باب ظهور سرّ

ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺧداﯾﺎ ﺗو ﻋﺎﻟﻣﯽ ﮐﮫ اوﻟﯾن روز ﺑﮫ ی ﮐﮫ اﻻول ﺳﺎل 1260 ﺑوده اﺳت. در اﯾﻧﺟﺎ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ واژه ظﮭور در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﯾن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت. در اﺛری دﯾﮕر ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧوﺷﺗن ﺗﻔﺳﯾری ﺛﺎﻧﯽ ﺑر ﺳور ه ﯾوﺳف اﺳت ﺑﺎز ﺑﺷﮑل ﻣﻧﺎﺟﺎت ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﻧد: اﻟﻠﮭم اﻧّﮏ ﺗﻌﻠم ﻣن اوّل ﯾوم اﻟّذی ﻧزّﻟت ﻋﻠﯽ ﻗﻠﺑﯽ اﯾﺎﺗﮏ و ﺷرﺣت ﺻدری ﺑﺑﯾﻧﺎﺗﮏ ﮐﺎن ﻣن ﺷﮭر ﻋﯾن اﻻوّل ﻣن ﺳﻧﺔ 1260 . در اﯾﻧﺟﺎ ھم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ اﻟﮭﺎ ﺗو ﻋﺎﻟﻣﯽ ﮐﮫ اوﻟّﯾن روزی ﮐﮫ ﺑر ﻗﻠﺑم آﯾﺎﺗت را ﻧﺎزل ﻓرﻣودی و ﺳﯾﻧﮫ ام را ﺑﮫ ﺑﯾّﻧﺎت ﺧود ﻣﻧﺷرح ﺳﺎﺧﺗﯽ در ﻣﺎه ﻋﯾن اﻻوّل ﺳﺎل 1260 ﺑوده اﺳت. اﻣﺎ اﺷ ﺎره ﺑﮫ وﺳط ﻣﺎه رﺑﯾﻊ اﻻول در ﮐﺗﺎب اﻟﻔﮭرﺳت آﻣده اﺳت. ﻋﯾن ﺑﯾﺎن اﯾﻧﺳت: انّ اوّل ﯾوم ﻗد ﻧزّل اﻟروح ﻋﻠﯽ ﻗﻠﺑﮫ ﻗد ﮐﺎن ﯾوم اﻟﻧﺻف ﻣن ﺷﮭر ﻋﯾن اﻻوّل و اﻟﯽ ذﻟﮏ اﻟﯾوم اﻟّذی ﻗد ﺣرّم ﷲ ﻋﻠﯾﮑم اﯾﺎﺗﮫ ﺧ ﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﺷﮭراً ﻓﯽ ﮐﺗﺎب ﷲ ﻟﻣﮑﺗوب. در ﺑﯾﺎن ﻓوق ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد ﮐﮫ اوﻟﯾن روزی ﮐﮫ روح ﺑر ﻗﻠب ﺣﺿرت ﺑﺎب ﻧﺎزل ﺷد روزﻧﺻف ، ﯾﻌﻧﯽ وﺳط رﺑﯾﻊ ﻣﺎه ، اﻻول ﺑود و ه م ظﮭور ﺣﮑم ﻓرﻣودی رﺑﯾﻊ ﻣﺎه

ﺗﺎ اﻣروز ﮐﮫ ﺧداوﻧد ﺑر ﺷﻣﺎ آﯾﺎﺗﻣﺎن را ﺣرام ﻓرﻣوده اﺳت ﭘﺎﻧزده ﻣﺎه در ﮐﺗﺎب اﻟﮭﯽ ﺛﺑت ﺷده اﺳت. ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻧزول روح اﻟﻘدس در ﺣدود ﭘﺎﻧزده ﻣﺎه رﺑﯾﻊ اﻻول ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت. ذﮐر اﯾﻧﮑﮫ اﻣروز ﺧداوﻧد ﻧزول آ ﯾﺎت ﺑر ﻣردم را ﺑﺧﺎطر ﺑﯽ ﻟﯾﺎﻗﺗﯽ آ ﻧﺎن و آزارﺷﺎن ﺑﮫ ﺣﺿرت ﺑﺎب و اﺻﺣﺎﺑﺷﺎن ﺗﺣرﯾم و ﻣﺗوﻗف ﻓرﻣوده اﺳت اﺷﺎره ﺑﮫ واﻗﻌﮫ ای ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم در رﺳﺎﻟت ﺣﺿرت ﺑﺎب اﺳت ﮐﮫ در آن روز ﯾﻌﻧﯽ در ﻧﯾﻣﮫ ﺟﻣﺎدی اﻟﺛﺎﻧﯽ ﺳﺎل 1261 ﺣﺿرت ﺑﺎب ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﺑﻣدت ﭘﻧﺟﺳﺎل ﻣردم ر ا از ﻣوھﺑت ﻧزول آﯾﺎت و اﻟواﺣﺷﺎن ﻣﺣروم ﮐﻧﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑود ﮐﮫ ﮐﺗﺎب اﻟﻔﮭرﺳت را ﻧﺎزل ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻓﮭرﺳت آﺛﺎرﺷﺎن ﺗﺎ آن روز را ﺑدﺳت دھد زﯾرا ﮐﮫ از آن روز ﺗﺣرﯾم ﺷروع ﻣﯽ ﺷد. ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ از اﯾن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌد در دھﮭﺎ اﺛر ﮔوﻧﺎﮔون ﺣﺿرت ﺑﺎب ﺑﺎﺑﯾﺎن و ﻣردم را ﺑﮫ ﻣﻼ ﺳﯾن ﺣ ﺑﺷروﯾﮫ

رﺟوع ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﭘرﺳﺷﮭﺎی ﺧود را از او ﺑﭘرﺳﻧد و او را ﻋﺎﻟم ﺑﮫ ﮐﺗﺎب اول ﯾﻌﻧﯽ ﻗﯾوم اﻻﺳﻣﺎء ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد. اﯾن ﺗﺣرﯾم ﺣدود ﯾﮑﺳﺎل ﺑﮕوﻧﮫ ای ﻧﺎﻗص اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت و آﻧﮕﺎه ﺑﺧﺎطر اﻟﺗﻣﺎس اﺻﺣﺎﺑﺷﺎن و ﻗﻠب ﻣﮭرﺑﺎن آن ﺣﺿرت ﻧزول ﻋﺎدی ﮐﻼم اﻟﮭﯽ از ﺳر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد. ﭘس ﺗﺎ ﮐﻧون ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ در آﺛﺎر ﺣﺿرت ﺑﺎب ﭘﻧﺞ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺗﻔﺎوت و ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎی ﻣﺗﻌددی در ﻣورد ﻧزول ﻋﻠم و وﺣﯽ ﺑر اﯾﺷﺎن ﻣطرح ﺷده اﺳت. ﻧﻔس اﯾن ﺗﻔﺎوﺗﮭﺎ ﺑر اﯾن واﻗﻌﯾت دﻻﻟت ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ ﺟﻧﺑﮫ ای ﻧﻣﺎدﯾن دارد و ﺑر ﻣﺑﻧﺎی درﺟﮫ درک ﻣردم زﻣﺎن ﺗﺻوﯾر ﺷده اﺳت. واﻗﻌﯾت اﯾﻧﺳﺗﮑﮫ ﺣﺿرت ﺑﺎب در ﺑﺳﯾﺎری از اﺛﺎر ﺧود از ﺗﺣﻘق ﻋﻠم ﻟدﻧﯽ در ﺻﻐر ﺳن ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﻧد. ﯾﮑﯽ از اﯾن آﺛﺎر ﺗﻔﺳﯾر ﺳوره ﯾوﺳف اﺳت ﮐﮫ در آن ﭘس از ﻣﻌرﻓﯽ ﺣﺿرت ﺑﺎب ﺑﻌﻧوان ﺳرّ و ﯾﺎ اﺳراری ﮐ ﮫ در ﻣﻼء ﻋﻣﺎء ﭘﻧﮭﺎن ﺑوده اﺳت ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﺧود از ﺻﻐر ﺳن ﺑر ﻧﻔس ﺧود واﻗف ﺑوده اﻧد . ﻋﯾن ﺑﯾﺎ ن ﮐﮫ در ﺳوره اﺳم آﻣده اﺳت اﯾﻧﺳت: ﻗل اﻧّﯽ اﻧﺎ اﻻﺳرار ﻓﯽ ﻣﻼء اﻟﻌﻣﺎء ﺑﺎﻟﺣقّ اﻻﮐﺑر ﻟﻘد ﮐﻧت ﺣول اﻟﻧﺎر ﻣﺳﺗوراً. و اﻧّﯽ ﺑﺎذن ﷲ ﻓﯽ ﺻﻐری ﻗد ﮐﻧت ﺑﺎﻟﺣقّ ﻋﻠﯽ ﻧﻔﺳﯽ ﻋﻠﯾﻣﺎً. در ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾﻧد ﺑﮕو ﮐﮫ ﻣن ﺑراﺳﺗﯽ در ﻣﻼء ﻋﻣﺎء اﺳرار ﻣﺳﺗور در ﺣول آﺗش طور ﺧ ﻟﯽو ﺑوده ودم ﺑراﺳﺗﯽ ﺑﮫ اذن ﺧدا از ﮐودﮐﯽ ﺑر ﻧﻔس ﺧود واﻗف ﺑوده ام. ﺣﺿرت ﺑﺎب اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﻣراﺣل ﮔوﻧﺎﮔون ﺳرّ ھﻣﺎﻧﻧد ﻣﯽ ﮔردﻧد اﻣﺎ ﺳرّی ﮐﮫ در ﺣول آﺗش طور ﭘﻧﮭﺎن ﺑوده اﺳت و اﻟﺑﺗﮫ اﯾن آﺗش ﺣﮑﺎﯾت از ﺻرف ﺗﺟﻠﯽ ﺣق ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد. ﻣﻔﮭوم ﻣﻼء ﻋﻣﺎء در ﺗوﻗﯾﻌﯽ از ﺣﺿرت ﺑﺎب ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ آن رﺟوع ﻧﻣود. اﻣﺎ آﺷﮑﺎر اﺳت ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ﺣﺿرت ﺑﺎب ﺑﯾﺎن ﻣﯽ دارﻧد ﮐﮫ از ﮐودﮐﯽ ﺑر ﺳرّ وﺟود ﺧود ﻋﻠم داﺷﺗﮫ اﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﻣطﻠﺑﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺑﯾﺎن ﺣﺿرت ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء در ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﮫ ﺻورت "و اﻟﺑﺗﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﻘدﺳﮫ از ﺑداﯾت واﻗف ﺑر ﺳرّ وﺟود اﺳت " ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود. 1 اﯾن ﻣطﻠب ﺑﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﮔو ﻧﺎﮔوﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺑﺣث ﺷد ظﺎھراً ﻧﻣﯽ ﺧواﻧد. اﻣﺎ ﺑرای درک راﺳﺗﯾن ھﻣﮫ اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎ و ﺗﺎارﯾﺦ ﮔزارﯾﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺑﯾﺎن ﺣﺿرت ﺑﺎب در ﮐﺗﺎب ﺑﯾﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾم ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺣﻘﯾﻘت ﻣطﻠب را ﺑﮕوﻧﮫ ای ﺻرﯾﺢ ﻣطرح ﮐرده اﻧد. ﺑر طﺑق اﯾن ﺑﯾﺎن ﺣﺿرت ﺑﺎب از ﻟﺣظﮫ ﺧﻠﻘت ﺧود دارای ﻋﻠم ﻟدﻧﯽ و واﻗف ﺑر ﺳرّ وﺟود ﺧود ﺑوده اﻧد. ﻋﯾن ﺑﯾﺎن ﮐﮫ در ﻣورد ﻣن ﯾظﮭره ﷲ و ھﻣﮫ ﻣظﺎھر ﻣﻘدﺳﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﺧودﺷﺎن اﺳت اﯾﻧﺳت: زﯾرا ﮐﮫ ﺷﺟره ﺣﻘﯾﻘت در ﺑطون ﺧود ﺷﺎھد اﺳت ﺧﻠق ﺧود را و ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﮐل را و ﻣﯽ ﺑﯾﻧد او را وﻟﯽ ﮐﺳﯽ او را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد و ﺑﮫ ﻋﯾن او او را ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧد زﯾرا ﮐﮫ آن ﻋﯾن ﺑﻌد از ظﮭور او ﺧﻠق ﻣﯽ ﺷود در ﮐل ﺷﯾﺊ. ﭼﮫ ﺑﺳﺎ در ﺑﯾﺗﯽ ﮐﮫ ھﺳت ﻧﮫ ﭘدر ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳد ﻧﮫ ﻣﺎدر و ﻧﮫ اھل آن و ﻧﮫ اﺣدی از ﺧﻠق. ﻣَﺛَل آن را ﻣﺛل ظﮭور رﺳول ﷲ ﺑﯾن ﻗﺑل از ﺑﻌﺛت و ﻣﺛل ظﮭور ﻧﻘطﮫ ﺑﯾﺎن ﻗﺑل از اظﮭﺎر، وﻟﯽ ﻋﻠم او ﻣﺣﯾط ﺑوده ﺑر ﻧﻔس ﺧود و ﺑر ﺧﻠق ﺧداوﻧد ﮐﮫ در ظل او ﺳﺎﺋرﻧد. از ﺣﯾن ظﮭور روح در آن ﻋﻠم دارد ﺑﻧﻔس ﺧود ﺗﺎ ﻣﻧﺗﮭﺎی ﺷﺄﻧﯽ ﮐﮫ روح ﺑﻌرش دﯾﮕر ﺗﻌﻠق ﮔﯾرد. )ﺑﯾﺎن ﻓﺎرﺳﯽ 8:6 (

ﺧوﯾش

1 ﺣﺿرت ﻋﺑداﻟﺑﮭﺎء، ﻣﻔﺎوﺿﺎت. ﻗﺎھره 1329 ه.ق. ص. 109 .

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online