از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ. ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﮫ در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ وﺣﯽ ﺧﻮﯾﺶ، ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ﷲ ء ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ واﺳﻄﮫ و ﺣﺎﻣﻞ وﺣﯽ اﻟﮭﯽ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺷﺘﮫ ای زﻧﺎﻧﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻮرﯾﮫ ذﮐﺮ اﻟﮭﯽ ﺑﻮ ده اﺳﺖ. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ء ﷲ ﺣﻘﯿﻘ ﺖ وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ زﻧﺎﻧﮫ و ﻧﮫ ﻣﺮداﻧﮫ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﺪ آﺋﯿﻦ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت از ، آﻏﺎز از اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻘﺎم و ھﻮﯾﺖ زن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﮫ زن ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و طﺒﯿﻌﺖ ، و ﻣﺮد ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺣﺎل ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ زن را ﺑﻌﻨﻮان روح ﻗﺪﺳﯽ اﻟﮭﯽ، ﻣﺸﯿﺖ اوﻟﯿﮫ، ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻤﮫ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان، و ﮐﻼم اﻟﮭﯽ ﻣﻌﺎدل و ﻣﺘﺮادف ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی طﺮد ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ زن ﺳﺘﯿﺰی ﺑﻮده اﺳﺖ. آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎ ءﷲ ﺑﺎرھﺎ از اﯾﻨﮑﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ظﮭﻮر ﻓﺮق ﻣﺎ ﺑﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﮫ و آﻧﺎﻧﺮا در ﺻﻘﻊ واﺣﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ. ﻣﺜﻼً ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ " ﻟﻠہ اﻟﺤﻤﺪ ﻗﻠﻢ اﻋﻠﯽ ﻓﺮق ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻋﺒﺎد و اﻣﺎء را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﮫ و ﮐﻞ را در ﺻﻘﻊ واﺣﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻠﮫ و رﺣﻤﺖ ﻣﻨﺒﺴﻄﮫ ﻣﻘﺮ و ﻣﻘﺎم ﻋﻄﺎ ﻓ ﺮﻣﻮد ." )ﻣﺎﺋﺪه 8:52 .( ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﻣﺒﯿﻦ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﻟﺰوم آ ن ﺑﺮای ﻧﻔﯽ ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﯿﮕﻮﯾﻨﺪ: ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ وﺣﺪت ﺗﺮﺑﯿﺖ را اﻋﻼن ﻧﻤﻮده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ اﺗﺤﺎد ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﺸﺮ ﯾﮏ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ. رﺟﺎل و ﻧﺴﺎء، دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ، ﺗﺮﺑﯿﺖ واﺣﺪ ﮔﺮدﻧﺪ... ﻣﺴﺎوات ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ ذﮐﻮر و اﻧﺎث ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮب و ﻗﺘﺎل اﺳﺖ، زﯾﺮا ﻧﺴﻮان راﺿﻲ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﻧﺸﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻧﺰد ﻣﺎدران ﺧﯿﻠﻲ ﻋﺰﯾﺰﻧﺪ، ھﺮﮔﺰ راﺿﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در ﻣﯿﺪان ﻗﺘﺎل رﻓﺘﮫ و ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ. ﺟﻮاﻧﻲ را ﮐﮫ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﺎدر در ﻧﮭﺎﯾﺖ زﺣﻤ ﺖ و ﻣﺸﻘﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮده، آﯾﺎ راﺿﻲ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ در ﻣﯿﺪ ان ﺣﺮب ﭘﺎره ﭘﺎره ﮔﺮدد؟ ھﯿﭻ ﻣﺎدر راﺿﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، وﻟﻮ ھﺮ اوھﺎﻣﻲ... اظﮭﺎر دارﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺮاي اﯾﻦ اوھﺎﻣﺎت

ی

64

Made with FlippingBook flipbook maker