از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﮥ ﻧﺎوﮔﺎن اﻧﮕﯿﺲ ﺑﮫ اﺳﮑﻨﺪرﯾّﮫ در ﺳﺎل 1882 در ﺑﺠﺒﻮﺣﮥ درﮔﯿﺮی ﻣﺸﮭﻮر ﺑﮫ "اﻧﻘﻼب ﻋﺮاﺑﯽ" ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺳﺮآﻏﺎز اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺗﻮﺳّﻂ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﺎ ﺗﺄﺳّﻒ و اﻧﺪوه و ﺻﺮاﺣﺖ و ﻗﺎطﻌﯿّﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮ ﺪ. دﻧ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ده ھﺎ ﻧﻮﺷﺘﮥ اﯾﺸﺎن در ا ﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮑﯽ از آن اﻟﻮاح را ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ: ﻗﺪ ﺣﺒﻄﺖ اﻋﻤﺎل اﺳﮑﻨﺪر اﻷوّل اﻟّﺬی ﺑﮫ ﺑﻨﯿﺖ اﻻﺳﮑﻨﺪرﯾّﺔ و ﺳﻤّﯿﺖ ﺑﺎﺳﻤﮫ ﻗﺪ اﺧﺬﺗﮭﺎ اﻟﺒﻼﯾﺎ ﻣﻦ ﮐﻞّ اﻷﺷﻄﺎر … اﯾﻦ ﻣﻈﻠﻮم را ﺣﺰن دﯾﮕﺮ اﺣﺎطﮫ ﻧﻤﻮده و ھﻤّﯽ ﺑﺮ ھﻢّ اﻓﺰوده ﭼﮫ ﮐﮫ ﺳﺮاج ﺑﻄﺤ ﺎء را ارﯾﺎح ﻣﺨﺘﻠﻔﮫ اﺣﺎطﮫ ﻧﻤﻮده و ﻧﻮر ﺣﺠﺎز را ﺧﺴﻮف اﺧﺬ ﮐﺮده. ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﻗﻮﯾﺎ ﺑﺮ ﺿﻌﻔﺎ رﺣﻢ ﻧﻨﻤﻮده ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ راﺟﻊ ﺷﻮد و ﯾﮏ ﻗﺮﯾﮫ از ﻗﺮی ﺧﺎرج از ﺣﮑﻮﻣﺖ او، ﺷﺐ و روز در ﺻﺪد آﻧﺴﺖ ﮐﮫ آن ﻗﺮﯾﮫ را ھﻢ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ای ﮐﺎش اﯾﻦ ط ﻤﻊ و اﺷﺘﮭﺎء ﺑﮫ ﺟﮭﺎت دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟّﮫ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد. و اﮐﺜﺮ ﻣﺤﺎرﺑﺎت ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺾ ھﻮی ظﺎھﺮ وﻟﮑﻦ ﺑﮫ دﯾﻦ و ﺣﻤﯿّﺖ و وطﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ. دﯾﻦ و وطﻦ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﺮ ﮐﺬب اﯾﻦ ﮔﺮوه. ﺑﮕﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﮏ وطﻦ اﺳﺖ و ﻣﺒﺪء ﺧﻠﻖ از ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ، اﯾﻦ ﻧﺰاع از ﺑﺮای ﭼﮫ و اﯾﻦ ﻋﻨﺎد از ﺑﮭﺮ ﮐﮫ … ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣ ﺤﺾ ھﻮی ﺑﮫ دﺳﺖ اﻋﺪا ء اﻓﺘﺎده. )ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺎﺋﯽ( ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﻟﻮاح ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ از ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺤﮑﻢ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ آ ﻧﺎن اظﮭﺎر ﺗﺄﺳﻒ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮده و از ﺑﮭﺎﺋﯿﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﮫ و ﺗﺠﺎوز ﻏﺮب دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻌﻼوه، ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ از ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان و ﻧﻔﻮذ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎرﺟﯿﺎن در اﻣﻮر اﯾﺮان و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯿﺨﺒﺮی اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ اظﮭﺎر ﻧﺄﺳﻒ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از وﻓﺎﺗﺸﺎن ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ

ﺳﮫ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ:

69

Made with FlippingBook flipbook maker