از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﻨﺶ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ، ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻌﺼﺐ را ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺟﻨﮓ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ آزادی راﺳﺘﯿﻦ را ﺗﻨﮭﺎ در ﺳﺎﯾﮫ ﺗﺮک ﺗﻌﺼﺐ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺗﻨﺰل ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﺳ ﺎرت آدﻣﯽ اﺳﺖ و رھﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪﯾﺸﮫ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﻮﻋﺪوﺳﺘﺎﻧﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎرغ از ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد: در ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ در اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﺗﻌﺼّﺐ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﺗﻌﺼّﺐ ﺟﻨﺴﯽ و ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﺗﻌﺼّﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﺗﻌﺼّﺐ وطﻨﯽ ﭘﺲ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺤﻘّ ﻖ ﮔﺸﺖ ﮐﮫ ﺟﻤﯿﻊ ﺗﻌﺼّﺒﺎت ھﺎدم ﺑﻨﯿﺎن اﻧﺴﺎﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺼّﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺎزﻋﮫ ﺑﻘﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ و ﺧﻮﻧﺨﻮاری و درﻧﺪ ﮔﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮّ . ﭘﺲ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ظﻠﻤﺎت طﺒﯿﻌﺖ ﺟﺰ ﺑﺘﺮک ﺗﻌﺼّﺐ و اﺧﻼق ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﺑﺪ . ﻧﮭﻢ: ﺻﻠﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﺋﯿﻦ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﮑﻮھﻤﻨ ﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮه اﯾﻦ اﺻﻞ ، ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺤﻮری ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﺻﻞ ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﻲ را ﺳﺮﻟﻮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﻧﺪ ، ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻼوه در ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺧﻮد، ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﻮ در ﺳﻄﺤﻲ ﺟﮭﺎﻧﻲ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد .ﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﺻﻞ ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺒﻠﻮر ھﻤﮫ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ء ﷲ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ را ﺑﺎ رﺑﺮ ﺳﯽ ھﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ. ﻣﻔﮭﻮم ﺻﻠﺢ در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻣﻔﮭﻮﻣﻲ اﺳﺖ یﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﻌ . ﭘﺲ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺻﻠﺢ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﻠﯿﻞ داد و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ﺻﻠﺢ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻨﻮﻧﻲ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺟﮭﺎﻧﻲ اﺷﺎره ﻣﻲ ﮐﻨﻢ. ﺻﺎﺣﺒﺎن ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳـﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫ ، ﺗﻨﮭـﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درﺳﺖ و ﻧﻈﺮﯾـﮫ دﯾﮕﺮ را ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻲ ﻨ داﻧـ ﺪ. اﻣﺎ ﭘﯿﺎم ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ھﯿﮑﻞ، زﻣﺎﻣﺪاران ﺳﯿﺎﺳﻲ و روﺣﺎﻧﻲ آن زﻣﺎن را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داد ﺎنو آﻧ ه را ﺑﮫ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ا ، ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﯿﺖ دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﻲ و ﻣﺸﻮرت و ھﻤﮑﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮھﻨﮕﻲ ﺻﻠﺢ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﮭﺖ ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﻲ ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدد. ﺑﺮاي درک ﺑﮭﺘﺮ اﻧﺪ ﺻﻠﺢ در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﮫ ذﮐﺮ ﺳﮫ ﻧﻈﺮ

ره

ﺣﮫ ی

ی

ھﻤﮫ

ﯾﮫ

ﯾﺸﮫ

یھﺎ

74

Made with FlippingBook flipbook maker