از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺑﺎزﺳﺎزی ھﺴﺘﯽ و اﻧﺴﺎن، دﯾﻦ و ﻋﺮﻓﺎن، و ﻓﺮھﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت اﮔﺮﭼﮫ ھﻤﮫ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و ﻧﻮآورﯾﮭﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎر اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ را ﺑﮫ ﺳﮫ دﺳﺘﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﭘﺮداز م. اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ آن ﺣﻀﺮت در ﺑﺎره ھﺴﺘﯽ و اﻧﺴﺎن ، دوﻣﯿﻦ دﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﻦ و ﻣﺎھﯿﺖ آن و ، ﺳﻮﻣﯿﻦ دﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯿﮕﺮدد. اﻟﻒ: ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﺴﺎن و ھﺴﺘﯽ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ وﺣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮی روﺣﺎﻧﯽ از ھﺴﺘﯽ و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ظﮭﻮر اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ ای ﻣﯿﺎن ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ او آﺋﯿﻦ ﻧﻮﯾﻦ را ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ دو وﺳﯿﻠﮫ ﻧﺼﺮت ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﯾﮑﯽ وﺟﻮد و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن و دﯾﮕﺮ ﻗﻠﻢ و ﺑﯿﺎﻧ ﺸﺎن . در اداﻣﮫ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ﮐﮫ او ﺑﺰودی "ﮐﻨﻮزارض" ﯾﻌﻨﯽ "رﺟﺎﻟﯽ" را ﺑﺮﺧﻮاھﺪ اﻧﮕﯿﺨﺖ ﮐﮫ آﺋﯿﻦ آن ﺣﻀﺮت را ﺑﺘﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن و ﻧﺎم اﯾﺸﺎن ﮐﮫ زﻧﺪه ﮐﻨﻨﺪه دﻟﮭﺎﺳﺖ ﻧﺼﺮت ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد. اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت اﯾﻨﺴﺘﮑﮫ ھﺴﺘﯽ دارای ﺳﮫ رﺗﺒﮫ اﺳﺖ : ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻖ، ﻋﺎﻟﻢ اﻣﺮ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ان ، و ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ. ﻧﺼﺮت ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ھﺮ ﺳﮫ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑ ﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ دھﺪ. اول ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ را ﻧﺼﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺼﺮت از طﺮﯾﻖ ﻧﻔﺲ ﺑﮭﺎءﷲ و ﻗﻠﻢ او ﺻﻮرت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺟﺎﻟﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از طﺮﯾﻖ ﺑﮭﺎءﷲ و ﻧﺎم ﺟﺎﻧﺒﺨﺶ وی ﻧﺎﺻﺮ آ ﺋﯿﻦ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﺻﻞ ﻧﺼ ﺮت ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺻﻮرت و ﻣﺜﺎل ﺧﺪاﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻧﺼﺮت اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ آدﻣﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺼﺮت ﻋﺒﺎرت از ھﺸﯿﺎری آدﻣﯽ از ﺧﺼﻠﺖ روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن و ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ. اﺻﻞ ﻧﺼﺮت اﺻﻞ ﻣﮭﺮ و ﺧﺮد اﺳﺖ. ﻧﺼﺮت آ در ن واﺣﺪ ھﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﮭﺮ و ﻣﺤ ﺒﺖ و وداد اﺳﺖ و ھﻢ ﺑ ﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ راه ﺑﺮﻗﺮار ﺳ ﺎزی اﯾﻦ ﻣﻠﮑﻮت ﻣﮭﺮ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﮭﺮ و ﺷﻔﻘﺖ و

7

Made with FlippingBook flipbook maker