رساله مدنیه عبدالبهاء علل واپس گرائی ایران وراه نجات آن

ﺑﻌﺿﯽ ﻧﻔوس ﮐﮫ ﺑر ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻣور اطّﻼﻋﯽ ﻧدارﻧد ... ھﻣﭼو ﮔﻣﺎن ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺗروﯾﺞ ﺑﺳﯾف ﻣﻧوط اﺳت و ﺑﺣدﯾث اﻧﺎ ﻧﺑﯽّ ﺑﺎﻟﺳّﯾف اﺳﺗدﻻل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾ ﻧد و ﺣﺎل آﻧﮑﮫ ﻓﯽ ٴ ﺗروﯾﺞ ﻧﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﺳﺑب وﺣﺷت اﻟﺣﻘﯾﻘﮫ اﮔر ﺑﻧظر دﻗﯾﻖ ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﺷﮭود ﮔردد ﮐﮫ در اﯾن ﻋﺻر ﺳﯾف واﺳطﮫ و دھﺷت و اﺷﻣﺋزاز ﻗﻠوب و ﻧﻔوس ﮔردد ... ﭼﮫ ﮐﮫ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺿرب ﺳﯾف ﺣﺎﺻل ﮔردد ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر و ﺑﺳﺑب اﻣر ﺟزﺋﯽ ﻣﻧﻘﻠب ﺑﮑﻔر و ﺿﻼل ﻣﯾﺷود ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻗﺑﺎﯾل و ٴ ﻣﻧوّره ﺑﻌد از ﻋروج آﻓﺗﺎب اوج ﻧﺑوّت ﺑﻣﻌﺎرج ﻓﯽ ﻣﻘﻌد ﺻدق ﻋﻧد ﻣﻠﯾﮏ طواﯾف اطراف ﻣدﯾﻧﮫ . ﻣﻘﺗدر دوﺑﺎره ﺑدﯾن ﺟﺎھﻠﯾّﮫ ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﻣرﺗدّ ﺷدﻧد 19 در ھﻣﯾن ﺑ ﺣث، رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﺑﺎ ذﮐر داﺳﺗﺎن اﯾﻣﺎن آوردن ﻧﻌﻣﺎن ﺑن ﻣﻧذر ﯾﮑﯽ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻋرب ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾت ﮐﮫ ﻣﺣﺻول دﯾدن اﺧﻼق ﭘﺳﻧدﯾده و وﻓ ﺎی ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎن و ﺧود ﮔ ذﺷﺗﮕﯽ ﯾﮏ ﺷﺧص ﺳﺎده ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑود ﺑر اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﺗروﯾﺞ دﯾن اﺗﺻﺎف ﺑﮫ اﺧﻼق اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳت و ﻧﮫ درﻧدﮔﯽ و ﻧﻔرت و ﺧوﻧﺧواری. 20 وﯾژﮔﯽ ﺳوم: ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ھوا و ھوس رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﮔﻔﺗﺎر در ﺑﺎره "ھوا" را ﺑﮫ ﺑﺣﺛ ﯽ ﭼﺷﻣﮕﯾر در ﺑﺎره اﺧﻼق و ﺧر دﮔراﺋﯽ و ﻣﻼﯾﻣت و ﻋطوﻓت و ﺻﻠﺢ ﺗﺑ دﯾل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد. رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ در اﯾن ﺑﺣث از دو ﻧوع ﺗﻣدن ﯾﮑﯽ ﺗﻣدن ﺻوری و دﯾﮕر ﺗﻣدن اﺧﻼق ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد و ﻣﻔﮭوم ﭘﯾروی از ھوا را ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی رﻓﺗﺎری ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓ ﻊ ﺟزﺋﯽ و ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺑوده ، ﺑﺎ ﻣﻘﺗ ﺿﯾﺎت ھم ﺧرد و ھم اﺧﻼق ﺳﺗﯾز داﺷﺗﮫ ، ﻣﻧﺎﻓ ﻊ ﻋﻣوم را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻧﯽ ﺧود و ﯾﺎ ﮔروه ﺧود ﻧﻣوده و از ﺧﺷوﻧت و ﺗﺟﺎوز و ﺟﻧﮓ و ھﺟوم ﺑر دﯾﮕر اﻗوا ﮐ م و ﺷورھﺎ ﺑﺎﮐﯽ ﻧدارد. ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ رﻓﺗﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ھوا را ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﺗﻌﺻب و ﺟﻧﮓ و وﯾراﻧﮕری داﻧﺳﺗﮫ و آﻧرا در ﻣﻘﺎﺑ ل رﻓﺗﺎر ﻣﻌطوف ﺑﮫ ﺧرد و اﺧﻼق و ﺻﻠﺢ و ﻋﻣران و ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻣردم و ﻧوع اﻧﺳﺎن ﺑر ﻣﯽ ﺷﻣﺎرد. ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑررﺳﯽ ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء از وﯾژﮔﯽ " ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ھوا " ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز ﺑﮫ ﻧﻔﯽ ﭘرﺧﺎﺷﮕری و ﺟﻧﮓ ﻣﻌطوف اﺳت. از اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻓرھﻧﮓ آﺧوﻧدﯾﺳم را ﮐﮫ ﺗﺟﺳم ﺗﻌﺻب و ﻧ ﺎﺑردﺑﺎری و ﺗﺑﻌﯾص و ﺧﺷوﻧت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﯾﮕر ادﯾﺎن اﺳت ﻣطرود ﻣ ﯽ ﺳﺎزد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ طرد وﯾژﮔﯽ ﭘرﺧﺎﺷﮕ ر ﺗﻣدن ﻏرﺑﯽ و ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ و ﻓراواﻧﯽ ﺟﻧﮓ و ﺧوﻧﺧواری در ﻣﯾﺎن آﻧﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻟطﯾف دﻗﯾﻖ ھم ﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺗﻌﺻب آﻣﯾز آﺧوﻧدی ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﭘ ﯾﮑﺎر ﺟو و ﭘرﺧﺎﺷﮕر ﺗﻣدن ﻏرﺑﯽ و ﺗﻌﺻب ﻣﻠﯽ آن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺗﻔﺎوت ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ھردو از ﯾﮏ ﻣﻧطﻖ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻧطﻖ ﺗﻌﺻب و اﻧﺣطﺎط اﻧﺳﺎن ﺑﮫ رﺗﺑﮫ ﺟﻧﮕل ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد. ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎ ء در اﯾن ﺑﺎره ﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد: ﺑﺎری در اﯾن ﺑﺣر ھﺎﯾل ھوی ﮐلّ طواﯾف اروپ ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ ﺗﻣدّن و ﺻﯾﺗﮭﺎ ھﺎﻟﮏ و ﻣﺳﺗﻐرق و از اﯾن ﺟﮭت ﮐلّ ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺗﻣدﻧﯾّﮫ ﺷﺎن ﺳﺎﻗط اﻟﻧّﺗﯾﺟﮫ اﺳت ... ﺗﻣدّن ﺻوری ﺑﯽ ﺗﻣدّن اﺧﻼق ﺣﮑم اﺿﻐﺎث اﺣﻼم داﺷﺗﮫ ... ٴ ﺗﻣدّن اﺧﻼق ﺗرﻗّﯽ و اھﺎﻟﯽ اروپ در درﺟﺎت ﻋﺎﻟﯾﮫ ﻧﻧﻣوده اﻧد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ از ٴ ﻣﻠل اروپ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر اﺳت اﻓﮑﺎر و اطوار ﻋﻣوﻣﯾّﮫ . ﻣﺛﻼً ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد ﮐﮫ اﻟﯾوم اﻋظم آﻣﺎل دول و ﻣﻠل اروپ ﺗﻐﻠّب و اﺿﻣﺣﻼل ﯾﮑد ﯾﮕر اﺳت ... ﻟﯾﻼً و ﻧﮭﺎراً ﺟﻣﯾﻌﺎً ﺑﺎﻋظم ﺟدّ و ﺟﮭد در ﺗدارﮐﺎت ﺣرﺑﯾّﮫ ﻣﯾﮑوﺷﻧد و اھﺎﻟﯽ ﻣﺳﮑﯾن آﻧﭼﮫ ﺑﻌرق ﺟﺑﯾن ﭘﯾدا ﮐرده اﮐﺛرش را ﺑﺎﯾد اﻧﻔ ﺎق اﯾن راه ﮐﻧﻧد و ﭼﮫ ﻗدر آﻻف از ﻧﻔوس ﮐﮫ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻧﺎﻓﻌﮫ را ﺗرک ﻧﻣوده ﺷب و روز ﺑﮑﻣﺎل . ٴ ﺟدﯾدهﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ﭘﯾﺷﺗر ﺳﺑب ﺳﻔﮏ دﻣﺎء اﺑﻧﺎء ﺟﻧس اﺳت ﻣﺷﻐوﻟﻧد ھﻣّت در اﯾﺟﺎد آﻟت ﻣﺿرّه 21 ﺑ ﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﺑررﺳﯽ رﺳﺎﻟﮫ ﻣدﻧﯾﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﺑﯾراﯾن ﺳوﻣﯾن ﺷرط ﻋﺎﻟم راﺳﺗﯾن ﺳﮫ ﻧﮑﺗﮫ را روﺷن ﻣﯽ ﮐﻧد. اول آﻧﮑﮫ ﻣﻼّ ﮔراﺋﯽ و ﻓرھﻧﮓ ﺗﻌﺻب آن ﺑﺎ دﯾن و ﺧرد و اﻧﺳﺎﻧﯾت در ﺳﺗﯾز اﺳت. دوم آﻧﮑﮫ ﺗﻣدن ﻏرﺑﯽ ھم ﺗﻣدﻧﯽ راﺳﺗﯾن ﻧﺑوده و ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در ﺑرﺧﯽ زﻣﯾﻧﮫ ھﺎ دارای وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﭘﺳﻧدﯾده و ﺧرد ﮔرا ﺑوده و ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﺳﺗﺎﯾش اﺳت اﻣﺎ در ﺑﺳﯾﺎری از ﺟواﻧب ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﻣدن اﺧﻼق در ﻣرﺣﻠﮫ ﺗ وﺣش و ﻧﮫ ﺗﻣدن ﺑﺳر ﺑرده و ﺑﺎﯾد ﺑﺟﺎی ﺗﻘﻠﯾد از اﯾن وﯾژﮔﯾﮭﺎ ﺑر آن ﺷد ﮐﮫ ﻏرب ھم در ﺟﮭت ﺗﺟدد و ﺗﻣدن راﺳﺗﯾن ﺣرﮐت ﻧﻣﺎﯾد. ﺳوم آﻧﮑﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺧﺷوﻧت آﻣﯾر آﺧوﻧد - ﻣﺣور ﻓرھﻧﮓ و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ و ﭘرﺧﺎﺷﮕر ﻏرب ھردو از ﻣﻧطﻘﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﺗﺑﻌﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﺑﺎﯾد زﯾر ﺑﻧﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ھر دو را ﮐﮫ اﺻل ﺗﻌ ﺻب اﺳت در ھم ﺷﮑﺳت. در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﺧود ، ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء ﻓرھﻧﮓ ﺗﻌﺻب را ﻓرھﻧﮓ ﺗﻧﺎزع ﺑﻘﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻘوط اﻧﺳﺎن ﺑﮫ رﺗ ﺑﮫ ﺟﻧﮕل و ددﻣﻧﺷﯽ ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد: ﺗﻌﺻّب دﯾﻧﯽ و ﺗﻌﺻّب ﺟﻧﺳﯽ و ﺗﻌﺻّب ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﻌﺻّب اﻗﺗﺻﺎدی و ﺗﻌﺻّب وطﻧﯽ ھﺎدم ﺑﻧﯾﺎن اﻧﺳﺎﻧﯾﺳت ﺗﺎ اﯾن ﺗﻌﺻّﺑﮭﺎ ﻣوﺟود ﻋﺎﻟم اﻧﺳﺎﻧﯽ راﺣت ﻧﻧﻣﺎﯾد . ﺷش ھزار ﺳﺎﻟﺳت ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ از ﻋﺎﻟم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧﺑر ﻣﯾدھد در اﯾن ﻣدّت ﺷش ھزار ﺳﺎل ﻋﺎﻟم اﻧﺳﺎﻧﯽ از ﺣرب و ﺿرب و ﻗﺗل و ﺧوﻧﺧواری ﻓﺎرغ ﻧﺷد در ھر زﻣﺎﻧﯽ در اﻗﻠﯾﻣﯽ ﺟﻧﮓ ﺑود و اﯾن ﺟﻧﮓ ﯾﺎ ﻣﻧﺑﻌث از ﺗﻌﺻّب دﯾﻧﯽ ﺑود و ﯾﺎ ﻣﻧﺑﻌث از ﺗﻌﺻّب ﺟﻧﺳﯽ و ﯾﺎ ﻣﻧﺑﻌث از ﺗﻌﺻّب ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻣﻧﺑﻌث از ﺗﻌﺻّب وطﻧﯽ . ﭘس ﺛﺎﺑت و ﻣﺣﻘّﻖ ﮔﺷت ﮐﮫ ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻌﺻّﺑﺎت ھﺎدم ﺑﻧﯾﺎن

19 . ھﻣﺎﻧﺟﺎ 51 - 52 . 20 ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻص 55 - 61 . 21 ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺻص 71 - 72 .

Made with FlippingBook Digital Publishing Software