣﺬﮐﻮر و

ھﺮ ﯾﮏ از اﻣﺎءﷲ ﮐﮫ اﻟﯿﻮم ﺑﻌﺮﻓﺎن ﷲ ﻓﺎﺋﺰ ﮔﺸﺘﮫ او

ﻣﺤﺴﻮب از رﺟﺎﻟﯿﮑﮫ ﻓﺮﻣﻮده ﻻ ﺗﻠﮭﯿﮭﻢ ﺗﺠﺎرة و ﻻ ﺑﯿﻊ ﻋﻦ ذﮐﺮ ﷲ

. )ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﺤﻔﻈﮫ

15:421 ( ﭘﺲ اﮔﺮ رﺟﺎل در اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ وﺣﯽ ﺑ ﮫ ﻣﻌﻨﺎی ھﻢ ﻣﺮدان و ھﻢ زﻧﺎن اﺳﺖ ﭼ ﺮا ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ واژه رﺟﺎل را ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﻧﺪ ؟ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺑﯿﺎن ﺑ ﺎﻻ ﮐﺎﻣﻼً آﺷﮑﺎر اﺳﺖ. ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن "رﺟﺎل" آﯾﮫ ﻗﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ اﺑﻄﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮫ ﻣﺮدان ﺑﻠﮑﮫ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﻤﺮدان و ﺑﺰرﮔﺰﻧﺎن ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از رﺟﺎل ھﻢ در اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ وﺣﯽ ھﻤﺎن رﺟﺎل ﻗﺮان اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻌﻼوه اﻧﺘﻘﺎد ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ از ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﺳﺎﻻری اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ دراﯾﻨﺠﺎ واژه رﺟﺎل را از ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺪﻧﯽ آ ن ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﮫ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ. آﻧﭽﮫ ﮐﮫ رﺟﺎل را از زﻧﺎن در ﻓﺮھﻨﮓ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺟﺪا ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﻧﮫ واﻗﻌﺎً ﺗﻔﺎوت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮدان و زﻧ ﺎن ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدان در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧ ﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدان ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﻮر در ﺻﺤ ﻨﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺘﺒﺎھﺎً ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮدان ﯾﮑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ . اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را درھﻢ ﺷﮑﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ واژ ه رﺟﺎل ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدان را ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻮﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻌﻨﻮان رﺟﺎل اﯾﺸﺎن را وارد ﺻﺤﻨﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﭘﺲ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﭘﺪﯾﺪاری زﻧﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ھﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﻌﻨﻮان رﺟﺎل ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﻟﻮاح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎﺋﺎﻟﻠہ ھﻤﻮاره اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﮭﺎﺋﯽ ھﻤﮕﯽ از ﺟﻤﻠﮫ رﺟﺎﻟﻨﺪ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ رﺟﺎل اﯾ ﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ. ﺑﺮای درک ﺑﮭﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺑﺮ طﺒﻖ آن، ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎﺑﮫ، ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎء ﷲ ظﮭﻮر ﺧﻮد را ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ

وﺣﯽ

66

Made with FlippingBook flipbook maker