از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ھﻤﯿﻦ دﺳﺘﮫ اﺳﺖ. اﻣّﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ھﻮﯾّﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ آدﻣﯿﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد، ﮔﺮوھﮭﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ و ﯾﺎ دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، از واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺑﺪﯾﮭﯽ ﯾﻌﻨﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ و ھﻤﮫ ﮐﺲ ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻮﯾّﺖ را ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﻂ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﻣﯿﻞ دورﮐﮭﺎﯾﻢ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر اﺧﻼ ق، ﺣﺪّ و ﻣﺮز ﮔﺮوه اﺳﺖ. در اﯾﻨ ﮕﻮﻧﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ھﻮﯾّ ﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ھﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﮔﺮوه ﺧﻮد، اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻠﻘّﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿ ﮑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎ، ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﭼﻨﯿﻦ ھ ﻮﯾﺘﯽ، ھﻮﯾ ﺘﯽ اﺳﺖ آﮐﻨﺪه از ﺗﻌﺼّﺐ. اﻣّﺎ از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ وﻗﺖ آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺸﺮﯾّﺖ ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻮﯾﻨﯽ از ھﻮﯾّ ﺖ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻮﯾﻦ، ھﻮﯾّﺖ راﺳﺘﯿﻦ ھﺮ ﮐﺲ ﺟﻠﻮه و ﻧﺸﺎن و ﺻﻮرت ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ در ھﻤﮥ آدﻣﯿﺎن و در ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﮕﻮﻧﮫ ای ﺑﺎز ﺗﺎب دارد. آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ھﻮﯾّﺖ راﺳﺘﯿﻦ اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣ

دھﺪ، ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آﻧﺎن را ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺗﻘﺪّس و ﺷﺮاﻓﺖ ذاﺗﯽ ھﺮ ﯾﮏ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺻﻮرت و ﻣﺜﺎل ﺧﺪا ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد، و آدﻣﯿﺎن را از ﭼﻨﮕﺎل ﺟﮭﻞ و ﺗﻌﺼّﺐ ﺑﮫ ﻓﻀﺎی روﺷﻦ و روان روح و ﺧﺮد و ھﺸﯿﺎری، ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﺻﮥ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن و ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ و ﻣﮭﺮ ﻓﺮا ﻣﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺗﻌﺼّﺐ ﻧﺸﺎن ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺼّﺐ در ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ آزادی، اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی، ﺗﺤﺮّی ﺣﻘّﯿﻘﺖ، ﺧﺮد ورزی و اﻧﺴﺎﻧﯿّﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ﺗﻌﺼّﺐ، آدﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺑﺎورھﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮔﺮوه ﺧﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد و از اﻧﺪﯾﺸﯿ ﺪن آزاد اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺣﻞّ ﺷﺪن ﺑﮫ ﮔﺮوه ﺧﻮد، اﯾﻤﻨﯽ و دوﺳﺘﯽ را ﺑﮫ ﺑﮭﺎی اﻧﺴﺎن زداﯾﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﯽ ﺧﺮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﮭﺎی وﯾﮋﮔﯿ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺗﻌﺼّﺐ ﭘﺮور آﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و ﻣﻌﺎﺷﺮت و دوﺳﺘﯽ و ھﻤﺪﻟﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﮔﺮوه ھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﭘﺮھﯿﺰد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻌﺼﺐ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﮭﻮم آزادی ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و دھﺪ ﮐﮫ روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺼّﺐ آﻣﯿﺰ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮد را ﻧﯿﺰ در ھﻢ ﻣﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻨﺪ. ﺳﺎدﮔﯽ آﻣ ﺎدۀ اﻧﺠﺎم ھﺮﮔﻮﻧﮫ ظﻠﻢ و ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﮐﺸﺘﺎر ﻋﻠﯿﮫ آﻧﺎن ﻣﯽ

ﺧﻮاﻧﺪ.

ﻣﯽ

ﮔﺮدد.

ﺑﮫ

71

Made with FlippingBook flipbook maker