از باز سازی نصرت به بازسازی جهان

ﺑﺎزﺳﺎزی اﺻﻞ ﻧﺼﺮت طﺒﻌﺎً ﺗﻌﺒﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ از ھﺴﺘﯽ را ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﮭﺮ و وداد ، و ﻧﮫ ﺳﯿﻒ و ،ﻋﻨﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻧﻮﯾﻦ و ﭘﻮﯾﺎ از وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯽ و

اﻧﺴﺎن ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ. اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎء ﷲ ا ز ھﺴﺘﯽ از ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﻋﻘﻞ - ﻣﺤﻮر، و ﯾﺎ ﻧﻘﻞ - ﻣﺤﻮر، و ﯾﺎ ﺣﺲ - ﻣﺤﻮر ﺑﻮد ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﮫ و روﯾﮑﺮدی روح - ﻣﺤﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ، ھﺴﺘﯽ اﮔﺮﭼﮫ آﻓﺮﯾﺪه و ﺑﻨﺪه ﺧﺪاﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻀﺎد ھﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا و ﯾﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰی و ﺗﺒﺎھﯽ و ﻣﺎدی ﺑﻮدن ھﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﯾ ﻦ ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ در ﺑﻄﻦ ﺧﻮﯾﺶ رﺑﻮﺑﯿﺖ و اﻟﻮھﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ھﺴﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان آ ﻓﺮﯾﺪه ﺧﺪا آﯾﻨﮫ و ﻧﺸﺎن و ﻣﻈﮭﺮ ﺧﺪاﺳﺖ. ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﮫ در ظﺎھﺮ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ﻣﺎدی اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﺎدی در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﻣﺮی روﺣﺎﻧﯽ و اﻟﮭﯽ اﺳﺖ. ﭘﺲ در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،نﻣﮑﺎ ﻻ ﻣﮑﺎن اﺳﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻣﺎن ﻻزﻣﺎن. در ھﺮ ذره ای آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ و ھﺮ ﭼﯿﺰی آﯾﮫ و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﺸﻮر اﺳﺖ. ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﻈﮭﺮ ﺧﺪاﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﭼﯿﺰ ھﻤﻮاره در ﺳﺨﻦ اﺳﺖ و از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد ﮐﮫ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ اﺳﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﺪ. ھﺴﺘﯽ اﺳﺎﺳﺎً ذﮐﺮ و اﺷﺮاق و ﺗﺠﻠﯽ و ظﮭﻮر و ﺣﺪت ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﯾﺎ " ﻗﯿﺎم" ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻨﮭﺎن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءﷲ ھﻤﮫ ﺟﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺘﺎب و ذﮐﺮ و ﮔﻮاھﯽ ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ و دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﺧﺪا ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ھﺴﺘﯽ ﻋﺒﺎرت از ظﮭﻮر رﺑﻮﺑﯿﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ظ ﮭﻮر ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﮭﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﮫ ھﻤﺎن ﻗﯿﺎم ﺑﮫ طﺮف ﺧﺪا و ارزﺷﮭﺎﺳﺖ. راﺑﻄﮫ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ظﮭﻮر، ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ، و ﻣﺤﺒﺖ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ھﺴﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﺑﯿﻨﺶ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺮوف ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ طﺒﻖ آ ن ﺧﺪا ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ ﮐﻨﺰی ﭘﻨﮭﺎن ﺑﻮدم آﻧﮕﺎه د وﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮم ﭘﺲ ﺧﻠﻖ را آ ﻓﺮﯾﺪم ﺗﺎ ﮐﮫ ﺷﻨﺎﺣﺘﮫ ﺷﻮم. در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺪا )ﮐﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد( اول ﻣﯽ آﯾﺪ، آﻧﮕﺎه آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺿﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺧﺪا ﺑﺘﻮﺳﻂ ﺧﻠﻖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﺎد آورد ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎء ﷲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ھﻤﯿﻦ ﻣﻔﮭﻮم را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ واژ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﮫ اﻧﺪ. در ﮐﻠﻤﺎت

دارای

9

Made with FlippingBook flipbook maker