رساله مدنیه عبدالبهاء

ا ز ﻓﯾوﺿﺎت ﻓﮑر و داﻧش ھﯾﮑل ﻋﺎﻟم در ھر دوری ﺑﺟﻠوه و طوری ﻣزﯾّ ن و ﺑﻠطﺎﯾف ﺑﺧﺷﺎﯾش ﺟدﯾدی ﻣﺗﺑﺎھﯽ و ﻣﻔﺗﺧر اﺳت . و اﯾن آﯾت ﮐﺑرای ﺧداوﻧد ﺑﯽ ٴ ﻣﻣﮑﻧﺎت ﺳﺑﻘت و ﭘﯾﺷﯽ داﺷﺗﮫ ھﻣﺗﺎ در آﻓرﯾﻧش و ﺷرف ﺑر ﺟﻣﻠﮫ ... ﺑ ٴ ﺑﺻﯾرت ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد ﮐﮫ اﯾن آﺛﺎر و اﻓﮑﺎر دﯾده ٴ ﻣﺗﻧوّﻋﮫ ﮐل از ﻓﯾوﺿﺎت ﻋﻘل و د و ﻣﻌﺎرف و ﻓﻧون و ﺣﮑم و ﻋﻠوم و ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﺑداﯾﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﮫ اﻧش اﺳت ھر طﺎﯾﻔﮫ و ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺋﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﺑﺣر ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺗﻌﻣّﻖ ﻧﻣودﻧد از ﺳﺎﯾر ﻗﺑﺎﯾل و ﻣﻠل ﭘﯾﺷﺗرﻧد ﻋزّت و ﺳﻌﺎدت ھر ﻣﻠّﺗﯽ در آن اﺳت ﮐﮫ از اﻓﻖ ﻣﻌﺎرف ﭼون ﺷﻣس ﻣﺷرق ﮔردﻧد ... ﺗﺎ ﺑﮑﯽ ﺑﭘر ﻧﻔس و ھوی ﭘرواز ﻧﻣﺎﺋﯾم و ﺗﺎ ﺑﮑﯽ در اﺳﻔل ﺟﮭل ﺑﻧﮑﺑت ﮐﺑری ﭼون اﻣم ﻣﺗوﺣّﺷﮫ ﺑﺳر ﺑر ؟ ﯾم ﭘروردﮔﺎر ﭼﺷم ﻋﻧﺎﯾت ﻓر ﻣ ٴ ﻋﻘﻼ ٴ ﺗﻣدّن و اﻧﺳﺎﻧﯾّت اﺳت ﺑﺂن ﺗﺷﺑّث ﻧﻣﺎﺋﯾم و ﮔوش اﺣﺳﺎن ﺷده ﺗﺎ ﮐﻠﻣﺎت ﺣﮑﻣﯾّﮫ وده ﮐﮫ در آﻓﺎق ﺑﻧﮕرﯾم و آﻧﭼﮫ وﺳﯾﻠﮫ و داﻧﺎﯾﺎن را اﺳﺗﻣﺎع ﻧﻣوده و ﭘﻧد ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﻣر ھﻣّت ﺑﺎﺟرای ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت آن ﺑرﺑﻧدﯾم ﺣواس و ﻗوای ﺑﺎطﻧﯾّﮫ اﻋطﺎ ﮔﺷﺗﮫ ﮐﮫ در اﻣور ﺧﯾرﯾّ ٴ ﮫ ﺟﻣﻌﯾّت ﺑﺷرﯾّت ﺻرف ﻧﻣﺎﺋﯾم و ﺑﻌﻘل دورﺑﯾن ﺑﯾن اﺟﻧﺎس و اﻧواع ﻣوﺟودات ﻣﻣﺗﺎز ﺷده داﺋﻣﺎً ﻣﺳﺗﻣرّاً در اﻣور ﮐﻠّﯾّﮫ و ﺟزﺋﯾّﮫ و ﻣﮭﻣّﮫ و ﻋﺎدﯾّﮫ ﻣﺷﻐول ﮔردﯾم ﺗﺎ ﺟﻣﯾﻊ در ﺣﺻن ﺣﺻﯾن داﻧﺎﺋﯽ ﻣﺣﻔوظ و ﻣﺻون ﺑﺎﺷﯾم و در ﮐلّ اﺣﯾﺎن ﺑﺟﮭت ﺳﻌﺎدت ﺑﺷرﯾّﮫ اﺳﺎس ﺟدﯾدی ﺗﺄﺳﯾس و ﺻﻧﻊ ﺑدﯾﻌﯽ اﯾﺟﺎد و ﺗروﯾﺞ ﻧﻣﺎﺋﯾم ﭼﮫ ﻗدر اﻧﺳﺎن ﺷرﯾف و ﻋزﯾز اﺳت اﮔر ﺑﺂﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد و ﺷﺎﯾد ﻗﯾﺎم ﻧﻣﺎﯾد و ﭼﮫ ﻗدر رذﯾل و ذﻟﯾل . ٴ ﺧود ﻋﻣر ﮔراﻧﻣﺎﯾﮫ را ﺑﮕذراﻧد اﺳت اﮔر از ﻣﻧﻔﻌت ﺟﻣﮭور ﭼﺷم ﭘوﺷﯾده در ﻓﮑر ﻣﻧﺎﻓﻊ ذاﺗﯾّﮫ و اﻏراض ﺷﺧﺻﯾّﮫ 7 از طرف دﯾﮕر ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧواھﯾم دﯾد رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﺑر آن اﺳت ﮐﮫ ﻏرب از ﺑﺳﯾﺎری اﺻول ﺗﺟدد و ﺗﻣدن ھم ﻏﻔﻠت ﮐرده و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھم اﯾران و ھم ﻏرب ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﺻﻼح و ﺣرﮐت در ﺟﮭت ﺗﺟدد راﺳﺗﯾن ﺑر آﯾﻧد: ﺑﺎری در اﯾن ﺑﺣر ھﺎﯾل ھوی ﮐلّ طواﯾف اروپ ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺗﻣدّن و ﺻﯾﺗﮭﺎ ھﺎﻟﮏ و ﻣﺳﺗﻐرق و از اﯾن ﺟﮭت ﮐلّ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺗﻣدﻧﯾّﮫ ﺷﺎن ﺳﺎﻗط اﻟﻧّﺗﯾﺟﮫ اﺳت ... ﺗﻣدّن ﺻوری ﺑﯽ ﺗﻣدّن اﺧﻼق ﺣﮑم اﺿﻐﺎث اﺣﻼم داﺷﺗﮫ و ﺻﻔﺎی ظﺎھر ﺑﯽ ﮐﻣﺎل ﺑﺎطن ﮐﺳراب ﺑﻘﯾﻌﺔ ﯾﺣﺳﺑﮫ اﻟظّﻣﺂن ﻣﺂء اﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﮔردد زﯾرا ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺋﯽ ﮐﮫ رﺿﺎﯾت ﺑﺎری و راﺣت و آﺳﺎﯾش ﻋﻣوﻣﯾﺳت از ﺗﻣدّن ظﺎھر ﺻوری ﺑﺗﻣﺎﻣﮫ ﺣﺎﺻل ﻧﺷود . ٴ ﺗﻣدّن اﺧﻼق ﺗرﻗّﯽ ﻧﻧﻣوده و اھﺎﻟﯽ اروپ در درﺟﺎت ﻋﺎﻟﯾﮫ ٴ ﻣﻠل اروپ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر اﺳت ﻣﺛﻼً اﻧد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ از اﻓﮑﺎر و اطوار ﻋﻣوﻣﯾّﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد ﮐﮫ اﻟﯾوم اﻋظم آﻣﺎل دول و ﻣﻠل اروپ ﺗﻐﻠّب و اﺿﻣﺣﻼل ﯾﮑد ٴ اﻟﻔت و ﯾﮕر اﺳت و در ﮐﻣﺎل ﮐره ﺑﺎطن ﺑﺎظﮭﺎر ﻣﻧﺗﮭﺎ درﺟﮫ ﻣﺣﺑّت و اﺗﺣّﺎد ﻣﺷﻐول ... ﺣ ٴ ﺎل اﻧﺻﺎف دھﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺗﻣدّن ﺻوری ﺑدون ﺗﻣدّن ﺣﻘﯾﻘﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺑب آﺳﺎﯾش و راﺣت ﻋﻣوﻣﯽ و وﺳﯾﻠﮫ اﺟﺗﻼب ﻣرﺿﺎت اﻟﮭﯾﺳت و ﯾﺎ ﺧود ﻣﺧرّب ﺑﻧﯾﺎن اﻧﺳﺎﻧﯾّت و ﻣدﻣّر ارﮐﺎن آﺳﺎﯾش و ﺳﻌﺎدت اﺳت؟ 8 ﺑﻌﻼوه رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ از ﻧوﻋﯽ ھﻣدﻟﯽ ﻓرھﻧﮓ اﺻﯾل اﯾران و ﻧﯾز اﺳﻼم ﺑﺎ اﺻول ﺗﻣدن و ﺗﺟدد ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣرﮐت در ﺟﮭت اﺻﻼح و ﺗﺟدد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺧودﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻏرب زدﮔﯽ ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺣرﮐت در ﺟﮭت روح ﺧﻼق ﻓرھﻧﮓ اﯾر ان اﺳت ﮐﮫ در دوران ﭘﯾش از اﺳﻼم ﺧود را ﺑﺷﮑل ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﺎﻧون ﺗﻣدن ﺑﺷری آﺷﮑﺎر ﻧﻣود و ﺳﭘس در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗرن ﻧﮭم ﺗﺎ دوازدھم د رﺧﺷﺎﻧﺗرﯾن ﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎر آورد. از ﻧظر رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ روح ﺧﻼق ﻓرھﻧﮓ اﯾراﻧﯽ در ﺳﺗﯾز ﺑوده اﯾن ﺣرﮐت در ﺟﮭت ﻓرھﻧﮓ ﺗﻘﻠﯾد و ﺗﻌﺻب دﯾﻧﯽ و ﺗﺑﻌﯾض ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﯾﺎن اﻓراد ﺑﮫ ﻧﺎم دﯾن اﺳت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن طرد ﻣﻼّ ﮔراﺋﯽ و روﯾﮑرد ﺑﮫ ھﻣت و ﻏﯾرت در ﺟﮭت ﺗﻣدن و ﺗرﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾراﻧﯾﺎن را از اﺳﺎرت ﺟﮭﺎﻟت و ﯾوغ ﺧود ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ رھﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد. اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﻏﯾرت در رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﺑﺎ اﻧﺣطﺎط ﮐﻧوﻧﯽ اﯾن واژه ﮐﮫ ﻏﯾرت را ﺑﮫ زﺷت ﺗرﯾن ﺷﮑل ﺗﻌﺻب و ﺧﺷوﻧت و ﮐوﺗﮫ ﻧظری و زن ﺳﺗﯾزی ﻣﺑدل ﮐرده اﺳت زﻣﯾن ﺗﺎ آﺳﻣﺎن ﺗﻔﺎوت دارد. رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﺑر آﻧ ﺳت ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺑﻠﻧد ﻣدت ﺑﮫ واﭘس ﮔراﺋﯽ اﯾران ﻣﻧﺟر ﺷد و ﻋظﻣت و ﺷﮑوه اﯾران را ﺑﻌﻧوان ﮐﺎﻧون ﺗﻣدن و ﻓرھﻧﮓ ﭼﮫ در ﭘﯾش از اﺳﻼم و ﭼﮫ ﭘس از اﺳﻼم ﻧﺎﺑود ﻧﻣود و اﯾران را ﺑﮫ ﮐﺷوری واﭘس ﮔرا و ﺧوار و ﺿﻌﯾف و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻘﮭور ﻏرب ﻣﻧﺣط ﮐرد ﺗﺣﮑم ﻓرھﻧﮓ ﻧ ﺎﺑردﺑﺎری و ﺗﻘﻠﯾد و ﺗﻌ ﺻب ﺑوده اﺳت ﮐﮫ روح ﺧﻼق ﻓرھﻧﮓ اﯾراﻧﯽ را اﻓﺳرده ﺳﺎﺧت و ﺑﺎ ﺳرﮐوب دﯾﻧﯽ و ﺗﻌرض ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑر آزادی وﺟدان ﻣﺑﻧﺎی ﺧﻼﻗﯾت ﻓرھﻧ ﮕﯽ و ﻋﻠﻣﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﯾران را در ھم ﺷﮑﺳت. وﻟﯽ رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﺗﻣدن و ﭘﯾﺷرﻓت را ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺻوﻟﯽ ﮐﻠﯽ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ از آن ﺟﻣﻠﮫ اﺳت: د روﯾﮑر ی وﯾژه ﺑﮫ اﻧﺳﺎن و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ در آن ﺑر ﺗﻘدس اﻧﺳﺎن و ﺧرد او ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮔردد، رھﺎﺋﯽ اﻓ راد ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﯾوغ اﺳﺗ ﺑ داد دﯾﻧﯽ ، ﺣرﮐت ﻓرھﻧﮓ درﺟﮭت اﺳﺗﻘﻼل ﻓﮑری ﻣردم، ﺟداﺋﯽ ﺳﯾﺎﺳت از ﺣﮑوﻣﺗ ت، ﺑﺎزﺳﺎزی ﻗﺎﻧون در ﺟﮭت ﺑ ر اﺑری ﺣﻘوق ھﻣﮫ ﻣردم ، دﻣﮑراﺳﯽ و ﻣﺷﺎرﮐت ﻣردم در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﯾﺎﺳﯽ، ﺳ آﻣوزش و ﭘرورش ﻋﻣوﻣﯽ در ﺟﮭت ﺗﺷوﯾﻖ و ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﺷدن آزادی اﻧدﯾﺷﮫ و درﮔﯾری در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺧﻼق اﻗﺗﺻﺎدی و ﺻﻧﻌﺗﯽ و ﺗﺟﺎری و ﻓرھﻧﮕﯽ ، ﮔﺳﺗرش داﻧش ﻋﻠﻣﯽ و ﺻﻧﻌﺗﯽ، ﺣرﮐت ﻓرھﻧﮓ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺟﮭت ﻏﯾرت و ھﻣت و ﺧدﻣت ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺳرﺑﻠﻧدی ﮐﺷور ﺗﺎ اﻧﮑﮫ ﻓﻘر و ﺑﯾﮑﺎری و ﮐﺳﺎﻟت و ﺑطﺎﻟت و ﻧﺎﺑراﺑری اﻓراطﯽ اﻗﺗﺻﺎدی ﺟﺎی ﺧود را ﺑﮫ آزادی و ﻓﻌﺎﻟﯾت اﻗﺗﺻﺎدی و ﻧﺎﺑودی ﻓﻘر و ﻧﺎﺑراﺑری اﻓراطﯽ ﺑ ﺳﭘﺎرد. رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﺣرﮐت در ﺟﮭت ﺗﺷﮑﯾل ﻣﺟﻠس ﺷور را ﮐﮫ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺷﯾر اﻟدوﻟﮫ ﺑود ﺳﺗﺎﯾش ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد اﻣﺎ ﺗﺄﮔﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺟﻠس ﺑﺎﯾد ﻣﺟﻠﺳﯽ دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﺗﯾب ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑﺎﯾد ھم ﻣوﻗت ﺑﺎﺷﻧد و ھم ﻣﻧﺗﺧب ﻣردم. رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﺑﺧوﺑﯽ از رواج ﻓﺳﺎد و ﺧودﭘرﺳﺗﯽ در ﻋرﺿﮫ ﺳﯾﺎﺳت ﺑﺎﺧﺑر ﺑوده و ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﻣﺟﻠس ﻣوﻗﻌﯾت ﺧود را

7 ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻص. 4 - 5 . 8 ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻص. 70 - 73 .

Made with FlippingBook Online newsletter creator