کتاب ايقان - انقلابي در فرهنگ و سياست

ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر

ﺳﻌﯿﺪي

ﺗﺎﻣﺒﺎخ، ﻣﺎه ﻣﻲ 2013 ﮐﺘﺎب اﯾﻘﺎن - اﻧﻘﻼﺑﻲ در ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﻣﻘﺪﻣﮫ

ﮐﺘﺎب اﯾﻘﺎن را ﺑﮫ ﻋﻨ ً اﮐﺜﺮا

ﮐﺘﺎﺑﻲ

ﻮان

در اﻟﮭﯿﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ، ﮐﺘﺎﺑﻲ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻔﮭﻮم ﺧﺪا، دﯾﻦ، دﻟﯿﻞ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان، روش ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﭘﯿﺎﻣ ﺒﺮان، ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎد، رﺟﻌﺖ، ﺧﺎﺗﻤﯿﺖ و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﮭﺎ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ً ﻣﺴﻠﻤﺎ در ﮐﺘﺎب اﯾﻘﺎن ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ، اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺧﻮاھﻢ ﻣﻲ ﮔﻔﺘﺎر ﮐﺘﺎب اﯾﻘﺎن را از ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دھﻢ، آﻧﮑﮫ ﺗﺎ ﮐﺘﺎب در – اﯾﻘﺎن ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد اﻟﮭﯿﺎت و ﻓﻘﮫ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻲ ﭘﺮدازد از – دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﯿﺎﺳﻲ ھﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ً اﯾﻘﺎن ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، ﭼﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت ﺷﺨﺼﻲ ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺬھﺐ ﻧ ﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻓﺮدي ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﯿﺎی ﺷﯿﻌﮫ ﺗﻌﻠﻖ دا ﺷﺘﮫ و در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸ ﮫ ﺑﻮده ﮐﮫ آﯾﺎ ﺣﻀﺮت ﺑﺎب ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻮﻋﻮد ھﺴﺖ و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻲ ﯾﺎ ﮐﻨﺪ ﻧﮫ . اﯾﻘﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت اﺳﺖ، ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﻲ – اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﺎور ﻣﻦ آن ﻧﻮﺳﺎزي و ﻧﻮآوري ﻓﺮھﻨﮕﻲ ﮐﮫ ﺣﻀﺮت ﺑﮭﺎءاﻟﻠﮫ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ، در ﻋﯿﻦ ﻣﻲ

ﺣﺎل ﯾﮏ اﺑﺪاع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﯿﺎﺳﻲ را ھﻢ ﺑ ﮫ ھﻤﺮاه دارد. اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺑﻌ ﺎدي از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻣﻲ ﭘﺮدازم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ آﻏﺎز اﺳﺖ ي ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ، اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ را ﮐﺎﻣﻞ و رﺳﺎ ادا ﮐﻨﺪ.

Made with