عید رضوان و دیالکتیک وصال و فراق

5

ھﯿﮑﻞ ﻣﺒﺎرک از اﻧﺘﮭﺎی وﻗﺖ ﺟﻠﻮس و آﻏﺎز ﺳﻔﺮ و

ﺳﻘﺎﯾﺖ اھﻞ ﺧﺒﺎ ء ﻣﺠﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. در ﭘﺎﯾﺎن ، ﻟﻮح رﮐﻮب، و از ﺿﺠﮫ رﺿﻮان و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺻﺤﺮا ﯾﺎد ﻣﯽ ﻨﺪ. ﮐﻨ رﺿﻮان: دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺻﺒﺮ و ﻣﮭﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻟ ﻮح ﺷﻤﺲ اﻟ

، ﮑﻠﻤﺎت آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ در ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ واﻗﻌﮫ رﺿﻮان ﺑﺎ اﺗّ ﺤﺎد ظﮭﻮر و ﺧﺮوج ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻠﯿﺪ درک ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻮّ م رﺿﻮان اﺳﺖ. رﺿﻮان ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی رﺿﺎی اﻟﮭﯽ اﺳﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺒﺮ اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﺻﺒﺮ ، رﺿﻮان اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺼﺮ و ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در واﻗﻊ ﻋُ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻟﻮ ح ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻮرةاﻟﺼﺒﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. 5 ﺳﻮرة اﻟﺼﺒﺮ ﯾﺎ ﻟﻮح اﯾّ ﻮب در ﺑﯿﺖ ﻣﺒﺎرک و ﭘﯿﺶ از ﺧﺮوج ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ آﯾﻨﮫ ﻟﻄﯿﻔﯽ از اﻧﺪﯾﺸﮫ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺒﺎرک در آن روز ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ. ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﻦ ﻟﻮح ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره ﺻﺒﺮ اﺳﺖ و ھﻤﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ در ار ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ. ﺳﻮره ﺻﺒﺮ داﺳﺘﺎن ﭼﮭﺎر ،ﻮباﯾّ و ﺻﺒﺮ اﯾﻦ اﯾﻮب و ﻧﺼﺮت و ﺟﻮھﺮ ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾّ ﻮب اوّ ل ﺣ ﻀﺮت اﯾّ ﻮب اﺳﺖ ﮐﮫ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ در آن ﭘﺎﮐﺪﻻن ﺧﺪا ﺑﮫ ظﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺑﻼﯾﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺪادﮔﺮان ﺑﺮ ﻣﻈﺎھﺮ ﺧﺪا وارد ﻣﯽ ﮔﺮدد. داﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت اﯾّ ﻮب داﺳﺘﺎن ﺳﺘﻢ و اﺑﺘﻼ ، ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﺑﻼ و رﺿﺎء ﺑﮫ ﻗﻀﺎی اﻟﮭﯽ، و آﻧﮕﺎه رﺿﻮان ﺧﺪا و ﻧﺼﺮ و ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ. اﯾّ ﮥ ﻗﺼّ ﻮب دﻗﯿﻘﺎً ھﻤﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ظﻠﻢ و ﺻﺒﺮ و ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ. اﯾّ ﻮب دوّ م ﺣﻀﺮت وﺣﯿﺪ داراﺑﯽ و اﺻﺤﺎب اوﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﻼن ﻧﺪای ﺣﻀﺮت ﺑﺎب ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻓﺮاﻋﻨﮫ ارض ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟّ ﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﮐﺜﺮ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﻣﻘﺼﻮد از ﻓﺮاﻋﻨﮫ ﻋﻠﻤﺎی ظﺎﻟﻤﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﺪای اﻟﮭﯽ ﮐﻤﺮ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ. ﺳﻮرة اﻟﺼﺒﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ و اﻋﺘﺮاض و ھﺎ ﺑﮫ ﺷﻘﺎوﺗﺸﺎن ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﮔﺮ ﭼﮫ وﺣﯿ ﺪ و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ رﺳﻨﺪ اﻣّ ﺎ اﯾﻦ ﺷﮭﺎدت آﻧﺎن ﺟﻮھﺮ رﺿﻮان و ﻧﺼﺮ و ﭘ ﯿﺮوزی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺠﺎی آﻧﮑﮫ ﻧﺪای اﻟﮭﯽ را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزد ﺑﺬر اﯾﻤﺎن و اﻧﺘﺼﺎر را در دل ھﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد. از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺎب وﺣﯿﺪ دﻧﺒﺎﻟﮫ روی اﯾّ ﻮﺑﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﻼ را ﺑﮫ ﺟﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ، ﺳﮑﻮت ﻧﻨﻤﻮد، و ﺑﺎ ﺷﮭﺎدت ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮﭼﻢ ﻧﺼﺮ و رﺿﻮان را ﺑﮫ اھﺘﺰاز آورد. اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﯾّ ﻮب ﭼﮭﺎرم ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺪﯾﻊ، ﻣﮑﻠّ ﻢ طﻮر و ﻣُ ﺤﯿﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ اﻣﺎ ﺳﻮرةاﻟﺼﺒﺮ اﺳﺎﺳﺎً در زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرک ﻣﺸﻤﻮل ﺳﺘﻢ و ﺑﻼ ﯾ ﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﮔﺸﺘﮫ و از ﺑﻐﺪاد و ﯾﺎران ﺧﻮد ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ھﺎی دور ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ روز ﯾﻌﻨﯽ اوّ ﻟﯿﻦ روز رﺿﻮان روز دوری و ﻓﺮاق و ﺣُ ﺰن و ﺑﻼﺳﺖ و ﺳﻮرةاﻟﺼﺒﺮ ﮐﮫ در اﯾﻦ روز و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺧﺮوج ﻧﺎزل ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ در ﺑﺎره ﻟﺰوم ﺻﺒﺮ و اﺻﻄﺒﺎر ﺑﮫ ﻗﻀﺎی اﻟﮭﯽ. اﻣّ ﺎ اﯾﻦ ﺻﺒﺮ و رﺿﺎی ﺑﮫ ﻗﻀﺎی اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﻧﺼﺮ و ﭘﯿﺮوزی ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻧﺼﺮ ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﺤﻘﻖ رﺿﻮان ﺧﺪاﺳﺖ. در ﺳﻮرة اﻟﺼﺒﺮ ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرک ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻟﻮح در اﯾﻦ ﻓﺰع اﮐﺒﺮ و ﺟﺰع اﻋﻈﻢ، ﯾﻌﻨﯽ ﺣﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺣﺠﺎز از ﺷﻄﺮ ﺑﻐﺪاد ﭘﺮواز ﻧﻤﺎﯾﺪ و رواﺋﺢ ﻓﺮاق ﻣﯽ وزد و ﺑﺮ ﺗﺎرک آﺳﻤﺎن رﻧﮓ ﺳﺮخ ﻧﺸﺴﺘﮫ اﺳﺖ، ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﺻﺒﺮ و اﺻﻄﺒﺎر ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽ دھﺪ: ﻗﻞ ھﺬااﻟﻠﻮح ﯾﺄﻣﺮﮐﻢ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ ﻓﯽ ھﺬا اﻟﻔﺰع اﻻﮐﺒﺮ و ﯾﺤﮑﻢ ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺑﺎﻻﺻﻄﺒﺎر ﻓﯽ ھﺬا اﻟﺠﺰع اﻻﻋﻈﻢ ﺣﯿﻦ ا ﻟﺬی ﺗﻄﯿﺮ ﺣﻤﺎﻣﺔ اﻟﺤﺠﺎز ﻋﻦ ﺷﻄﺮ اﻟﻌﺮاق و ﺗﮭﺐ رواﺋﺢ اﻟﻔﺮاق و ﯾﻈﮭﺮ ﻋﻠﯽ وﺟﮫ اﻟﺴﻤﺎء ﻟﻮن اﻟﺤﻤﺮاء. 6 اﻣﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﺒﺎرک و وﻋﺪ ۀ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻣﺮدم زﻣﯿﻦ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﻨﺪ و از ﺑﻼﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ در اﯾّ ﺎم ﺗﺠﻠّ ﯽ روح اﻟﮭﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن وارد ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺰودی ﭘﺎداش ﺻﺒﺮ ﺧ ﻮد را در " رﺿﻮان ﻗﺪس " ﻣﻨﯿﻊ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺧﻮاھﻨ اﻣّ ﺎ اﯾﻦ روز ﻣﺎﻧﻨﺪ روزھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ رﺿﻮان ﻗﺪس ﮐﮫ ﭘﺎداش ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﺑﻼﺳﺖ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﺮ آﯾﻨﺪه ای دور ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ روز روز ظﮭﻮر ﮐﻠّ ﯽ اﻟﮭﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﺮوج ﺑﺠﺎی آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻄﻊ ﻧﺪای اﻟﮭﯽ و ﺳﮑﻮت ﺑﺎﺷﺪ وﺳﯿﻠﮫ ای ﺑﺮای اﻋﻼن ظﮭﻮر ﻧﻮﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اظﮭﺎر اﻣﺮ ﻣﻮﻋﻮد ھﻤ ﮥ ادﯾﺎن و ارﺗﻔﺎع ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺻﻠﺢ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﮭﺮ و وﺣﺪت ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺧﺸﻨﻮدی و رﺿﻮان ﺧﺪ ا از ﺻﺒﺮ ﺻﺎﺑﺮان در اﯾﻦ روز ﻣﺒﺎرک ﺑﮫ ﺷﮑﻞ آﻣﺪن ﺧﺪا در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ظﮭﻮر وﺟﮫ ﺧﺪا و ﺗﺠﻠّ ﯽ ﺣﻖ ﺑﺎ ھﻤ ﮥ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎﺗﺶ ﺑﺮ ھﻤ ﮥ ھﺴﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. اﯾﻦ رﺿﻮان ﺧﺪا ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻘﺎءﷲ اﺳﺖ و اﯾﻦ رﺿﻮان آن ﭘﯿﺮوزی ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اوّ ﻟﯿﻦ ﺑﺎر رﯾﺸﮫ ظﻠﻢ و ﺳﺘﻢ را در ھﻢ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و ﺻﻼی ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ را ﺑﮫ ﺟﮭﺎن اﻋﻼن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ واﻗﻌﯿّ ﺖ ﺑﮫ ﺳﮫ ﺷﮑﻞ در ﺳﻮرةاﻟﺼﺒﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اوّ ﻟﯿﻦ ﺗﺠﻠّ ﯽ ﻣﺎھﯿّ ﺖ ﯾﮕﺎﻧﮫ اﯾﻦ روز ﺑﺪﯾﻊ، در ﺑﺤﺒﻮﺣﮫ ﻓﺮاق و ﺧﺮوج، در ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺎرک از ﺻﺒﺮ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در اﯾﻦ ﻟﻮح ﺳﮫ ﭘﯿﺮوزی آن ﭼﮭﺎر ﻟﻮح ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺻﺒﺮ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﭘﺎﺳﺦ ، ان ﯾﺎ ﻣﻼء اﻻرض ﻓﺎﺻﺒﺮوا ﻓﯽ ﷲ و ﻻ ﺗﺤﺰﻧﻮا ﻋﻤﺎ ﯾﺮد ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻓﯽ اﯾّ ﺎم اﻟﺮوح ﻓﺴﻮف ﺗﺸﮭﺪون ﺟﺰاء اﻟﺼﺎﺑﺮﯾﻦ ﻓﯽ رﺿﻮان ﻗﺪس ﻣﻤﻨﻮﻋ ﺎ 7

ﺼﺎره ﺑﺤﺚ

ﭼﮭﺎر

ﺗﺒﺎط

ﺷﻮد.

ﻣﯽ ﻣﯽ

ﺪ دﯾﺪ:

Made with