ماهیت ظلم و شیوه مبارزه با آن

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﮭﺎﺋﯽ 1

ﻣﺎھﯿﺖ ه و ﺷﯿﻮ ﻇﻠﻢ

اﻧﺠﻤﻦ

ای از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ د ﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﺳﻌﯿﺪی در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧ ﮫ

ﺗﺮﺟﻤﮫ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﮭﺎﺋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ 2 ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﺑﺸﯿﺮ ﺟﺎوﯾﺪﻧ ﯿﺎ

ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮫ ﺗﺠﺮﺑ ای ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻮد ه اﺳﺖ. ﭘﻨﻠﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ھﻤﯿﻨﻄﻮر دو ﭘﻨﻠﯽ ﮐﮫ دﯾﺮوز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻧﺪ ِ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮای ِ ﻣﻠﮭﻢ از اﺻﻮل روﺣﺎﻧﯽ ﻏﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ، ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻄﻮر ای ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﻦ ﺷﺪﻧﺪ زﯾﺮا ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫ ای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ و اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﺳﺖ. اﯾ ﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ آﯾﻨﺪه را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﮫ آن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ. ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ای ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮﺳﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻦ ﺑﻮد و اﻣﯿﺪوارم اﻟﮕﻮی آن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ . ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ھﺎی ﻣﻦ ﻣﺎھﯿ ﺖ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و روش و ﻣﺴﯿﺮی ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﺘﻀﺎد ﻇﻠﻢ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ﻣﺘﻀﺎد ﻇﻠﻢ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزادی، ﻋﺪاﻟﺖ، رو ، ﺷﻨﮕﺮی و دھﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ. زﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼﻨﺪوﺟﮭﯽ اﺳﺖ. اﻣﯿﺪوارم در ﺻﺤﺒﺖ ھﺎﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾ ﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ اراﺋﮫ ﮐﻨﻢ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾ ﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آزادی را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗ ﺮار دھﻢ. در اداﻣﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ . اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮدازم و رﯾﺸﮫ ھﺎی آ ن را ﺑﯿﺎن ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد. در ﺑﺨﺶ دوم ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮫ ﻋﻄﻒ ﻣﮭﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت ﺧﻮاھﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻇﻠﻢ ﭘﺎﺳﺦ داده اﻧﺪ. ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ، ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﺳﮫ اﻇﮭﺎر اﻣﺮ ﺣﻀﺮت زﯾﺒﺎ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده

ﻓﮑﺮی

وﯾﮋه

ﮐﮫ ﻣﯽ

ﻣﺎھﯿﺖ

ﻣﺎھﯿﺖ ﻇﻠﻢ ﻣﯽ

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ

ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﻢ داد ﮐﮫ ھﺮ ﺳ اﯾﻦ ﮫ وﻗﺎﯾﻊ در اﺻﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ. در ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎﯾﻢ، ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ، ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻇﻠﻢ ﺧﻮاھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﺮای ﻓﮭﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﻇﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ، ﻋﻠﻞ اﺻ ﻠﯽ و رﯾﺸﮫ ھﺎی آن ﮐﺪام اﻧﺪ و دﯾﺪﮔﺎه ﺑﮭﺎ ﺋﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت و اﻧﺪﯾﺸ ﮫ ھﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ ،

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ

ﺧﻮاھﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﻇﻠﻢ را ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﻢ. ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ، در ﻧﻈﺮﯾ ﮫ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻋﻮ اﻣﻞ و ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل و در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﺮوز اﯾﻦ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺪﯾ ﻦ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺲ، اﯾﻦ داری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل ﻇﻠﻢ و در ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ. ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء اﻧﺪ. در ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﺼﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ در آن

ﻣﯽ ﺑﯽ

ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ

در ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﯽ

راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻈﺎﻟﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﮭﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ، ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ آن را ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻇﻠﻢ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺗﺮﺟﻤ ﮫ ] ﻠﯿﺴﯽ اﻧﮕ [ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻔﺎوﺿﺎت، ﻣﻔﮭﻮم ﮐﻠﯿﺪی ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮫ ﺑ ﮐﻠﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ در ﺗﺮﺟﻤﮫ ً ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ آﻣﺪه اﺳﺖ و دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. ﻣﻦ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺧﻮاﻧﻢ ﻣﯽ و ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽ ﺑﮫ ﮐ ﮐﻨﻢ ﻠﻤﺎت اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﭘﺮداﺧﺘﮫ

ﺎ ﺳﺒﺐ اﺻ ﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺪﻧﯿ ﺖ ﺣﺎﺿﺮه اﺳﺖ زﯾﺮا 1 Nature and Dynamics of Oppression, Empowerment, and Battle against Oppression 2 Association for Baha’i Studies North America (ABS) - 39th Annual Conference, Anaheim, CA – 2015

ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ اﻣ» :

و ﻣﯽ

1

ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﻔﻮﺳﯽ ﻣﻌﺪود ﺑﯿﺶ از ﻟﺰوم ﺛﺮوت ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﮐﺜﺮی ﺑﺮھﻨﮫ و ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﯽ ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ .« اﮔﺮ ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ، ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ آن را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎن رﯾﺸﮫ در اﯾﻦ دارد ﮐﮫ ﻧﻮع ﺑﺸ ً ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ﺮ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ؛ اﯾﻨﮑﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﮫ رﺗﺒ ل داده ﺷﺪه و اﺟﺘﻤﺎع و ﻧﮭﺎدھﺎی ّ ﺣﯿﻮان ﺗﻨﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺟﻨﮕﻞ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ از دﯾﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ و رﯾﺸ ﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ ھﻤ ﮫ اﺷﮑﺎل ﻇﻠﻢ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﯽ ﻓﺮھﻨﮕ ﻧﻮﻋ ﺑﺮ ﯽ از ادراک و آﮔﺎھﯽ 1 ﮐﮫ اﺳﺖ روﺣﺎﻧﯽ واﻗﻌﯿﺖ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ و ؛ﮐﻨﺪ

ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﻈﺎﻟﻢ ا ﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺪن اﻣﺮوز ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی » ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ « ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء ﻇﻠﻢ

ﻣﯽ ﻣﯽ

و ﺑﯽ

ﻣﺎھﯿﺖ

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺷﺪن 2 ﻓﺮھﻨﮓ در اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ . در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﻮان ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ – ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﺎﻧﻮن – ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ اﺻﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪه، ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺎﻣﺎن ه دھﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی و ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺴﺎﻟﮫ، ﺣﺎل آﻣﺎده اﯾﻢ ﺗﺎ ﻓﮭﻢ ﺟﺪﯾﺪی از ﮫ ﻣﺴﺎﻟ ﻇﻠﻢ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ. ﮫ ﻧﻈﺮﯾ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﻨﺶ ھﺎی زﯾﺎدی اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ، اﻣﺎ ﭼﻮن ﯾﮏ شﺧﻮد ﻣﺎده ﮫ ﻧﻈﺮﯾ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ اﺳﺖ، ﺟﺰﺋﯽ از ھﻤﺎن ﻧﻈﺎم ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و آن در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء در اداﻣ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﮫ

اﯾﻦ

ﺷﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺧﺎﻟﺺ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را ھﻢ ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﺸﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ھﻢ داری و ھﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ زداﯾﯽ 3 از اﻧﺴﺎن و از ﻇﻠﻢ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﻢ داد ﮐﮫ ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﺷﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎﻧﯽ از ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮑﺎر ادراک روﺣﺎﻧﯽ از ﺟﮭﺎن و ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﮫرﺗﺒ ﺟﺎﻧﻮران و وﺣﻮش. اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آن، ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﮫ ﻧﮑﺘﮫ ای اﺷﺎره ﮐﻨﻢ. و آن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﮫ دﯾﺎﻧﺖ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻋﻠﺖ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻇﻠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی رﻓﺘﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ھﺎی روﺣﺎﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺨﻮاھﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ را در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎع و رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻗﺮار دھﺪ، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﮫ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ دﯾﺎﻧﺖ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ را اﻣﺮی ﺷﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻠﮑﮫ درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺳﺖ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧ ﮫ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ،ﺑﺎب ﺣﻀﺮت و ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء را ﻣﻘﺪس و زﯾﺒﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ ﯾﮏ اﺻﻞ ﻋﺎدﻻﻧﮫ و زﯾﺒﺎ در ﺳﻄﺢ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻮازن ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 4 ﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد، ﻣﻮﺟﺐ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺷﺪه و از ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ .ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﻧﻮع ، اﻧﺴﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺼﮫ اش آﮔﺎھﯽ و ﺷﻌﻮر اﺳﺖ و اﻣﯿﺎﻟﺶ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﻏﺮاﯾﺰ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ، اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻠﻖ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ وی ﺑﮫ ﺘﻨﺪ ﻧﯿﺴ ﺣﯿﻮان ﮫرﺗﺒ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﮭﺎﯾﯽ ] ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻇﻠﻢ [ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ادراک ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ای ﺑﮕﻮﻧﮫ دﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﮫ ﻧﻈﺮﯾ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ اﺳﺖ. در اداﻣ ﮫ ﺑﺤﺚ، ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﺷﮑﻞ

ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ

ﻋﻤﺪه

ﻃﺒﯿﻌﺖ

1 Perception and Consciousness 2 Institutionalization 3 Dehumanization 4 Ecological

2

ﮐﻨﺪ، ﺑﺨﻮاھﺪ از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ در ﺣﯿﺎﺗﺶ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠ زن ﺗﻮا ﻧﮫ آن ﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻮم ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارزش ھﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎع و رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﻮد، ﻧﺘﯿﺠﮫ اش ﻇﮭﻮر اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻇﻠﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. اﺷﺎره ﮐﺮدم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﺷﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﻇﻠﻢ ﺑﭙﺮدازم. اوﻟﯿﻦ آﻧﮭﺎ در ﺳﻄﺢ ﻓ ﺮدی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ا ﺳﺖ و ﻣﻦ آن را ھﻮﯾ ﺖ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻢ. ھﻮﯾﺖ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ. از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﺑﺎب و دﯾﮕﺮ ﮫ ﻣﻘﺪﺳ آﺛﺎر ﺑﮭﺎﺋﯽ، ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻨﮫ اﺳﺖ ؛ ﻣﺎ آﯾﻨﮫ ھﺴﺘﯿﻢ ھﺮ . ای ﯾﻨﮫآ دو ﺟﻨﺒﮫ دارد. ﭘﺲ اﯾﻨﮑﮫ ھﻮﯾﺖ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ از دو ﺟﻨﺒﮫ درک ﺟﻨﺒﮫ اول ﺷﯿﺸﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﻨﮫ از آن ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﮫ دوم ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﺷﯿﺸﮫ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺸﮑﻞ ﺟﮭﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھﺎ ﻣﯽ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ، آن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﯿﺸﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺷﯿﺸﮫ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﺸﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، از ﻧﻈﺮ ﻗﻮﻣﯿﺖ، ﻃﺒﻘﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣ ﻠﯿﺖ، زﺑﺎن، ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ. ﺣﺎل اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ھﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﮫ ﻣﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﯿﺸ ﮫ ﻣﻦ، ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻀﺎد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دارد . دﯾﮕﺮان، اﻧﺴﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ، ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﮕﺮ، ﯾﺎ ﻏﺮﯾﺒﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﯾﺎ دﺷﻤﻦ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ زداﯾﯽ از دﯾﮕﺮان، ﻣﺮگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 1 دﯾﮕﺮان و اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر دوﮔﺎﻧﮫ ا ﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدی ھﺎ و ﻏﯿﺮﺧﻮدی ھﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﺎدی و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﺎب در آﺛﺎرﺷﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ھﻮﯾﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﯿﺸ او ﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ در آﯾﻨ ﮫ ﻗﻠﺐ وی ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﻮدش و ﮐﻞ ﺳﯿﺎره ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻓﮭﻢ اﯾﻦ

ﻣﯽ

ﻣﺎھﯿﺖ

ﺷﻮد.

اﯾﻦ ھﻮﯾﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آﯾﻨﮫ اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺣﻀﺮت ﺑﺎب ﻗﺼﺪ دا ﺷﺖ ﯾﮏ ادراک ﺟﺪﯾﺪ، ﯾﮏ ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ ، ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﮫ در آن ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮدی ﻣﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ دﻋﺎﯾﯽ دارد ﮐﮫ : ﮔﻮﯾﺪ ﻣﯽ ﻢﱠ » ُ ﮭ ّ اﻟﻠ ِ ر َ ا َ ﻧﯽ ﺣ َ ﻘﺎﯾﻖ اﻻ «.ء ﺷﯿﺎ ﺣﻀﺮت ﺑﺎب ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه اﻧﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺷﯿﺎء را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﻨﻨﺪ. و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺷﯿﺎء ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﮫ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ آﯾﻨﮫ ھﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﮭﻢ از ھﻮﯾﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ، آﻧﮕﺎه ھﻤ ﮫ واﻗﻌﯿﺖ را، ھﻤﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎ را، ﯾﮑﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ. ھﻤﮫ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ ھﺴﺘﯿﻢ. در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ در واﻗﻊ اﺻﻞ ھﻤﮫ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﯿﮭﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺮ، ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺳﺮﮐﻮب و اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد د ر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ، ﮐﻠﻤﮫ اﺻﻠﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ِ ﻣﻔﮭﻮم ِ و ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ روﺣﺎﻧﯿﺖ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ھﻤ ﮫ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از آن ﻧﺪارد. در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ھﻮﯾﺖ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﮫ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ. ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻌﺼﺐ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ در آﺛﺎر ﺑﮭﺎﺋﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ. ھﻮﯾﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﮫ در ﻣﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺘ ﮫ ﺑﺎﺷﺪ، و ﺑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﯿﺸﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﻣﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ و ﯾﮕﺎﻧﮫ ه ﮐﻨﻨﺪ

وﺣﺪت

ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻨﺎت ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ و واﺿﺤﯽ ً ﻣﮑﺮرا - اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻄﻮر واﺿﺤﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ - ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻌﺎدل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎع

1 Social death

3

اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﮐﺎرﺑﺮد و اﻧﻌﮑﺎس ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ در ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺗﻌﺼﺐ ﯽ اﺳﺖ. ﻟﻐﺖ ﺗﻌﺼﺐ در ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ﻣﻌﻨﺎی آن در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ [ prejudice ] « ﺗﻌﺼﺐ » اﺳﺖ. ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ً ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﮔﺮوه ﺧﺎص ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ. رﯾﺸﮫ آن » ﻋُﺼﺒَﺔ د« ر ﻋﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺮوه و دﺳﺘﮫ اﺳﺖ. ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮫ ﻧﻈﺮﯾ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی » ﻋَﺼَﺒﯿّﺔ ﺑﻨﺎ «

ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی از ﻟﻐﺖ ﺗﻌﺼﺐ اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺺ ﻓﺮو ﺑﮑﺎھﯿﺪ، ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻏﺮﯾﺒﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﯿﻢ ِ دورﮐ 1 » ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﯽ ﻣﺤﺪوده اﺧﻼق ھﻤﺎن ﻣﺤﺪوده ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .«

ﭘﺲ ﻣﺎھﯿﺖ ﺗﻌﺼﺐ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﺪم روﺣﺎﻧﯿﺖ ، ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺟﻨﮕﻞ ﺗﻨﺰل ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﺎ را ﺣﯿﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺼﺐ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﮫ ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ اﺻﻞ ﺳﺎﻣ و ﻓﺮھﻨﮓ ه دھﻨﺪ ﺎن ادراک ] ﻣﺎ از ﺟﮭﺎن [ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﺮدﺳﺎﻻری ﻓﺮھﻨﮓ و ﻧﮭﺎدھﺎ ﯾ ﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص از ﺗﻌﺼﺐ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﮫرﯾﺸ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اش ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮ د. ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻌﺼﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﮫ رﺗﺒ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﻣﺜﻼ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﮋاد، ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﯿ ﻦﮭ ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﮫ ﻧﯿﺰ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮی از ھﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ھﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮏ ﺷﮑﻞ از ﺗﻌﺼﺐ ھﻢ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﺑﺘﺪا ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺪ. آﯾ اﮔﺮ رﯾﺸﮫ ﻇﻠﻢ در اﻧﮑﺎر روﺣﺎﻧﯿﺖ و اﺻﻮل و ھﻮ ﯾﺖ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﺖ، ﭘﺲ ﭼﻄﻮر

ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬھﺒﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﮐﻤﯽ ﻋ ﺠﯿﺐ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺪ. رﺳ اﺳﺖ، ﻧﺒﻮغ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء اﺳﺖ. ﺗﻌﺼﺐ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ. اﻧﮑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ، اﻧﮑﺎر روح و اﻧﮑﺎر ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روﺣﺎﻧﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ. ﺑﻨ ﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﺗﻌﺼﺐ و ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﺪﮔﺎه روﺣﺎﻧﯽ و دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎده ﮔﺮاﯾﯽ – آن ھﻢ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ – اﺳﺖ . ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺖ. ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﯾﮏ ﺗﻮھﻢ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻮﺟﯿﮭﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﮭﺎﺋﯽ، ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻇﻠﻢ اﻧﮑﺎر روﺣﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﮑﺮار ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ » ﻣﻦ ﺑﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻤﺎن دارم « ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪاوم در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﺎ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از ﻋﺒﺎدت ﮐﺮدن و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ. دﯾﻦ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻗﻠﻤﺮو ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﺮاﺗﺮ روﯾﻢ، واﻗﻌﯿﺖ روﺣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ، ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را اﻟﮭﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ، ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﻘﺪس ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ. ا ﯾﻦ دﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء اﺳﺖ. ﭘﺲ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﭼﮫ ﮔﺮاﯾﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﮫ از روی ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬھﺒﯽ، در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ. ﺟﮭﺎن در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ . اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻣﻨﻄﻖ ھﺮ دوی آﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ. اﺑﻌﺎد ، ھﺮ دو روﺣﺎﻧﯽ واﻗﻌﯿﺖ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﮫ رﺗﺒ ﮐﺎھﻨﺪ. ﻓﺮوﻣﯽ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ھﻮﯾﺖ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن در رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ اش، در ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮدش را ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﺣﯿﻮان ﺗﻨﺰل ﻣﯽ ً اش، ﻣﺠﺪدا دھﺪ. ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ھﺮ اﻧ ﺴﺎﻧﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ وﻇﯿﻔ واﻻی ﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ادراک روﺣﺎﻧﯽ، ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺬﮐﺮ و ﺗﻮﺟﮫ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش ھﺎی روﺣﺎﻧﯽ، ﺗﻌﮭﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد. دﻧﯿﺎﯾ ﮐﮫ ﯽ ﺟﺎﻧﻮران و وﺣﻮش اﯾﻦ ﻧﺒﻮغ دﯾﺎﻧﺖ ﺑﮭﺎﺋﯽ و ﺣﻀﺮت اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺮ دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ اﺳﺖ و ﮐﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﻣﺘﻀﺎد ً اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼ

ﻣﯽ

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ

ﺳﻄﺢ

ﻣﺎده

ﺿﺎﺣ ﺣﺎل

1 ﯿﻢ ) ِ ﻣﯿﻞ دورﮐ ِ ا ۱۸۵۸ - ۱۹۱۷ (

ﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی و از ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاران ﻋﻠﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺟﺎﻣﻌﮫ

4

در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻄﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – اﯾﻨﮑﮫ ﻧﮫ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺳﺎﮐﺖ – ً ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ 1 اﺳﺖ. وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎھﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ آن ﮐﻮدﮐﺎن ھﺴﺘﻨﺪ. ﮐﻮدﮐﺎن دﻧﯿﺎ ﻋﻤﺪه ﮔﺮوھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺗﻨﺰل اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﮫرﺗﺒ ﺣﯿﻮان ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﯽ

ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﺳﮫ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﻇﻠﻢ را ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﮫ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ. ﯾﮏ ﺷﮑﻞ از ﻇﻠﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻮرد، ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، دو ﻗﻄﺐ ﻣﺘﻀﺎد ﺧﺎﻟﺺ داری ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ. ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﮫ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم، ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء ھﺮ دوی اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ھﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﮫرﺗﺒ ﺟﻨﮕﻞ ھﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺧﺎﻟﺺ، ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﭘﺬﯾﺮش و ﻨﮫ ﻧﮭﺎدﯾ ﺳﺎزی آﺷﮑﺎر و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﮕﻞ – ﺑﻘﺎ ﺗﻨﺎزع – ﺳﻄﺢ در اﺟﺘﻤﺎع ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮی و. ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ، ﺟﺰ ﭼﯿﺰی ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ اﺷﯿﺎﺋﯽ ﺑﮫ ھﺎ اﻧﺴﺎن

و ﯾﮑﺴﺎن ﺗﺎ ﺷﻮﻧﺪ داده ﺷﮑﻞ و ﺷﺪه ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺌﻮن ﺗﻤﺎﻣﯽ در ﺑﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺴﺖ . ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ

ً

ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و

ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﺟﺮا درﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﻧﺪ هﺷﺪ اﻣﺘﺤﺎن

اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﯿﺴﺖ

ﺻﺮﻓﺎ

ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ِ ﺑﺮاﺑﺮی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه در ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺗﻨﮭﺎ

ﺗﻤﺎﻣﯽ ھﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ

اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﯾﻌﻨﯽ ،

ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ ذات

زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎی را آزاد و ً داﺋﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ھﺪاﯾﺖ ه ﮐﻨﻨﺪ

ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮی ﻗﺮار دھﺪ . ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﮫ اﻧﺪﮐﯽ آزادی ﺑﮫ اﻓﺮاد اﻋﻄﺎ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻄﻠﻖ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﻣﺮ ﺑﮭﺎﺋﯽ رﺗﺼﻮ ، ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از آزادی و رھﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد اﺻﻞ وﺣﺪت در ﮐﺜﺮت اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺻﻞ در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ، ﻧﻈﻢ ﻓﺮھﻨﮕﯽ، رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺷﺌﻮن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺸﺮی ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣ ﺎ اﯾﻦ اﺻﻞ، وﺣﺪت در ﻋﯿﻦ ﮐﺜﺮت اﺳﺖ – ﻧﮫ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﮫ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﮐﺜﺮﺗﯽ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﺑﯿ ﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد – ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺜﺮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﺣﺪت ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ، ﺑﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ، ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ، و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ﮐﺜﺮت ارﺗﺒﺎﻃﺎت 2 ﺷﻮد. ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﻇﻠﻢ در ﻧﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﻮال در اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻮرد ھﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎ ﻧﯿﺮوی اﺻﻠﯽ ﻇﻠﻢ و ﺳﺮﮐﻮب اﻧﮕﯿﺰد: ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻨﺪ؟ و ﺣﺪ ﻣﺸﺮوع اﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﮫ و آزادی اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺳﻮال در ﺧﺼﻮص ﺣﮑﻮﻣﺖ دو ﺳﻮال دﯾﮕﺮ را در اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﯾﻨﮭﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﻠﺴﻔ ﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﺘﻀﺎد دارﯾﻢ. ﯾﮑﯽ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺒﺪاد اﺳﺖ. اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺣﯿﻮان ﯾﺎ ﺷﺊ ھﺴﺘﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ، اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﺴ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮫﺳﺎﯾ » » ﯾﺎ « اﻧﺘﺨﺎب « اﻟﮭﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺧﺼﻮص ﺳﻮال اول، دو ﮔﺰﯾﻨ ﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ. د ر ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ دوﻟﺖ ،

ﻣﺎھﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺖ

ﺑﻮده

ﺑﺮﻣﯽ

ﺣﮑﻮﻣﺖ

اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﮫ ﺑﺮای ھﻤﮫ. ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﺒﺪاد در ھﺮ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﮫرﺗﺒ ﺣﯿﻮان و اﺷﯿﺎء ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎ ادراک روﺣﺎﻧﯽ ] از ﺟﮭﺎن [ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد. اﮔﺮ ﺑﮫ ھﻤﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎ

ﺖ ﮐﮫ

1 Progressive political ideology 2 Diversity of communication

5

ﺑﺼﻮرت ارواح ﻣﺠﺮده ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ، آﻧﮕﺎه ھﻤ ﮫ ﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮﯾﻢ، ھﻤﮫ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺳﯿﻢ، ھﻤﮫ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻗﺪرت و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن را دارﯾﻢ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﻔﮭﻮم ﺑﮭﺘﺮ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﻮرت – ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﺣﻀﺮت ﮐﮫ آﻧﻄﻮر آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ – ﮫ ﻃﺮﯾﻘ روﺣﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎن دھﯽ ﺑﮫ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. آﻧﭽﮫ اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ در درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺸﻮرت ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐﺮدم ﻗﺮار دارد. ﻣﻌﺎدل ﻣﻔﮭﻮم اﯾﻦ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﮫ

ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﻮال دوم ] ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ [ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺪود دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺸﺮوع ﺣﮑﻮﻣﺖ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ در اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﺑﺎ دو ﻣﺘﻀﺎد ﻣﻮاﺟﮫ ھﺴﺘﯿﻢ. ﯾﮑﯽ ﺑﺎور دارد ﮐﮫ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻣﺸﺮوﻋﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ وﺟﻮد داﺷ ً وﺟﻮد ﻧﺪارد، در واﻗﻊ اﺻﻼ ﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ از دﺧﺎﻟﺖ ﯾﺎ وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای آزادی ﻓﺮدی اﺳﺖ. ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ ھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺎور داﺷﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ، ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد. ﺣﮑﻮﻣﺖ در ً ﻣﺤﻮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ دﻗﯿﻘﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻄﻮر آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ اﺳﺖ. آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ

اﻣﮑﺎن

ای ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ و دﺧﺎﻟﺖ ﮔﺮ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﺒﻮد اﺷﺎره ﮐﺮدم اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد. ﻧﻘﻄﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ، ً ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ھﻤﺎن دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮﯾﺴﻢ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاھﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺣﺪ و ﻣﺮزی ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﭼﮫ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاھﯽ ﺑ ﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﮫ در آن ﻃﺒﻘﮫ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ھﻤﮫ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎع را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ، و ﭼﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻠﺴﻔﮫ ای ﺳﮑﻮﻻر، ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮﯾﺴﻢ ھﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای آزادی ﻓﺮدی و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد . اﮔﺮ ﺑﮫ آﺛﺎر ﺣﻀﺮت و ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﮫ آﺛﺎر ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿ زﯾﺴﺖ، ﻓﻘﺮ، ﻓﺮﺻﺖ ھﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ، ﻧﮋادﭘﺮ ﺳﺘﯽ، ﺗﻌﺼﺐ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ، ھﻤ ﮫ اﯾﻨﮭﺎ ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای آزادی ھﺎی ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﮫ ﺣﺪ ﻣﺸﺮوع دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در اﺟﺘﻤﺎع ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد. ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎ وﻇﯿﻔﮫ دارﻧﺪ در ھﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌ ﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻔﯿﺪ و ﻻزم اﺳﺖ وارد ﺷﻮﻧﺪ . اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﮭﺎء در ﺑﺤﺚ ﺷﺎن در ﻣﻮرد اﻋﺘﺼﺎب ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ. اﻣﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ، ھﯿﭻ ﺣﻖ و وﻇﯿﻔﮫ ای ﺑﺮای آﻧﮭﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ھﻢ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ و ھﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮﯾﺴﻢ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی از ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ھﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﻮرد آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﺿﺢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻨﻄﻖ آن ﻣﻨﻄﻖ ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮﯾﺴﻢ ھﻢ اﻧﺴﺎن را ً ﮐﺎﻣﻼ ﮫرﺗﺒ ﺑﮫ ﺣﯿﻮان و اﺷﯿﺎء ﻓﺮوﻣﯽ ﮐﺎھﺪ. ﺷﮑﻞ ﻇﻠﻢ ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﮫ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻢ آﻧﺎرﺷﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ. در واﻗﻊ ھﻤﺎن دوﻟﺘﯽ و ھﺮج و ﻣﺮج اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ و در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رو ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ، ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ از ﻗﺮن 19 ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻈﺎﻟ ﻢ دﻧﯿﺎ در زﻣﯿﻨ ﮫ ﺑﺨﺼﻮص اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ِ ﺳﺎﺧﺘﺎری ِ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﻓﺘﻨﺪ. ﺣﻀﺮت در ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﻇﻠﻢ ﻣ ﺴﺎﻟﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪی اﺳﺖ ﻧﮫ ﺟﻨﯿﺴﺖ، ﻃﺒﻘﮫ و ﻗﻮﻣﯿﺖ. ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﮭﻢ ﺗﻌﺼﺐ ، ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و اﻣﺎ .اﻧﺪ ﺑﻮده ﻇﻠﻢ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺑﻄﻮر روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﻣﺮ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻟﺰوم وﺟﻮد ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ، وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای آزادی اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ 1 ﻣﯽ ھﻢ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ آزادی ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﺗﺨﺮﯾﺐ

ﻓﺰاﯾﻨﺪه

ﺪ ﻣﯽ

ﻣﯽ ﺑﯽ

ﻣﺤﯿﻂ

آﺧﺮﯾﻦ

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ

. ﻓﺮدی ﮐﮫ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺣﺎﺷﯿ ﮫ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد

ِ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻇﻠﻢ

ﻣﮭﻢ

1 Corporations

6

ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ھﯿﭻ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻧﺪارد. ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿ ً و ﻓﺮدی ﮐﮫ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﮫ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ دﻧﯿﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﻮد ﺷ از ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﮭﺮوﻧﺪ آن ﮐﺸﻮر ﺧﺎص ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. در ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﻣﯽ ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ: » ﻋﺎﻟﻢ ﯾﮏ وﻃﻦ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻋﻠﯽ اﻻرض اھﻞ آن .« ﺑﺸﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤ ﻇﻠﻢ ﮫ ، ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮭﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻇﻠﻢ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ اﯾﻦ آﻧﺎرﺷﯿﺴﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﻄﻖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ً ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪدا – ﺑﻘﺎ ﺗﻨﺎزع – ] .اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ [ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮدﺧﻮاھﺎﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻣ ﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد و ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد ﺳﮫ ﺑﺎر اﻇﮭﺎر اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ. در اواﺧﺮ 1852 در ﺳﯿﺎھﭽﺎل ﺗﮭﺮان اﯾﺸﺎن اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻄﻮر ﺧﻔﯽ اﻇﮭﺎر اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ. ﺳﭙﺲ در 1863 در ﺗﺒﻌﯿﺪ از ﺑﻐﺪاد ﺑﮫ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل، در ﺧﺎرج ﺑﻐﺪاد اﻇﮭﺎر اﻣﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. و در ﻧﮭﺎﯾﺖ در ﻋﮑﺎ ﺑﺎ ﻧﺰول اﻟﻮاح ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﻣﻠﻮک و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑ ﺎر اﻣﺮﺷﺎن را اﻋﻼن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ. ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ درﺑﺎر ه اﯾﻦ ﺳﮫ اﻇﮭﺎر اﻣﺮ دو ﺳﻮال از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ: ﺳﻮال در ﻣﻮرد زﻣﺎن اﺳﺖ، ﺑﻨﺪی اﯾﻨﮑﮫ ﭼﺮا ﺳﻮال دوم اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﺳﮫ اﻋﻼن ﭼﮫ ﺑﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﻮال اول در واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال دوم را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. در ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﮐﮫ اﮐﺜﺮ آﻧﮭﺎ ھﻨﻮز ﺗﺮﺟﻤﮫ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ – ﻣﻦ ﺑﮫ ﻇﻠﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ. ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺣﻀﺮت اﯾﻦ زﻣﺎن ھﺎی ﺧﺎص را اﻋﻼن رﺳﺎﻟﺖ ﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؟ و ﻣﯿﺰان ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ و اﯾﻨﻄﻮر ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﺳﺖ، در ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﻗﯿﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﺮﺷﺎن را اﻋﻼن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ. ﺣﻀﺮت ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ دادن ﻇﻠﻢ ﻗﯿﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﮑﻮت اﻇﮭﺎر اﻣﺮھﺎی ﺣﻀﺮت ﻧﻮﻋﯽ ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﺑﺤﺮان و ﭘﯿﺮوزی ھﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻦ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ، ﺗﻨﮭﺎ دو ﺑﺨﺶ از آﺛﺎر ﺣﻀﺮت راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. اﯾ ﺸﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ: ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﻇﻠﻢ ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ ھﻤ ﮫ اﺳﺖ. اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ ﻇﻠﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻔﻌﺎل و ﺳﮑﻮت ﺷﺎن ﺷﻮد. اﯾﺸﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽ ﮫھﻤ اﻇﮭﺎر اﻣﺮھﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﻀﯿﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی اﻇﮭﺎر اﻣﺮھﺎی ﺣﻀﺮت را ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ در واﻗﻊ ﺑﺤﺮان ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻇﻠﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ، ﭘﺲ ﭘﯿﺎم و ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ھﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺑﺎﺷﺪ: ﻣﺎھﯿﺖ ﻇﻠﻢ و روش ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن. ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ً اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ] در آﺛﺎر اﯾﺸﺎن [ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ . ﺷﻮد اوﻟﯿﻦ اﻣﺮ اﯾﺸﺎن در ﺳﯿﺎھﭽﺎل ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ آﯾﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ » : ُ ﺮ ُ ﻨﺼ َ اﻧﱢﺎ ﻧ َ ﮏ ِ ک ﺑ در ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ و در ﻣﻮرد روﺷﻨﮕﺮی اﺳﺖ. اﯾﺸﺎن ﮏ ِ ﻤ َ ﻠ َ ﻘ ِ و ﺑ « . اﯾﻦ ﯾﮏ – ﺣﻀﺮت ﻣﯽ ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ِ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻇﻠﻢ دﺷﻤﻨﺎن اﻣﺮ اﻟﮭﯽ ﺑﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ِ اﻟﻠﮫ ﺑ َ ﻤﺎ اﮐﺘ َ ﺴ َ ﺐ َ ا ِ ھﻞ َ ﯾﺪی ا ﻔﺎق ِ ﺑﺎ . اﻟﻨ َ ﻟﮑ ِ ﻤﺔﻠ

اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد. ﻣﯽ در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺻﺤﺒﺖ ھﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﺣﻀﺮت ِ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ راﺟﻊ ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد

ﻣﯽ ﻣﯽ

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ

اول

ﺑﺮای

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ

20 اﺳﺖ ﺷﺪه اﺷﺎره ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ﮐﮫ ام دﯾﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮح

ﺣﺪاﻗﻞ

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ

» ِ اﻟﺴ ُ ﺠﻦ َ ﻟ ُ ﻤ ِ ﻈﮭ ُ ﺮ َ ا َ ﻣﺮ

َ ﻧ َ ﻔ ﺨﻨﺎ ﻓﯽ ّ « ﻮر اﻟﺼ و اﯾﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ: نﱠ » ِ ا َ ﻀﺎء َ اﻟﻘ َ َ ﻨ َ ﻊ ِ ﮐﺮ ِ اﻟﺒﮭﺎء ﻋﻦ ذ ِ ﺪ ِ ﻣﻮﺟ ﺷﯿﺎء... َ اﻻ َ ﺠﻦ ِ ﺎ اﻟﺴ َ ﻠﻨ َ ﺧ َ ذا د ِ ا ﺎ َ ﻠﱠﻐﻨ َ ﺑ َ ﻠﻮک ُ اﻟﻤ ِ ﺳﺎﻻت ِ ر ّ اﻟﻠﮫ ِ ﻠ َ اﻟﻤ ِ ﮏ ِ ﺰﯾﺰ َ اﻟﻌ ِ ﻤﯿﻞ ﻟ َ اﻟﺠ َ ﻤﻮا ا َ ﻌﻠ َ ﯿ َ ﮐﺎن ُ ﻧﱠﮫ راد َ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ا ً ﺪرا َ ﻘﺘ ُ ﻣ ِ ﻤﻮات َ ﻰ اﻟﺴ ِ ﻦ ﻓ َ ﻣ ُ ﻌﮫ َ ﻤﻨ َ ﻢ ﯾ َ و ﻟ رﺿﯿﻦ َ و اﻻ ﺣﻀﺮت «. ﮔﺮا ﯾﮏ ﻋﻤﻞ 1

ﻣﺎ ﻣ

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ

اﻋﻼن

اﻇﮭﺎر

ﻧﻈﺮﯾﮫ

ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﮑﻢ ﺳﯿﻒ و ﺟﮭﺎد ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪه

1 Activist

7

– اﻟﮭﯽ اﻣﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺼﺮت ﮫ وﺳﯿﻠ

ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ – ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﻞ ﺑﮫ ﻋﺸﻘﯽ

اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺟﺎی آن ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﮔﺎھﯽ و ﮐﻠﻤﮫ ﻗﻠﻢ، ﺑﻮد . اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اش ﺟﺴﻢ

وﺟﻮدی

اﻣﺮ اﻟﮭﯽ ﺧﻮاھﺪ

. ﮐﻨﺪ ﻧﺼﺮت را

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ش ﺷﻌﻮر و ﯽ آﮔﺎھ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ . و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺠﺰات را ھﻢ ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻌﺠﺰات اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ اﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﻮد روح اﺳﺖ، وﺟﻮد ﮐﻠﻤﮫ

، ﻋﺎﻟﯽ

اﺳﺖ، وﺟﻮد ھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎ اﺳﺖ. اﻧﺴﺎن » « در اﯾﻦ ﺳﯿﺎھﭽﺎل ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﮫ ﻋﻨﻮان روح، ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن. ﻧﻮع و اﯾﻦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻔﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻری اﺳﺖ. ﺣﻀﺮت وﺣﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺣﻮرﯾ ﻗﺪﺳﯽ ﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ

ارزش

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ارزش

ھﺎی روﺣﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻧﻤﺎد زﻧﺎﻧﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﮫ ﻣﺮداﻧﮫ. ﻧﻔﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﻤﺰﻣﺎن ﻧﻔﯽ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻری را ھﻢ ﺑﮫ ھﻤﺮاه دارد. در دوﻣﯿﻦ اﻇﮭﺎر اﻣﺮ، اﯾﺸﺎن ﺳﮫ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ. در اوﻟﯿﻦ روز ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ً رﺿﻮان ﻣﺠﺪدا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﮑﻢ ﺳﯿﻒ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺠﺪد ﺻﻠﺢ. ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ھﺰار ﺳﺎل ﻣﻈﮭﺮ اﻣﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و اﯾﺸﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ادراﮐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯽ 1 اﺳﺖ. روح ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد. روح ﻣﺘﻔﺎوت از ﻃ اﺳﺖ. ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺒﯿﻌﺖ اﯾﺴﺘﺎ اﺳﺖ ﺧﻮدش و ﻣﺤﯿﻄﺶ را ﺑﻄﻮر ؛دھﺪ ﻞ ﻣﯽ ﺷﮑ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺟﮭﺎن و ﺧﻮدش را ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎزﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﺪ. ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن، ﻣﻨﺪ ھﺴﺘﯿﻢ و ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ. ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺪی در آﺛﺎر ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ از ﺧﺪا، دﯾﻦ و روح اﺳﺖ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﻌﺎدل رﮐﻮد و اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ ﭼﯿﺰی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ھﻢ ھﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﻃﺒﯿﻌﺖ. ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﺧﺼﯿﺼ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮫ ﮐﻨﻨﺪه از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. روح ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ، ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﮫ و رﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ آزادی، ﯾﻌﻨﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺧﻠﻖ. ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت در روز اول رﺿﻮان ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ھﻤ ﮫ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎﺗﺶ ﺧﻮد اﻣﮑﺎن ﻣﺘﺠﻠﯽ ﮐﺮده و ﻇﺎھﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ ای رﺳﺎﻧﺪه ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎل اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ، ﻃﺒﯿﻌﺖ و را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﻢ. در ھﺮ ﺷﺊ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ. اﯾﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ. اﯾﻦ ﻓﺮھﻨ ﮓ و ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﻇﻠﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرک ً در ﺳﻮﻣﯿﻦ اﻇﮭﺎر اﻣﺮ، وﻗﺘﯽ ﮐﮫ دو ﺳﻠﻄﺎن اﯾﺮان و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ را ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ در ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﺮد، اﯾﺸﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻠﻮک و رھﺒﺮان ﺟﮭﺎن ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ. ﭘﯿﺎم اﯾﻦ اﻟﻮاح ﭼﮫ ﺑﻮد؟ اﯾﺸﺎن در اﺑﺘﺪا در ﻧﻔﯽ آﻧﭽﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ھﻮﯾﺖ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﮫ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐﺮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. از ﯾﮏ ھﯿﮑﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣ ﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﺸﻤﺶ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻨﺪ و ﮔﻮﺷﺶ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﺪای اﻟﮭﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮد. در واﻗﻊ واﻗ ﻌﯿﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ؛ ﻧﮋادی ﺟﺪﯾﺪ از اﻧﺴﺎن، اﻧﺴﺎﻧﯽ روﺣﺎﻧﯽ. و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. اﯾﻨﮑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎ روح ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ؛ ﮐﻨﺪ را در ھﻤ اھﻞ ﮫ ھﻤﮫ ﺣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت

ﻓﺮھﻨﮓ ﭘﺪﯾﺪه

ﺗﺎرﯾﺦ

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ

اﺷﯿﺎء

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ

راه

ﻧﻤﯽ

داری را در ھﻤﺎن اﻟﻮاح ﻧﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﻟﻮح ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﻣﻠﮑﮫ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ اراد ه اﻟﮭﯽ ﺑﺮ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎرﺷﯽ دوﻟﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﺑﺮده

و ﺑﯽ

ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻓﻘﺮ،

ﻓﺮاﺗﺮ روﯾﻢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮای ﺟﮭﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ. زﻣﺎن ھﻢ

ِ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ. در ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ

ﻋﺪاﻟﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﻔﯽ ﻣﯽ

ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﯽ

ﻈﻠﻮم َ ﺮات اﻟﻤ َ ﻓ َ ﻘﻮا ز َ ﺗ ِ ا .« وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ در 1 Historical Consciousness

ﺑﯿﺎن، ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ : »

8

اﺑﺘﺪا ﻣﻈﻠﻮم را ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. اﻣﺎ ﺣﻀﺮت وﻟﯽ اﻣﺮاﻟﻠﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن را اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ: be fearful of the tears of this wronged one ] از ا ﺷﮏ اﯾﻦ ﻣﻈﻠﻮم ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ [ . ﯾﻌ ﻨﯽ ﺣﻀﺮت

ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ اﺷﮏ ھﺎی ﻓﻘﺮا و ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ ھﻤﺎن اﺷﮏ ھﺎی اﯾﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﮭﺎﯾﺖ وﺣﺪت و ھﻤﺒﺴﺘ ﮕﯽ ﺑﯿﻦ روﺣﺎﻧﯿﺎت و ﻋﺪاﻟﺖ، ﺑﺮاﺑﺮی ، و ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ. ﭘﺲ ﺣﻀﺮت ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻔﯽ ﻇﻠﻢ ﺑﻮد. در ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ای ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ دارم ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﻮاھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ روش ﻣﺎ ﺑﮫ ﻇﻠﻢ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﮭﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اوﻟﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ. دﯾﺎﻧﺖ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ِ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﻋﺎﻟﻢ آﻣﺪه و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد اﻟﮕﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ رﯾﺸﮫ ھﺎ و ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸ ﮑﻞ ﺑﺸﻮﯾﻢ. ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﮭﺎن را روﺣﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ درﮔﯿﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﮔﺮوھﯽ و ﺣﺰﺑﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ در آن ھﺮ ﻃﺮف، از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ زداﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻇﻠﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ دروﻧﯽ ﮐﺮدن ھﺎ و ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻇﺎﻟﻢ و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧ ﺷﻮد ﻣﯽ ﮭﺎ . اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﺠﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﮭﺎن اﺳﺖ. ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻠﮑﮫ ، ﺑﺎ ﻣﻈﺎﻟﻢ در ﺑﺤﺚ ﻇﻠﻢ، ﺻﺤﺒﺖ ً . ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ . اﻣﺎ در دﯾﺪﮔﺎه ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ دروﻧﯽ ﺷﺪن 1 آن ﻇﻠﻢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در درون ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ. اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ از ﭘﺴﺖ و ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺒﻮدن ﺧﻮد آﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ؛ اﯾﻦ اﻟﺒﺘﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﮭﻢ ﺗﺮ از آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﺮاﺗﺮ روﯾﻢ. اﯾﻦ در واﻗﻊ راھﺒﺮد ﺣﻀﺮت ﮐﺸﯽ ﺑﺎﺑﯿﺎن در ﺣﺎل وﻗﻮع ﺑﻮد ، ﺣﻀﺮت در ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ﺳﯿﺎھﭽﺎل ﺗﮭﺮان ﺑﻮدﻧﺪ . در اﯾﻦ ﺑﺮھ ﮫ ﺣﺴﺎس ﺗﺎرﯾﺨﯽ ، اﯾﺸﺎن از درون زﻧﺪان روز و ﺷﺐ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮو، ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌ ﮫ ﺑﺎﺑﯽ، دﺳﺖ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪام ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﮫ ای، ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺮور ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه، ﻣﯽ ز ﻧﺪ؟ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮده ام ﮐﮫ اﮔﺮ از اﯾﻦ زﻧﺪان آزاد ﺷﻮم، ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻢ و دﺳﺖ ﺑﮫ اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺑﯽ ﺑﺰﻧﻢ. اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻃﺒﻘﮫ روﺣﺎﻧﯿﻮن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﺒﯿﺚ و اﻧﺪ ﻇﺎﻟﻢ . اﻟﺒﺘﮫ اﯾﺸﺎن ھﻤﮫ در آﺛﺎرﺷﺎن ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻋﻠﻞ آن را ﻧﻔ ﯽ ؛ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ اﯾﻦ آﮔﺎه ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻇﺎﻟﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻈﻠﻮم ﺑﮫ ﺧﻮدش اﺟﺎزه ﺑﺪھﺪ ﮐﮫ ای از ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻇﺎﻟﻢ ﺷﻮد. ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﮭﺎﺋﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻇﻠﻢ، اﻣﯿﺪواری اﺳﺖ. ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺣﻀﺮت در ﮐﻠﻤﺎت ﻣﮑﻨﻮﻧﮫ ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ » ﻨﺪ: ﯾﺎﻓﺮﻣ ﻣﻦ ﺑﮫ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻮﺳﻢ و ﺗﻮ از ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻮس. ﺳﯿﻒ ﻋﺼﯿﺎن ﺷﺠﺮه اﻣﯿﺪ ﺗﻮ را ﺑﺮﯾﺪه. و در ﺟﻤﯿﻊ ﺣﺎل ﺑﮫ ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮑ ﻢ و ﺗﻮ در ﺟﻤﯿﻊ اﺣﻮال از ﻣﻦ دور... « ِ . ادراک ، روﺣﺎﻧﯽ آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ِ ﺧﺪاوﻧﺪ در درون ﺧﻮد و در درون ﺟﮭﺎن اﺳﺖ. ﭼﻨﯿﻦ ادراک روﺣﺎﻧﯽ ، اد ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﺧﺪاوﻧﺪ از ً اﻣﯿﺪواراﻧﮫ اﺳﺖ. ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ً ﺟﮭﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻣﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮد ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ ﺧﻮدﻣﺤﻮر ﺷﺪه و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد. اﻣﺮ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﯿﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ھﺎﯾﻢ ﺻﺤﺒﺖ دروﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻮد. ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ

ﻣﯽ

ارزش

اﻧﺴﺎن ﻧﺴﻞ

ﺗﻼش

ﺣﻘﯿﻘﺖ

آﯾﻨﮫ

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ

راﮐﯽ

1 Internalization

9

اﺻﻞ ﺑﮭﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻟ ﻇﻠﻢ، ﮫ ﺧﺮد ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ﻟﺬا ﻣﻦ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ

ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻇﻠﻢ، ﻋﺪم ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺳﺖ. اﮔﺮ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ھﻤﮫ ﻣﻈﺎﻟﻢ دﻧﯿﺎ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﮫرﺗﺒ ﺣﯿﻮان اﺳﺖ، ﭘﺲ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮ ﺷﺪن و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﻮان ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ راه ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ھﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺮم ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﭼﻘﺪر اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﻣﻨﺴﻮب داﻧﻨﺪ، ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣ ﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺜﻞ و ﻇﻠﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ . ﺗﻼش آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﮫ از روی ﺗﻨﻔﺮ، ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ. ﺣﻀﺮت دو ﻓﻘﺮه از ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺣﻀﺮت ﮫ ﻣﺒﺎرﮐ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﮫ . ﺑﺎﺷﺪ

ﭘﺎﺳﺦ

ﻧﻤﯽ

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ

ﺻﺤﺒﺖ

ذﮐﺮ

ﻣﯽ ﻣﯽ

ﻧﺰده

ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ اﻟﺨ

ِ ﻠﻖ

ِ اوﻟﺌﮏ ﻣ َ ﯽﻋﻠ ﻦ ا

ُ ﻗ َ ﺘﻠﻮا و ﻣﺎ ﻗ . ﺘﻠﻮا

ﺬ ّ و ھﺬا ﺷﺄن اﻟ ﻨﮭﻢﯾ

ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ: »

َ

ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎرک ﺻﺤﺒﺖ ھﺎﯾﻢ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺮم ﮐﮫ

ِ ﻋ َ .«اﻟﻠﮫ ﻨﺪ

ﻣﯽ

در ﺻﺪد اذ و ﺑﮫ ﺪﯾ ﻧﺒﻮد ﯽﻧﻔﺴ ﺖﯾ

و ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﺷﺪ .ﺪﯾ

» اﻟﺤﻤﺪﷲ ﻇﻠﻢ ﻧﻨﻤﻮد ﺪﯾ

ﮫ ﮐﻤﺎل ﺷﻔﻘﺖ از ﺣﻖ رﺣﻤﺖ ﺧﻮاﺳﺘ ﺪ،ﯿ

از ﺑﺮا ﺧﻠﻖ ﺑ ی

ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺸﺘ .ﺪﯿ

ﺖﯾاذ ﯽ ﻣﻨﺘﮭ

اﺷﺠﺎر ﻓﺮدوس ﺑﮫ را از دﺳﺖ اﺧﻼق و اﻃﻮار ﺳﺒﺎع و و در ﺻﺪد اﺧﺬ ﻋﻄﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮد و

ﺳﻄﻮت و ﻧﻘﻤﺖ د ﻊﯿﺟﻤ .ﺪﯿرﻓﺘ یﺮﯿ ﺑﮫ اﺳ ﺪﯿ ﺧﻮاﺳﺘ ی آزاد .ﺪﯾﺪﯾ

ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨ ﯽاﻋﻠ ﺪ

ﻣﻈﻠﻮم آﻧﮑﮫ ا ﻦﯾ

ﯽﻃﻮﺑ َ ﻟ ُ ﮑ ﻢ ﻧﺎﻃﻖ ... وﺻ ّ ﻦﯾا ﺖﯿ ﺪﯿﻣﺪھ . از ﺷﺌﻮن اﻧﺴﺎﻧ ﭻﯿ در ھ ﺖﯿ

اﺣﻮال ﺧﺎرج ﻧﺸﻮ .ﺪﯾ

ﻋﻄﺎ ﻧﻤﺎ ﺪﯾﯿ

، ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ

وﺣﻮش را ﺑﮫ اھﻠﺶ واﮔﺬار ﺪﯾ . ﺑﺸﻨﻮ و ﺪﯾ

از ﺷﻤﺎ ﻋﻠﻢ ﻋﺪل و را ﺖﯾ

ءاﻟﻠﮫ اﻣﺎم وﺟﻮه ھﺮ ﮏﯾ اﻋﻤﺎل ﭘﺎک و هﺰﯿﭘﺎﮐ اﺧﻼق

ﺎ . اﻧﺸ ﺪﯿ ﻧﺒﺎﺷ

ﻃﺎھﺮه اﻧﻮار ﻋﺪل ﮐﮫ از ﻇﻠﻢ ﻇﺎﻟﻤ ﻦﯿ

اﻟﺒﺘﮫ از ا ﻦﯾ

ﻣﺤﺠﻮب و ﻣﺴﺘﻮر اﺳﺖ ﺑ ﮫ اﺳﻢ اﻟﮭ ﯽ اﺷﺮاق ﻧﻤﺎ .«ﺪﯾ

10

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker