رساله مدنیه عبدالبهاء

رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﮔﻔﺗﺎر در ﺑﺎره "ھوا" را ﺑﮫ ﺑﺣﺛ ﯽ ﭼﺷﻣﮕﯾر در ﺑﺎره اﺧﻼق و ﺧر دﮔراﺋﯽ و ﻣﻼﯾﻣت و ﻋطوﻓت و ﺻﻠﺢ ﺗﺑ دﯾل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد. رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ در اﯾن ﺑﺣث از دو ﻧوع ﺗﻣدن ﯾﮑﯽ ﺗﻣدن ﺻوری و دﯾﮕر ﺗﻣدن اﺧﻼق ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﻣﻔﮭوم ﭘﯾروی از ھوا را ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی رﻓﺗﺎری ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓ ﻊ ﺟزﺋﯽ و ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺑوده ، ﺑﺎ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ھم ﺧرد و ھم اﺧﻼق ﺳﺗﯾز داﺷﺗﮫ ، ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوم را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﯽ ﺧود و ﯾﺎ ﮔروه ﺧود ﻧﻣ وده و از ﺧﺷوﻧت و ﺗﺟﺎوز و ﺟﻧﮓ و ھﺟوم ﺑر دﯾﮕر اﻗوا ﮐ م و ﺷورھﺎ ﺑﺎﮐﯽ ﻧدارد. ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ رﻓﺗﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ھوا را ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﺗﻌﺻب و ﺟﻧﮓ و وﯾراﻧﮕری داﻧﺳﺗﮫ و آﻧرا در ﻣﻘﺎﺑل رﻓﺗﺎر ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﺧرد و اﺧﻼق و ﺻﻠﺢ و ﻋﻣران و ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻣردم و ﻧوع اﻧﺳﺎن ﺑر ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد. ﺑﮫ ا ﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑررﺳﯽ ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء از وﯾژﮔﯽ " ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ھوا " ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز ﺑﮫ ﻧﻔﯽ ﭘرﺧﺎﺷﮕری و ﺟﻧﮓ و ﺧوﻧﺧواری و درﻧدﮔﯽ و ددﻣﻧﺷﯽ ﻣﻌطوف اﺳت. از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻓرھﻧﮓ آﺧوﻧدﯾﺳم را ﮐﮫ ﺗﺟﺳم ﺗﻌﺻب و ﻧﺎﺑردﺑﺎری و ﺗﺑﻌﯾص و ﺧﺷوﻧت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕر ادﯾﺎن اﺳت ﻣطرود ﻣ ﯽ ﺳ ﺎزد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮕوﻧﮫ ای ﺑﮭت آور ﺑﺎ طرد وﯾژﮔﯽ ﭘرﺧﺎﺷﮕر ﺗﻣدن ﻏرﺑﯽ و ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ آن و ﻓراواﻧﯽ ﺟﻧﮓ و ﺧوﻧﺧواری در ﻣﯾﺎن آﻧﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻟطﯾف دﻗﯾﻖ ھم ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺗﻌﺻب آﻣﯾز آﺧوﻧدی ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﭘ ﯾﮑﺎر ﺟو و ﺧوﻧﺧوار ﺗﻣدن ﻏرﺑﯽ و ﺗﻌﺻب ﻣﻠﯽ آن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺗﻔﺎوت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھ ردو از ﯾﮏ ﻣﻧطﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧطﻖ ﺗﻌﺻب و اﻧﺣطﺎط اﻧﺳﺎن ﺑﮫ رﺗﺑﮫ ﺟﻧﮕل ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد. ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎ ء در اﯾن ﺑﺎره ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد: ﺑﺎری در اﯾن ﺑﺣر ھﺎﯾل ھوی ﮐلّ طواﯾف اروپ ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺗﻣدّن و ﺻﯾﺗﮭﺎ ھﺎﻟﮏ و ﻣﺳﺗﻐرق و از اﯾن ﺟﮭت ﮐلّ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺗﻣدﻧﯾّﮫ ﺷﺎن ﺳﺎﻗط اﻟﻧّﺗﯾﺟﮫ اﺳ ت ... ﺗﻣدّن ﺻوری ﺑﯽ ﺗﻣدّن اﺧﻼق ﺣﮑم اﺿﻐﺎث اﺣﻼم داﺷﺗﮫ ... ٴ ﺗﻣدّن اﺧﻼق ﺗرﻗّﯽ و اھﺎﻟﯽ اروپ در درﺟﺎت ﻋﺎﻟﯾﮫ ﻧﻧﻣوده ٴ ﻣﻠل اروپ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر اﺳت ﻣﺛﻼً ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد ﮐﮫ اﻟﯾوم اﻋظم آﻣﺎل دول و ﻣﻠل اروپ اﻧد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ از اﻓﮑﺎر و اطوار ﻋﻣوﻣﯾّﮫ ﺗﻐﻠّب و اﺿﻣﺣﻼل ﯾﮑد ﯾﮕر اﺳت ... ﻟﯾﻼً و ﻧﮭﺎراً ﺟﻣﯾﻌﺎً ﺑﺎﻋظم ﺟدّ و ﺟﮭد در ﺗدارﮐﺎت ﺣرﺑﯾّﮫ ﻣﯾﮑوﺷﻧد و اھﺎﻟﯽ ﻣﺳﮑﯾن آﻧﭼﮫ ﺑﻌرق ﺟﺑﯾن ﭘﯾدا ﮐرده اﮐﺛرش را ﺑﺎﯾد اﻧﻔﺎق اﯾن راه ﮐﻧﻧد و ﭼﮫ ﻗدر آﻻف از ﻧﻔوس ﮐﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻧﺎﻓﻌﮫ را ﺗرک ﻧﻣوده ﺷب و روز ﺑﮑﻣﺎل ھﻣّت در اﯾﺟﺎد . ٴ ﺟدﯾدهﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﯾﺷﺗر ﺳﺑب ﺳﻔﮏ دﻣﺎء اﺑﻧﺎء ﺟﻧس اﺳت ﻣﺷﻐوﻟﻧد آﻟت ﻣﺿرّه 24 ﺑ ﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﺑررﺳﯽ رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﺑﯾراﯾن ﺳوﻣﯾن ﺷرط ﻋﺎﻟم راﺳﺗﯾن ﺳﮫ ﻧﮑﺗﮫ را روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد. اول آﻧﮑﮫ ﻣﻼّ ﮔراﺋﯽ و ﻓرھﻧﮓ ﺗﻌﺻب آن ﺑﺎ دﯾن و ﺧرد و اﻧﺳﺎﻧﯾت در ﺳﺗﯾز اﺳت. دوم آﻧﮑﮫ ﺗﻣدن ﻏرﺑﯽ ھم ﺗﻣدﻧﯽ راﺳﺗﯾن ﻧﺑوده و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در ﺑرﺧﯽ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ دارای وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﭘﺳﻧدﯾده و ﺧرد ﮔرا ﺑوده و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺳﺗﺎﯾش اﺳت اﻣﺎ در ﺑﺳﯾﺎری از ﺟواﻧب ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻣدن اﺧﻼق در ﻣرﺣﻠﮫ ﺗوﺣش و ﻧﮫ ﺗﻣدن ﺑﺳر ﺑرده و ﺑﺎﯾد ﺑﺟﺎی ﺗﻘﻠﯾد از اﯾن وﯾژﮔﯾﮭﺎ ﺑر آن ﺷد ﮐﮫ ﻏرب ھم در ﺟﮭت ﺗﺟدد و ﺗﻣدن راﺳﺗﯾن ﺣرﮐت ﻧﻣﺎﯾد. ﺳوم آﻧﮑﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺧﺷوﻧت آﻣﯾر آﺧوﻧد - ﻣﺣور ﻓرھﻧﮓ و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ و ﭘرﺧﺎﺷﮕر ﻏرب ھردو از ﻣﻧطﻘﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﺗﺑﻌﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎﯾد زﯾر ﺑﻧﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ھر دو را ﮐﮫ اﺻل ﺗﻌﺻب اﺳت در ھم ﺷﮑﺳت. در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﺧود ، ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء ﻓرھﻧﮓ ﺗﻌﺻب ر ا ﻓرھﻧﮓ ﺗﻧﺎزع ﺑﻘﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻘوط اﻧﺳﺎن ﺑﮫ رﺗ ﺑﮫ ﺟﻧﮕل و ددﻣﻧﺷﯽ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد: ﺗﻌﺻّب دﯾﻧﯽ و ﺗﻌﺻّب ﺟﻧﺳﯽ و ﺗﻌﺻّب ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﻌﺻّب اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﻌﺻّب وطﻧﯽ ھﺎدم ﺑﻧﯾﺎن اﻧﺳﺎﻧﯾﺳت ﺗﺎ اﯾن ﺗﻌﺻّﺑﮭﺎ ﻣوﺟود ﻋﺎﻟم اﻧﺳﺎﻧﯽ راﺣت ﻧﻧﻣﺎﯾد . ﺷﺷﮭزار ﺳﺎﻟﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ از ﻋﺎﻟم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧﺑر ﻣﯾدھد در ا ﯾن ﻣدّت ﺷﺷﮭزار ﺳﺎل ﻋﺎﻟم اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﺣر ب و ﺿرب و ﻗﺗل و ﺧوﻧﺧواری ﻓﺎرغ ﻧﺷد در ھر زﻣﺎﻧﯽ در اﻗﻠﯾﻣﯽ ﺟﻧﮓ ﺑود و اﯾن ﺟﻧﮓ ﯾﺎ ﻣﻧﺑﻌث از ﺗﻌﺻّب دﯾﻧﯽ ﺑود و ﯾﺎ ﻣﻧﺑﻌث از ﺗﻌﺻّب ﺟﻧﺳﯽ و ﯾﺎ ﻣﻧﺑﻌث از ﺗﻌﺻّب ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻣﻧﺑﻌث از ﺗﻌﺻّب وطﻧﯽ . ﭘس ﺛﺎﺑت و ﻣﺣﻘّﻖ ﮔﺷت ﮐﮫ ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻌﺻّﺑﺎت ھﺎدم ﺑ ﻧﯾﺎن اﻧﺳﺎﻧﯾﺳت و ٴ ﺑﻘﺎ ﻣﺳﺗوﻟﯽ و ﺧوﻧﺧواری و درﻧدﮔﯽ ﻣﺳﺗﻣرّ ﺗﺎ اﯾن ﺗﻌﺻّﺑﺎت ﻣوﺟود ﻣﻧﺎزﻋﮫ . ﭘس ﻋﺎﻟم اﻧﺳﺎﻧﯽ از ظﻠﻣﺎت طﺑﯾﻌت ﺟز ﺑﺗرک ﺗﻌﺻّب و . اﺧﻼق ﻣﻠﮑوﺗﯽ ﻧﺟﺎت ﻧﯾﺎﺑد و روﺷن ﻧﮕردد 25 ﺑﻌداً ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ از ﭼﺷﻣﮕ ﯾر ﺗرﯾن ﻧو آورﯾﮭﺎی رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﺗﻔﮑﯾﮏ آن ﻣﯾﺎن ﻏﯾرت و ھﻣت از ﺑﮑطرف و ﺗﻌﺻب از طرف دﯾﮕر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﻏﯾرت و ھﻣت ﺑﮫ ﺗﻣدن و آزادی ﻣﯽ اﻧﺟﺎﻣد درﺣﻠﻠﯾﮑﮫ ﺗﻌﺻب ﺑﮫ ﺟﻧﮓ و اﺳﺗﻌﻣﺎر و وﯾراﻧﮕری. ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﺳﮫ ﻣطﻠب اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﻧظر ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء ﺑﺣث در ﺑﺎر ه ﺗﺟدد و ﺗﻣدن ﺑﮫ ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﺑﺻورت ﺑرﺧورد ﺷرق ﺑﺎ ﻏرب ﯾﺎ اﺳﻼم و ﺗﺟدد در آﻣده اﺳت وﻟﯽ در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﺣث راﺳﺗﯾن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ﺟز ﺑرﺧورد ﻓرھﻧﮓ ﺧرد ﮔراﺋﯽ و اﺧﻼق اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻓرھﻧﮓ ﺗﻌﺻب و ﺗﺑﻌﯾض. ھم آﺧوﻧدﯾﺳم ﺷرﻗﯽ و ھم ﻣﻠﯾت ﭘرﺳﺗﯽ ﭘرﺧﺎﺷﮕر ﻏرﺑﯽ ھردو ﺟﻠوه ھﺎﯾﯽ از ﻓرھﻧﮓ ﺗﻌﺻب و ﺗﺑﻌﯾض ﺑوده ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺟدد و ﺗﻣدن راﺳﺗﯾن ﯾﻌﻧﯽ

ﻓرھﻧﮓ ﺧرد و اﺧﻼق در ﺳﺗﯾز اﺳت. وﯾژﮔﯽ ﭼﮭﺎ رم: اط ﺎﻋت از اواﻣر ﻣوﻻ

رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ اطﺎﻋت از ﻓرﻣﺎن ﭘﯾﺎﻣﺑر را ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻟزوم دﯾن در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻧﯾز ھوﯾت راﺳﺗﯾن دﯾن و اواﻣر اﻟﮭﯽ ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد. در ھر دو ﻣورد ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء ﺑﮕوﻧﮫ ای ﺣﺗﯽ روﺷﻧﺗر از ﺑﺣﺛش در ﺑﺎره وﯾژﮔﯽ ﺳوم اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ دو دﻟﯾل ﻓرھﻧﮓ آﺧوﻧدﯾﺳم

24 ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻص 71 - 72 . 25 ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء ، اﻟواح ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﻻھﮫ ﺑرای اﺟرای ﺻﻠﺢ ﻋﻣوﻣﯽ

https://reference.bahai.org/fa/t/ab/MMAB/mmab-210.html#pg212

Made with FlippingBook Online newsletter creator