باب ظهور سرّ

دوﻣﯾن ﺷﮑل ﺗوﺿﯾﺢ ظﮭور ﺳرّ در آﺛﺎر ﺣﺿرت ﺑﺎب ﺑﺣث اﯾﺷﺎن در اﯾن ﻣورد در ﺗوﻗﯾﻊ ﺧطﺎب ﺑﮫ داﺋﯽ ﺧود ﺳﯾد ﻣﺣﻣّ د اﺳت. در اﯾن ﺑﯾﺎن ﺣﺿرت ﺑﺎب ﺑﮫ داﺋﯽ ﺧود ﻣﯽ ﻓرﻣﺎ ﯾﻧد ﮐ ﮫ ﭼون ﻣﯽ دﯾدم ھر ﺑﺎﻣداد در دﻋﺎی ﺧود اﯾن ذﮐر را ﻣﯽ ﮐردی ﮐﮫ " ﻣن ﺑﮫ ﺳرّ آل ﻣﺣﻣد اﯾﻣﺎن دارم " اﮐﻧون اﯾن ﺳرّ را ﺑﮫ ﺗو آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧم ﺗﺎ اﯾﻣﺎﻧت ﺗﻧﮭﺎ ﻟﻔظﯽ ﻧﺑوده و اﯾﻣﺎﻧﯽ ﻋﻣﻠﯽ و راﺳﺗﯾن ﺷود. آ ﻧﮕﺎه از اﯾﻧﮑﮫ ظﮭور رﺑوﺑﯾت و اﻟوھﯾت ﻋﺑﺎرت از ﺳرّ اﺳﻼم اﺳت و اﯾﻧﮑﮫ ﻗﯾوم اﻻﺳﻣﺎء ﺑزﺑﺎن آﯾﺎت ﻧﺎزل ﺷد ه اﺳن ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد. ﺑﻔرﻣوده ﻣﺑﺎرک اﯾن ﯾوﺳف ھﻣﺎن ﺣﺿر وم و ت ﻗﯾِ ﺧود ﺣﺿرت ﺑﺎب اﺳت. ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺣﺿرت ﺑﺎب در آﻏﺎز اظﮭﺎر اﻣر ﺧود ﺑﮫ ﺗﻔﺳﯾر ﺳوره اﺳم ﺧود ﭘرداﺧﺗﻧد . اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐوﺗﺎه ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﺗﻔﺻﯾل در اﯾن ﻧﯾﺳت. ﭘس ﭼﮫ ﺑﮭﺗر ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻘل ﺑﺧﺷﯽ از ﺗوﻗﯾﻊ ﻣﺑﺎرک اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ

ﺑﺎره

ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳد: از آﻧﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺻﺑﺢ ﻣﯽ دﯾدم ﺗﻼوت ﻣﯽ ﻓرﻣودﯾد " آﻣﻧت ﺑﺳرّ آل ﻣﺣﻣد )ص( " ﺧواﺳﺗم ﮐﺷف ﻏطﺎء ﺷود ﮐﮫ ﻋﻣل ﻣطﺎﺑق ذﮐر ﻗوﻟﯽ ﺷود... ﺣﺎج ﺳﯾد ﮐﺎظم )ص(...ﻧوزده روز ﮐﮫ ﺑﮫ اول ظﮭور ﺳرّ ﻣﺎﻧده ﺑﮫ ﻣﻼء اﻋﻠﯽ واﺻل. و اول ﺳﻧﮫ 1260 اول ظﮭور ﺳرّ ﺑود... و ﭼوﻧﮑﮫ ظﮭور ﺳرّ ظﮭور ﷲ اﺳت ﻧﮫ ظﮭور ﺑﺷﺄن ﻧﺑوّ ، ت و وﻻﯾت ﺑل ﺑظﮭور رﺑوﺑﯾّ ،ت از اﯾﻧﺟﮭت ﺑود ﮐﮫ ظﺎھر ﺷد ﺑظﮭور اﻧّ ﻧﯽ اﻧﺎ ﷲ ﻻ اﻟﮫ اﻻّ اﻧﺎ... ﺑداﻧﮑﮫ ﻋدد ﯾوﺳف ) 156 ( ﻋدد ﻗﯾّوم اﺳت و ﻣراد ﻗﺎﺋم آل ﻣﺣﻣّد )ع( اﺳت و اوﺳت ﺣﯽّ ﻗﯾّوم. و از اﯾﻧﺟﮭت ﺑود ﮐﮫ در ﺑدء ظﮭور، ﺳوره اﺳم ﺧود را ﺗﻔﺳﯾر ﻓرﻣود. )ﻓﺎﺿل ﻣﺎزﻧدراﻧﯽ، ظﮭور اﻟﺣق 3:223 (

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online