بازسازی مفهوم انتظار نادر سعیدی

ﺳﺒﺐ ﺣﺰﻧﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﻟﻌﻞّ در ﯾﻮم ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻛﮫ اﺑﺼﺎر ﻗﻠﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد را اﻻّ ﻣﻦ ﺷﺎء ﷲّ ﺑﺮ او ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻻﯾﻌﻠﻢ ﺣﺰﻧﯽ وارد ﻧﯿﺎورﻧﺪ. )ﺑﯿﺎن ﻓﺎرﺳﯽ 6:19 ( -د ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻠﻄﯿﻒ و ﻋﻤﺮان اﻣ ﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﻮﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ اﻧﺘﻈﺎر ا ز ﺟﻨﺒﮫ اﺧﻼق ﻓﺮدی ھﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﮔﺸﺘﮫ و ﺑﮫ ﺿﺮورت ﻋﻤﺮان ﺟﺎﻣﻌﮫ، زﯾﺒﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ، طﺮزﯾﱢ ﺖ و ﺗﻠﻄﯿﻒ ھﻤﮫ ھﺴﺘﯽ، و ﻟﺰوم اﺗﻘﺎن و ﮐﻤﺎل ﺟﻮﺋﯽ در ھﻤﮫ ﻧﻮع ﻓﻌّ ﺎﻟﯿﺖ از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﻌّ ﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ھﻢ اﻣﺘﺪاد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ راه درﺳﺖ

اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﺟﮭﺖ ﻋﻤﺮان و زﯾﺒﺎﺋﯽ ھﻤﮫ ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺘﯽ ﻓﻌّ ﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺪﯾﺪاری روﺣﺎﻧﯽ ﮔﺸﺘﮫ و وﺳﯿﻠﮫ ای ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﻣﯿﺜﺎق ﺧﺪا ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﺎب ﺟ ﻠ ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﺎب از ﺑﺎﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ در ھﻤﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد ﺗﻠﻄﯿﻒ و ﮐﻤﺎل ﺟﻮﺋﯽ و اﺗﻘﺎن را ﺑﮫ اوج ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﮫ در ھﻨﮕﺎم ظﮭﻮر ﻣﻮﻋﻮد ﭼﺸﻢ او ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﮐﺎ ﻣ ﻞ و زﯾﺒﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﯿﻔﺘﺪ و او ﻣﺤﺰون ﻧﺸﻮد. از اﯾﻦ رو ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﺎب از ﻓﺮھﻨﮓ آزادی دﯾﻦ در ﻏﺮب ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺣﺎل ھﻢ از ﺑﺎﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ در ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻏﺮﺑﯿﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و در طﺮزﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺒﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﻨﺎﯾ ﻊ ﺧﻮد از ھﻤﮕﺎن ﺳﺒﻘﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﯾﻈﮭﺮه و در ﺑﯿﺎن ھﯿﭻ ﺷﯿﺌﯽ را ظﺎھﺮ ﻣﮑﻦ اﻻّ ﺑﺮ ﻋﻠﻮّ ﺻﻨﻊ و ﮐﻤﺎل ﻟ ﻌﻞّ ﯾﻮم ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﺑﺮ او اﻓﺘﺪ و دون ﺣﺒّﯽ ﺷﺎھﺪ ﻧﮕﺮدد ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﺧﻮد ﮐﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﻞّ ﻣﻼﺋﮑﮫ در ظﻞّ ﻧﻈﺮ او اﺳﺖ و ﮐﻢ ﺷﯿﺌﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ در ﯾﻮم ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻻﺋﻖ ﻧﻈﺮ ﺷﺠﺮه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺮدد. ﺑﻠﯽ اﮔﺮ ﺷﯿﺌﯽ ﮐﮫ ﻓﻮق ارض آ ﻣﺜﻞ ن ﻧﺒﺎﺷﺪ آن ﺷﯿﺌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻻﺋﻖ ﺷﺪه از ﺑﺮای آﯾﮫ ﻟﯿﺲ ﮐﻤﺜﻠﮫ ﺷﯿﺊ. )ﺑﯿﺎن ﻓﺎرﺳﯽ 7:10 ( و اذن داده ﻧﺸﺪه ﮐﮫ اﺣﺪی ﺣﺮﻓﯽ از ﺣﺮوف ﺑﯿﺎن را ﻧﻮﯾﺴﺪ اﻻّ ﺑ ﮫ اﺣﺴﻦ ﺧﻂّ...ﮐﮫ در ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ﺷﯿﺌﯽ اﻻّ آ ﻧﮑﮫ آن ﺷﯿﺊ در ﺣﺪ ﺧﻮد ﺑ ﮫ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﻣﺮوز ﺣﺮوف اﻟﻔﯿﮫ )ﺣﺮوف اﻧﺠﯿﻞ( ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻤﯿّﺰﻧﺪ در طﺮزﯾّﺖ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ ھﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ ھﻢ ﻣﻦ ﻓﯽ اﻟﺒﯿﺎن ﮔﺮدد... ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ھﺎی ﺧﻮد در ﻧﺰد ﻣﻦ ﯾﻈﮭﺮه ﷲ واﻓﺪ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﮫ وﻓﻮد ﻋﻠﯽ ﷲ ﺑﻮده و ھﺴﺖ . ) ﺑﯿﺎن ﻓﺎرﺳﯽ 3:17 ( در ﮐﺘﺎب اﻻﺳﻤﺎء ﺣﻀﺮت ﺑﺎب ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ ﮐﺎر و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺗﻘﺎن را ﺑ ﮫ ﮐﺎر ﺑﺮد و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ از اروﭘﺎﺋﯿﺎن درس آﻣﻮﺧﺖ. ﺑ ﮫ ﮔﻔﺘﮫ آن ﺣﻀﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮ ﮐﺲ را ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻨ در ﺻ ﻌﺖ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﭼﯿﺰی را در ﺣﺪ ﮐﻤﺎل ظﺎھﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ آن را ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺴﺎزد ﻧ ﻔﺮﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﻣﻮد و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﮐﮫ در ﻧﺰد ﻣﻦ ﯾﻈﮭﺮه ﷲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﻗﺺ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در آ ﻋﯿﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﺴﺖ: ﻓﺎﺗﻘﻦ ﮐﻞ ﺻﻨﻌﮏ و ﺻﻨﺎﯾﻌﮏ و اﺳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ذﻟﮏ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻻﻧﺠﯿﻞ...و انّ ﷲ ﻗ ﺪ ﻟﻌﻦ ﻣﻦ ﯾﻘﺪر ان ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺑ ﮑﻤﺎل و ﯾﻈﮭﺮ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ...رﺑّﻤﺎ ﯾﺤﻀﺮ ﺑﯿﻦ ﯾﺪی ﻣﻦ ﯾﻈﮭﺮه ﷲ ﻣﻦ ﺷﯿﺊ ﻣﺼﻨﻮع ﻧﻘﺺ اﻟﺼﻨﻊ ﻓﯿﮫ و ﯾﻠﻌﻦ ﺻﺎﺣﺒﮫ و ھﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﻟﻌﻨﮫ ﷲ )ﮐﺘﺎب اﻻﺳﻤﺎء( ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﻧﺘﻈﺎر در آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﺎب دﺳﺘﺨﻮش ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻓﺮھﻨﮓ اﻧﺘﻈﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺮدﺑﺎری و ﻣﺪارای دﯾﻨﯽ، آزادی ﻣﺬھﺐ، ﻣﮭﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ، و ﻧﮫ ﻟﻌﻨﺖ و دﺷﻨﺎم ، ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﺤﺒﻮب ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ، ﺳﻠﻮک روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻄﮭﯿﺮ ﻗﻠﺐ، اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی، ﺣﺮﮐﺖ زدودن ﺧﺮاﻓﺎت، ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ادﯾﺎن و ﻣﺒﺪء اﻣﺮ، ﺗ ﻠّ ﺨ ﻖ ﺑﮫ اﺧﻼق اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ، ﺷﺎدﺳﺎزی ھﻤﮫ ﻣﺮدم، اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺪای ھﻤﮕﺎن، و ﺗﻠﻄﯿﻒ و ﻋﻤﺮان ھﻤﮫ ﺟﻮاﻧﺐ ھﺴﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ. ﺻﻮرت ﻣﻦ ﯾﻈﮭﺮه ﷲ ﺑﺮ ﺳﺎزﻧﺪ آن ۀ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺷﺨﺺ اﺳﺖ.

ﻮه ﻣﯽ

ﷲ ﺷﻮﻧﺪ:

ن

ﭼﯿﺰی

در

8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online