کتاب ايقان - انقلابي در فرهنگ و سياست

ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ – ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ از ﭘﯿﺶ اﺷﺎره - رﻓﺖ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﺗﻤﯿﺖ، رﺟﻌﺖ، ﻟﻘﺎءاﻟﻠﮫ، ﻣﻌﺎﻧﻲ ﮐﺘﺎب ھﺎي ﻣﻘﺪﺳﮫ، ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ. در اﺑﺘﺪا ی ﺑﺨﺶ دوم ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺧﻼﺻﮫ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﯿﺎن

ﻄﺎﻟﺐ ﻣ

ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮑﯿﺪه ي اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻈﮭﺮ ﺧﺪا، ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ آن ﭼﮫ در آﺳﻤﺎن و روي زﻣﯿﻦ اﺳﺖ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﻢ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﻨﺪ. ﻣﻲ ﻣ ﻣﺎﯾﻨﺪ ﻓﺮ ﻈﮭﺮ اﻟﮭﻲ

ﻣﻲ

در ﺛﺮوت ﻣﺤﺾ اﺳﺖ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر ھﻢ ﭘﯿﺶ او ﻧﺒﺎﺷﺪ. او ﻏﻨﻲ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎﺳﺖ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ً ﻇﺎھﺮا ﭼﯿﺰي ﻧﺒﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻠﻲ ﻣﻲ ﻊ و ّ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در دﻧﯿﺎي ﺗﺸﯿ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي در ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻣﻈﮭﺮ اﻟﮭﻲ ﯾﺎ ﻣﻮﻋﻮد زﻣﺎن داﺷﺘﮫ و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﮫ ﯾﮭﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻀﺮت ً ﻣﺜﻼ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ، ﺑﺸﺎراﺗﻲ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﺘ ﺎﺑﮭﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ آﻧﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺸﺎرات ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد ﮐﮫ آن ﻣﻮﻋﻮد ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺪ، ﻇ ﺎﻟﻤﺎ ن را از ﺑﯿﻦ ﻣﻲ ﺑﺮ د، ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و او ﻋﺪل و داد را ﺑﺮﻗﺮارﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ﯾﻌﻨﻲ اﯾﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻏﻠﺒﮫ و ﻗﺪرت دارد و ﺣﺎﮐﻢ و ﺳﻠﻄﺎن در ھﻨﮕﺎم ﻇﮭﻮر ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮاي آﻧﺎن ﮐﺴﻲ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻗﺪرت آﯾﺪ، ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﺒﻮد. ﺑﻌﺪ از ﻇﮭﻮر ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ، ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن از اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ی ﺗﺎرﯾﺨﻲ درس ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ را ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﯾﮭﻮدﯾﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ را رد ﮐﺮدﻧﺪ، ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻓﺮاﻓﮑﻨﻲ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﻨﺪ، در

وﺟﻮد

دارد.

ﻣﻲ ﮐﺸﺪ، ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ، ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﻲ

ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﮫ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ – ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻇﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ – ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮭﻮد

ﻣﻲ

ﻣﻲ

Made with