رساله مدنیه عبدالبهاء

ﻣﻼﺣظﮫ ﻓرﻣﺎﺋﯾد ﮐﮫ در اﻣﮑﺎن ﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻠوک ﺟﮭﺎن ﮔﯾر ﺑر ﺳرﯾر ﮐﺷورﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺳﺗﻘرّ ﮔﺷﺗﻧد از آن ﺟﻣﻠﮫ ھﻼﮐو ﺧﺎن و اﻣﯾر ﺗﯾﻣور ﮔورﮐﺎن ﮐﮫ ﻓﯽ ٴ ﻋظﯾﻣﮫ اﻟﺣﻘﯾﻘﮫ ﻗطﻌﮫ ٴ ﺗﺻرّف آوردﻧد و اﺳﮑﻧدر روﻣﯽ و ﻧﺎﭘﻠﯾون اوّل ﮐﮫ دﺳت ﺗطﺎول را ﺑر ﺳﮫ ﻗطﻌﮫ ٴ آﺳﯾﺎ را در ﻗﺑﺿﮫ ٴ ﻋﺎﻟم ﮔﺷودﻧد آﯾﺎ ﭼﮫ ﺛﻣره از ﻗطﻌﺎت ﺧﻣﺳﮫ ﺋﯽ از اﯾن ﻓﺗوﺣﺎت ﺟﺳﯾﻣﮫ ﻣﺗرﺗّب ﺷد ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ ﻣﻌﻣور ﮔﺷت و ﯾﺎ ﺧود ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﻣﻧظور آﻣد ﺳﺑب اﺳﺗﻘرار ﺳﻠطﻧت ﺷد و ﯾﺎ ﺑﺎﻋث اﻧﻘراض ﺣﮑوﻣت از آن ﺧﺎﻧ دان ﮔردﯾد ھﻼﮐوی ﭼﻧﮕﯾز ﺟﻧﮓ اﻧﮕﯾز از ﺟﮭﺎن ﮔﯾرﯾش ﺛﻣره ﺋﯽ ﻣﺷﮭود ٴ ﺣروﺑﺎت ﺷدﯾده ﭼون ﺗلّ ﺧﺎﮐﺳﺗر ﮔﺷت و اﻣﯾر ﺗﯾﻣور از ﮐﺷورﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﻐﯾر از ﺗﺷﺗّت ﺟﻣﻌﯾّت ﻋﺎﻟم و ٴ آﺳﯾﺎ از ﻧﺎﯾره ﻧﺷد ﺟز آﻧﮑﮫ ﻗطﻌﮫ ﺗﺧرﯾب ﺑﻧﯾﺎن ﺑﻧﯽ آدم ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺋﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﮑرد و اﺳﮑﻧدر روﻣﯽ از ﻓﺗوﺣﺎت ﻋظﯾﻣﮫ اش ﺟز ﺳ ﻘوط ﭘﺳرش از ﺳرﯾر ﺗﺎﺟداری و ﺗﻐﻠّب ﻓﻠﺳﻘوس و ﺑطﻠﻣﯾوس ﺑر ﮐلّ ﻣﻣﺎﻟﮑش ﻓﺎﯾده ﺋﯽ ﻣﺷﺎھده ﻧﺷد و ﻧﺎﭘﻠﯾون اوّل از ظﻔر ﺑر ﻣﻠوک اروپ اﻻّ ﺗﺧرﯾب ﻣﻣﺎﻟﮏ ﻣﻌﻣوره و ﺗدﻣﯾر ٴ اروپ و اﺳﯾری ﻧﻔس ﺧود در اﻧﺟﺎم اﯾّﺎم ﻓواﯾدی ﻧﯾﺎﻓت اﯾن آﺛ ﻧﻔوس ﻋﺎﻣّﮫ و اﺳﺗﯾﻼی ﺗزﻟزل و اﺿطراب ﺷدﯾد در ﻗطﻌﮫ ﺎر ﻣﻠوک . ﺟﮭﺎنﮔﯾر 31 اﺳﮑﻧدر ﻧﯾز اظﮭﺎر ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد. آﻧﺎن اﺳﮑﻧدر را ذواﻟﻘرﻧﯾن ﻣذﮐور در ﻗران داﻧﺳﺗﮫ و ﺗﮭﺎﺟم اﺳﺗﻌﻣﺎری او ﺑﮫ اﯾران را ﭘﯾروزی ﺣﻖ ﺑر ﺑﺎطل و ﺧدا ﺑ ر آﺗش ﭘرﺳﺗﺎن ﻣﯽ دﯾدﻧد. ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﺗﯾب، ﻣﻼﯾﺎن و ﻣﻔﺳران ﻗران ﺑﺎ اﺗﮑﺎء ﺑﮫ ﺳوره روم ﮐﮫ ظﺎھراً ﺧﺑر از ﭘﯾروزی روﻣﯾﮭﺎ ﺑر اﯾراﻧﯾﺎن داده و ﭘﯾروزی روم و ﺷﮑﺳت اﯾران را ﻣژده و ﺧﺑر ﺧوﺷﯽ ﺑر ای ﻣ ؤ ﻣﻧﺎن و ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑﯾﺎن داﺷﺗﮫ اﺳت )ﯾوﻣﺋذ ﯾﻔرح اﻟﻣؤﻣﻧون( ، اﯾران ﭘﯾش از اﺳﻼم را ﺿد ﺧدا داﻧﺳﺗﮫ و ﭘﯾروزی دﺷﻣﻧﺎن اﯾران را ﮐﮫ آﻧﺎن را اھل ﮐﺗﺎب ﻣﯽ دﯾدﻧد ﻣﺎﯾﮫ ﺟﺷن و ﺳرور ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد . ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در ﭘﯾش آﻣد رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﺟﻧﮕﺟوﺋﯽ و ﺟﮭﺎﻧﮕﺷﺎﺋﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ را ﻣﺣﺻول ﭘﯾروی آﻧﺎن از ھوا و ھوس داﻧﺳﺗﮫ و ھوا را در ﻣﻘﺎﺑل ﭘﯾروی از ﺧرد، اﺧﻼق و اﺣﺗرام ﺑﮫ ﺣﻘوق آدﻣﯾﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد. ﺷﺎﯾد ﺳودﻣﻧد ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﭘس از ﺣﻣﻠﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎری اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺻر و ﺑﻣﺑﺎران اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ﺗوﺳط ﻧﺎوﮔﺎن اﻧﮕﻠﯾس و اﺷﻐﺎل آن ﮐﺷور در ﺳﺎل 1882 ﻣﯾﻼدی، ﺑﮭﺎءﷲ در اﻟواح ﺑﯾﺷﻣﺎری ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ در طرد اﺳﺗﻌﻣﺎر اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ﻓرھﻧﮓ اﺳﺗﻌﻣﺎر ، ھﻣﺎﻧﻧد رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ اﯾن ﺟ ﻧﮕﮭﺎ را ﻧﯾز ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯾروی از ھوا داﻧﺳﺗﮫ و آﻧرا در ﻣﻘﺎﺑل ﺧرد و دﯾن و وطن دوﺳﺗﯽ راﺳﺗﯾن ﻗرار ﻣﯽ دھد. ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل در ﻟوﺣﯽ ﺧطﺎب ﺑﮫ زﯾن اﻟﻣﻘرﺑﯾن ﭘس از ﺗوﺻﯾف وﯾراﻧﯽ اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ﺗوﺳط اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ) ﮐﮫ از آﻧﺎن ﺑﻌﻧوان اﻋدا ء ﯾﺎ دﺷﻣﻧ ﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد(، ﺑﮭﺎءﷲ از ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن ﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ ﺑرای ﭘﯾروزی ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن و ﻣﺻرﯾﺎن دﻋﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد و اﯾن ﺟور وﺳﺗم اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن را ﻣﺣﺻول ﻓرھﻧﮓ ھوا ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ وطن دوﺳﺗﯽ و دﯾن ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﮕﮭﺎ ﻣﯽ ﭘردازﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﻔﺎھﯾم راﺳﺗﯾن وطن و دﯾن ﻧﻔﯽ اﯾن ددﻣﻧﺷﯽ اﺳت :

در ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎﻻ رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﻧﻘد ﻣﺗﺟﺎوزان ﺑﮫ اﯾران از ﺟﻣﻠﮫ اﺳﮑﻧد روﻣﯽ ﻣﯽ ﭘردازد. اﯾن ﻣطﻠب در ﺳﺗﯾز ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ آﺧوﻧدﯾﺳم ﺑود. اﺻوﻻً ﮔروه ارﺗﺟﺎع ﺑ ﮫ رھﺑری ﻣﻼﯾﺎن ، اﯾران ﻗﺑل از اﺳﻼم را ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮕوﻧﮫ ای ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﻔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد . آﺋﯾن زرﺗﺷت و اﯾ راﻧﯾﺎن ﭘﯾش از اﺳﻼم را ﮔﺑر و ﮐﺎ ﻓ ر و ﺑت ﭘرﺳت و آﺗش ﭘرﺳت ﻣﯽ دﯾدﻧد و از ﺷﮑﺳت اﯾران ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﺳط اﻋراب ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﺳط روﻣﯾﮭﺎ و

ﻗد اﻧﮭدم ﻣﺎ ﺑﻧ ﯽ ﯽﻓ اﻟف ﺳﻧﺔ او از دﯾ ﻣﻧﮭﺎ ﻗد ﺣﺑطت اﻋﻣﺎل اﺳﮑﻧدر اﻷوّل اﻟّذ ی تﯾ ﺑﮫ ﺑﻧ اﻻﺳﮑﻧدر ﺔﯾّ تﯾ و ﺳﻣّ ﺑﺎﺳﻣﮫ ﻗد اﺧذﺗﮭﺎ اﻟﺑﻼ ﺎﯾ ﻣن ﮐلّ اﻷﺷطﺎر ... یرﯾﻻ ومﯾاﻟ اﻻّ ﮐﺑﻘﻌﺔ اﻟرّﻣﺎد او ﮐﺗلّ ﻣن اﻟﺗّراب ﺗﺑّﺎً ﻟﻠّذ نﯾ ﺷﻐﻠﺗﮭم اﻟدّﻧ ﺎﯾ ﯽﻋﻠ ﺷﺄن اﻋرﺿوا ﻋن ﻣﺑدﺋﮭم و ﻣﺑدﻋﮭم و نﯾ ﻣﻌرﺿ ﯽ ﻋن ﻣوﻟ اﻟور ی اﻻ اﻧّﮭم ﻣن اﻷﺧﺳر نﯾ ﯽﻓ ﮐﺗﺎب ﻣﺑ نﯾ ... ﺎﯾ اﻟﻣﻘرّﺑ نﯾز نﯾ نﯾ ا ﻣظﻠوم را ﺣزن د ﮕرﯾ اﺣﺎطﮫ ﻧﻣوده و ھﻣّ ﯽ ﺑر ھمّ اﻓزوده ﭼﮫ ﮐﮫ ﺳراج ﺑطﺣﺎ ء ﺎحﯾ را ار ﻣﺧﺗﻠﻔﮫ اﺣﺎطﮫ ﻧﻣوده و ﻧور ﺣﺟﺎز را ﺧﺳوف اﺧذ ﮐرده . ﻋﺎﻟم ﻣﻧﻘﻠب ﻣﺷﺎھده ﻣ ﺷود ﯾ ﮏﯾﭼﯾھ از اﻗو ﺎﯾ ﺑر ﺿﻌﻔﺎ رﺣم ﻧﻧﻣوده ﻣﺛﻼً اﮔر ﺣﮑوﻣت ﻋﺎﻟم ﺑ ﮏﯾ ﻧﻔس راﺟﻊ ﮏﯾ ﺷود و ﮫﯾﻗر از ﻗر ی ﺧﺎرج از ﺣﮑوﻣت او ﺷب و روز در ﺻدد آﻧﺳت ﮐﮫ آن ﻗر ﮫﯾ را ھم اﺧذ ﻧﻣﺎ دﯾ یا نﯾ ﮐﺎش ا طﻣﻊ و اﺷﺗﮭﺎ ﺑﺟﮭﺎت د ﮕرﯾ ﺗوﺟّﮫ ﻣ ﻧﻣود ﯾ . و اﮐﺛر ﻣﺣﺎرﺑﺎت ﻋﺎﻟم ﻣﺣض ھو ی ظﺎھر وﻟﮑن ﺑ نﯾدﮫ تﯾّ و ﺣﻣ و وطن ﻧﺳﺑت ﻣ ﯽ دھﻧد . ن ﯾد و وطن ﯽ ﺷﮭﺎدت ﻣ دھﻧد ﺑر ﮐذب ا نﯾ ﮔروه . ﺑﮕو ﻋﺎﻟم ﮏﯾ وطن اﺳت و ﻣﺑدء ﺧﻠﻖ از ﮏﯾ ﮐﻠﻣﮫ . نﯾا ﻧزاع از ﺑرا ی نﯾ ﭼﮫ و ا ﻋﻧﺎد از ﺑﮭر ﮐﮫ ؟ ... ﺑر ﺟﻣ ﻊﯾ نﯾ ﻣؤﻣﻧ و ﻣﺧﻠﺻ نﯾ دﻋﺎ ﻻزم ﮐﮫ ﺷﺎ دﯾ نﯾد ﯽاﻟﮭ ﻣﺣﻔوظ ﻣﺎﻧد ... ﻣﻣﻠﮑت ﺑزرﮔ ﯽ ﻣﺣض ھو ی ﺑدﺳت اﻋدا اﻓﺗﺎده اﮔر اھل ارض ﺑﺎﻧﺻﺎف ﺣرﮐت ﻣ ﯾ ﻧﻣودﻧد ّ ﻋﺎﻣل ھ � و ﺑﮫ ﻣﺎ ﺣﮑم ﺑﮫ ﭻﯾ ی ﺿرّ در ﻋﺎﻟم دﺳت ﻧﻣ دادﯾ و ﮐل در ﻣﮭد اﻣن ﻣﺳﺗر ﺢﯾ ﻣﺷﺎھده ﻣ ﺷدﻧد ﯾ ... اﻣروز ﺑر ﺟﻣ ﻊﯾ اﺣﺑّﺎ ﻻزم ﮐﮫ از ﺣﻖّ ﺟلّ ﺟﻼﻟﮫ اﻋﺎﻧت ﺑطﻠﺑﻧد از ﺑرا ی ﯽﺣزﺑ ﮐﮫ ﺑﺣﻖّ ﻣﻧﺳوﺑﺳت ﭼﮫ ﮐﮫ اﺣزاب ﻋﺎﻟم ﺑﮫ ﻧﻔﺎق ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﻧد و ﺑﮫ ﮐﻣﺎل اﻋﺗﺳﺎف ﺑر ﻓرﻗﮫ ٴ ﮫﯾ ﻧﺎﺟ ﺎمﯾﻗ ﻧﻣوده اﻧد اﻧﺗﮭ ﯽ . اﻟﺑﺗّﮫ ﺗﻔﺻ ﻼتﯾ ٴ وارده نﯾ در ا ﺎمﯾّ ا در اﺳﮑﻧدر ﮫﯾّ و اطراف آن ﺑﺳﻣﻊ ﺷر فﯾ . رﺳﯾده 32 در ﻟوح دﯾﮕر ﺑﮭﺎءﷲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ اﻧﮕﻠﺳﺗﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺻر ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد:

31 ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻص. 79 - 80 . 32 ﺑﮭﺎءﷲ، ﻟوح ﺧطﺎب ﺑﮫ زﯾن اﻟﻣﻘرﺑﯾن. آرﺷﯾو آﺛﺎر ﺑﮭﺎﺋﯽ در ﺣﯾﻔﺎ .

Made with FlippingBook Online newsletter creator