باب ظهور سرّ

در اﯾن ﺑﯾﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺿرت ﺑﺎب و ﻣن ﯾظﮭره ﷲ ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺿرت ﻣﺣﻣد ﻧﯾز ﭘﯾش از ﺑﻌﺛت از ﺣﻘﯾﻘت وﺟود ﺧود آﮔﺎه ﺑوده وﻟﯽ ھﻧوز ﻣردم را آﻣﺎده اظﮭﺎر ﻧﻣﯽ دﯾده اﻧد. ﭘﯾﺎﻣﺑر از ﺣﯾن ﺗﻌﻠق روح ﺗﺎ وﻓﺎت ﻋﻧﺻرﯾش "ﻋﻠم دارد ﺑﻧﻔس ﺧود" درﺳت ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ در ﻗﯾوم اﻻﺳﻣﺎء ﺣﺿرت ﺑﺎب در ﻣورد ﺧود اﯾن ﻋﻠم ﺑﻧﻔس را از ﺻﻐر ﺳن ﻣﺣﻘق ﻣﯽ داﻧﻧد. ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در آﺛﺎر ﮔوﻧﺎﮔون ﺣﺿرت ﺑﺎب ﺑﻌﻧوان ﺳرآﻏﺎز ﻧزو ل وﺣ ﯽ و ﻋﻠم ﺑر اﯾﺷﺎن ذﮐر ﺷده اﺳت ھﻣﮕﯽ ﮕر ﺑﯾﺎﻧ ﺷروع ﻣرﺣﻠﮫ ﻧوﯾﻧﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﺗن آﻣﺎده ﺷدن ﻣردم ﺑرای اظﮭﺎر اﻣر ﺑوده اﻧد. در اﯾﻧ ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎ، اول ﻧﻔس آﺧر اﺳت و زﻣﺎن ﺟﻠوه ای از ﻻزﻣﺎن و ازﻟﯾت و اﺑدﯾت اﺳت. دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﺑﮫ ﮐرﺑﻼ و ﺣﺿرت ﺣﺳﯾن ﻣرﺑوط ﻣ ﯽ ﺷو د و ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﺣﺿرت ﺑﺎب ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺷﮭور در ﻣﯾﺎن ﺷﯾﻌﮫ " ﮐل ﯾوم ﻋﺎﺷورا ﯾﻌﻧﯽ ھر روز ﻋﺎﺷوراﺳت را ﺗﻔﺳﯾر ﻓرﻣوده اﻧد و اﺻوﻻً ﺣﺳﯾن و ﺷﮭﺎدت او را ﺑﮫ ﻻزﻣﺎن ﮐﮫ در آن ھﻣﮫ زﻣﺎﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ اﺳت ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ دھﻧد. در ھﻣﺎن ﺗﻔﺳﯾر ﺣﺿرت ﺑﺎب ﺣﺳﯾن را ﺑﺎ ﻓﯾض وﺟود ﮐﮫ از ﺣق ﻣﯽ آﯾد ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھر روز ﻋﺎﺷوراﺳت ﭼرا ﮐﮫ ھﻣواره و در ھر زﻣﺎﻧﯽ وﺟو د ﯾﻌﻧﯽ ﻓﻌل و ﺗﺟﻠﯽ ﺧﻼق ﺣق ﺑﺎ ھﻣﮫ ھﻣراه اﺳت و ﺑدون آن ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﺑﻘﺎ ﻧدارد. ﭘس ھﻣﮫ اﯾن ﺧواﺑﮭﺎ و ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ ﺣﻘﯾﻘت دارﻧد اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ھﻣﮕ ﯽ ﭘﯾش از آن زﻣﺎﻧﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﻋرﺻﮫ ﻻھوت و ازﻟ ﯾت ھم اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﻧد. ﻧﮑﺗﮫ دﯾﮕری ﮐﮫ درﺳﺗﯽ اﯾن ﺑرداﺷت را ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺳرﺗ ﺎ ﺳر اﺛر ﺗﺎرﯾﺧﺳﺎز ﺣﺿرت ﺑﺎب ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻔﺳﯾر ﺳوره ﯾوﺳف اﺳت. اﯾن ﺗﻔﺳﯾر داﺳﺗﺎن ﯾوﺳف را ﮐﮫ ﺑر ﻣﺣور ﺧواب و رؤﯾﺎ ﻣﯽ ﭼرﺧد ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯽ ﮐﻧد. ﺷروع داﺳﺗﺎن ﺧواﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﯾوﺳف در ﮐودﮐﯾش ﻣﯽ ﺑﯾﻧد و آﻧرا ﺑرای ﭘدرش ﻧ ﻘل ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در آن رؤﯾﺎ ، ﺧورﺷﯾد و ﻣﺎه و ﯾﺎزده ﺳﺗﺎره ﯾوﺳف ﺳﺟده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد. ﺣﺿرت ﺑﺎب در ﺗﻔﺳﯾر اﯾن رؤﯾﺎ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ دارﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧواب ﺧواﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ در واﻗﻊ در ﻋﺎﻟم ﻻھوت و ﺳﺎﺑق ﺑر زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت. در اﯾﻧﺟﺎ اﯾن رژﯾﺎﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﯾت راﺳﺗﯾن دارد و ﺑﯾداری ﻋﻧﺻ ری و ظﺎھری ﺗﻧﮭﺎ ﺟﻠوه و ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از آن واﻗﻌﯾت اﺳت. ﺧواﺑﮭﺎی ﺣﺿرت ﺑﺎب اﮔر ﭼﮫ در ﺑﯾت ﻣﺑﺎرک ﺷﯾراز ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد اﻣﺎ اﯾن ﺧواﺑﮭﺎ ﺗﻧﮭ ﺎ ﺟﻠوه ای از ﺣﻘﯾﻘت راﺳﺗﯾن اﯾن رؤ ﯾﺎھﺎﺳت ﮐﮫ در ﻋﺎﻟم ﻗدم و ﭘﯾش از ﺧﻠق آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن ﺗوﺳط ﺣﺿرت ﺑﺎب دﯾده ﺷده اﺳت. اﯾن ﺧواﺑﮭﺎ در ﻣﺷﻌر ﻓؤاد ﺻ ورت ﻣﯽ ﮔﯾر ﻧ د ﮐﮫ در آن ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و وﺣدت ﻣﺣض ﺗﺣﻘق دارد و ﺑﯾﻧﻧده و ﻣﺣﺗوای رؤﯾﺎ ﺗﺟرﺑﮫ و ﺧواب ھﻣﮕﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﻧد. ﺷو

ﮕوﻧﮫ

ء" ﭘﯾش

اﻣﺎ ﺟﻠوه اﯾن رؤﯾﺎھﺎی ﻗدﺳﯽ در ﻋﺎﻟم زﻣﺎن و ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺣﮑﺎﯾت از اﯾن واﻗﻌﯾت ﻣﯽ ﮐﻧ د ﮐﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾز در زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺗﺻﺎدﻓ ﯽ و ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت. ﺑر ﻋﮑس ھﻣﮫ ﺣوادث زﻧدﮔﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از ﺣﻘﯾﻘت ﻗدﺳﯽ اوﺳت ﮐﮫ ﺑﺷﮑﻠﯽ ﻧﻣﺎدﯾن آن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ دارد. ﺑﻌﻧوان ﻣﺛﺎل ﻣﺎه رﺑﯾﻊ اﻻول در آﺛﺎر ﺣﺿرت ﺑﺎب اھﻣﯾت ﺧﺎﺻﯽ دارد ﭼرا ﮐﮫ ﺳرآﻏﺎز زﻧدﮔﺎﻧﯽ اﯾﺷﺎن در اﯾن ﻣﺎه اﺳت . اﮔر ﭼﮫ ﺗوﻟد ﺣﺿرت ﺑﺎب در اول ﻣﺎه ﻣﺣ رم ﺑوده اﺳت وﻟﯽ ﺣﺿرت ﺑﺎب در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ﺳرآﻏﺎز زﻧدﮔﯽ ﺧود را ھﻧﮕﺎم اﻧﻌﻘﺎد ﻧطﻔﮫ ﻣﺑﺎرک ﺑر ﻣﯽ ﺷﻣﺎرﻧد و در آﺛﺎرﺷﺎن ھم ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮫ ﻣﺎه و ﻧﮫ روز ﻗﻣری ﭘﯾش از ﺗوﻟد اﯾﺷﺎن اﺳت. ﯾدﯾن ﺗرﺗﯾب اول ﻋﻣر اﯾﺷﺎن در ﺣواﻟﯽ ﺑ ﯾ ﺳت و دوم ﻣﺎه رﺑﯾﻊ اﻻول ﺻورت ﻣﯽ ﻻ ﮔﯾرد. زم ﺑﮫ ﺗذﮐر اﺳت ﮐﮫ اظﮭﺎر اﻣر ﻣﺑﺎرک در ﺷب ﭘﻧﺟم ﺟﻣﺎدی در واﻗﻊ ﭼ ﮭل و دوروز ﺑﺎ اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻔﺎوت دارد و اﮔر از ﺳﺑﮏ آﺛﺎر ﺣﺿرت ﺑﺎب ﭘﯾروی ﻧﻣﺎﺋﯾم ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮔﻣﺎن ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﭼﮭل و دوروز ﮐﮫ در ﺣروف اﺑﺟد ﻣﻌﺎدل "ﺑﻠﯽ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷد از راﺑطﮫ ﻻھوﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﺳرآﻏﺎز ھﺳﺗﯽ اﯾﺷﺎن و اﺟﺎﺑت ﻣﯾﺛﺎق اﻟﮭﯽ در اظﮭﺎر اﻣرﺷﺎن ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد. 2 ب. اظﮭﺎر اﻣر و ظﮭور ﺳرّ ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ دﯾدﯾم اظﮭﺎر اﻣر ﺣﺿرت ﺑﺎب در ﭘﻧﺟم ﺟﻣﺎدی ﺑﺎ آﮔﺎه ﺷدن اﯾﺷﺎن از ﺳرّ وﺟود ﺧود ھﻣزﻣﺎن ﻧﯾﺳت. اﻣﺎ اظﮭﺎر اﻣر زﻣﺎن

ظﮭور اﯾن ﺳرّ ﺑرای ﻣردم اﺳت. ﺳرّ وﺟود ﺣﺿرت ﺑﺎب ھﻣﺎن ﺳرّی اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻗدﺳﯽ ھﻣﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑران را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد. اﻣﺎ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت در ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮕوﻧﮫ ای ﻧﻣﺎدﯾن ﺧود را ﺟﻠوه ﻣﯽ داد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺳرّی ﺑود ﮐﮫ ﻣﺧﻔﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد. ظﮭور ﺣﺿرت ﺑﺎب و ﺣﺿرت ﺑﮭﺎءﷲ ﺳرآﻏﺎز ﻋﯾﺎن ﺷدن اﯾن ﺳرّ ﻣﮑﻧون ﺑوده اﺳت. ﭘﯾش از ﺑﺣث در اﯾن ﻣورد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮑﺗﮫ ظرﯾف د ﯾﮕر ﻧﯾز ﺗوﺟﮫ ﻧﻣود و آن اﯾﻧﺳﺗﮑﮫ واژه ﺳرّ در ﺣروف اﺑﺟد ﺑراﺑر ﺑﺎ 260 اﺳت و اﯾن ﻣطﻠب ھم ﺑر رﺳﺎﻟت وﯾژه ﺣﺿرت ﺑﺎب و ظﮭور ﺷﺎن در آن ﺳﺎل دﻻﻟت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد. ﺧود ﺣﺿرت ﺑﺎب ھم ﺑدﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺷﺎره ﻓرﻣوده اﻧد. ﺑﺣث در ﺑﺎره ﺳرّ ﺑﺎرھﺎ در آﺛﺎر ﺣﺿرت ﺑﺎب ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد. ﻗﯾّ وم اﻻﺳﻣﺎء آ ﮐﻧده از اﯾن ﻧوع اﺷﺎرات اﺳت. در اﯾن اﺛر و در

ﺑﺳﯾﺎری آﺛﺎر دﯾﮕر ﺣﺿرت ﺑﺎب از ﭼﮭﺎر رﺗﺑﮫ ﺳرّ ﮐﮫ در آﺛﺎر ﻋرﻓﺎﻧﯽ ﮔذﺷﺗﮫ آﻣده اﺳت ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و ﺑﮫ ﺷﮑﻠﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون آن را ﺑﮫ ﭼﮭﺎر رﺗﺑﮫ ﻧﻘطﮫ، ﻧﺑوت، وﻻﯾت و ﺑﺎﺑﯾت ﺗﻌﺑﯾر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ در اﯾن ظﮭور ﺗوﺳط ﺧود و ﺣروف ﺣﯽ ﺟﻠوه ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. 3 اﻣﺎ

2 ﺑر طﺑق ﻗرآن ﺧداوﻧد ﻗﺑل از ﺧﻠق ﻋﺎﻟم ﺣﻘﺎﺋق اﺷﯾﺎء را ﺟﻣﻊ ﮐرده و از آﻧﺎن ﭘرﺳﯾد اﻟﺳت ﺑرﺑّ ﮑم ﯾﻌﻧﯽ آﯾﺎ ﻣن ﭘروردﮔﺎرﺗﺎن ﻧﯾﺳﺗم ؟ و اﺷﯾﺎء ﺟواب دادﻧد ﺑﻠﯽ. ﺣﺿرت ﺑﺎب در آﺛﺎر ﻣﺗﻌدد از ﺟﻣﻠﮫ در ﻟوح ﺧطﺎب ﺑﮫ داﺋﯽ ﺧود ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﻣﺗذﮐر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺑﻠﯽ در ﺣروف اﺑﺟد ﺑراﺑر ﺑﺎ 42 اﺳت. و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ھر ﻓﺻل ﻗﯾوم اﻻﺳﻣﺎء از 42 آﯾﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت. 3 در آﻏﺎز ﺗﻔﺳﯾر ﺑﺳم ﷲ ﺣﺿرت ﺑﺎب ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺧ داوﻧد ﺑرای ظﮭور ﺧود ﭼﮭﺎر ﻣﻘﺎم را ﺗﻌﯾﯾن ﻓرﻣوده ﮐﮫ اﺋﻣﮫ از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳرار ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از: ﺳرّ، ﺳرّ اﻟﺳرّ، ﺳرّ اﻟﻣﺳﺗﺳرّ، و ﺳرّ اﻟﻣﻘﻧّﻊ ﺑﺎﻟﺳرّ. اﯾن ﭼﮭﺎر رﺗﺑﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔوﻧﺎﮔون ﺗﻌﺑﯾر ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺣﻣد و ﻋﻠﯽ و

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online