از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و از طﺮﯾﻖ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﻮﯾﻦ "اﻧﻘﻄﺎع" ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﻦ ﻋﺒﺎرت از ﻣﯿﺜﺎق ﯾﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﮫ در آن اراده ﺧﺪا ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺸﺮ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﯿﺸﺘ ﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ و دﯾﻦ و ﻋﺒﺎدت و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ ا ی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻣﯿﺎن ﺣﺒﯿﺐ و ﻣﺤﺒﻮب، و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﻗﻮای روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ، در ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره ھﻤﮫ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﺎزﺳﺎزی د ﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻ ﻞ ﻧﺼﺮت ﺧﺎرج از ﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ اﻣﺎ آ در ﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﮫ اﺻﻮل اﯾﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺷﺎره ای . ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ اول: وﺣﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ ای دروﻧﯽ و دﯾﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﯿﺜﺎق اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزﺗﺎب اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﻠﯽ وﺣﯽ ﺑﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺑﺎر ه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣ ﺑﮫ ﯽ ﺗﻮان دو ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻣ ﺘ ﻀﺎد ﯾﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن، ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ در ﻋﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدن و ، ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﭘﺪر ﯾﺎ ﺧﺪا ھﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﻮھﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺎ در اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻘﺎم ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﻟﻮھﯿﺘ در ﺑﺎره اﯾﺸﺎن ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ وﺣﯽ اﻟﮭﯽ ﭘﺪﯾﺪاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ آ ﻧﮑﮫ ﮐﻼم اﻟﮭﯽ از ﻗﻠ ﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﯿﺰد ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻮﺳ ﻓﻂ ﺮﺷﺘﮫ ی ﺑﻨﺎم ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ از طﺮف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﮫ ﺣﺎﻓﻈﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﻣﺎ در ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﺳﻮﻣ ﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ ﮐﮫ در واﻗﻊ دو ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺴﯿﺤﯽ و اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﺷﺘﯽ ﻣﯽ دھﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﮫ ﭘﺪﯾﺪاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ادﺆﻓ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ. ﺑﮕﻔﺘﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﺎب ھﻤﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان دارای دوﺣﻨﺒﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ اﻟﻮھﯿﺖ و دﯾﮕﺮی ﻋﺒﻮدﯾﺖ. اﻣﺎ اﯾﻦ اﻟﻮھﯿﺖ ﺑﮭﯿﭽﻮﺟﮫ ذات ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺠﻠﯽ ﺧﺪا در وﺟﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻨﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﯿﺸﮫ اﯾﻦ آﯾﻨﮫ ﻣﻘﺎم ﻋﺒﻮدﯾﺖ اوﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﮫ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ در اﯾﻦ آﯾﻨﮫ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﻟﻮھﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا اﺑﺪاً ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﭘﺲ وﺣﯽ و ﮐﻼم اﻟﮭﯽ از ﺟﻨﺒﮫ اﻟﻮھﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﮫ ﺟﻨﺒﮫ

ﺧﺪا ﺑﺮ

21

Made with FlippingBook flipbook maker